(en)Katalog ECTS

Art beyond art. At the thresholds of the field of art

(en)Pedagog: dr Jakub Szreder

(en)Pole (en)Opis
Course type konwersatorium
Didactic methods

konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z lekturami, zainteresowania badawcze (związane z pisaniem prac magisterskich i licencjackich) pokrywające się z tematyką konwersatorium

Final requirements

 

Obecność

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Przygotowanie pracy pisemnej lub referatu

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena słowna

 

 
ocena liczbowa (do średniej)
Opis wymaganych kryteriów

 
Stopień opanowania

wiedzy w %

 
celujący
5,35
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale też wykonał dodatkową pracę w zakresie jej poszerzenia, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium
≥ 96
bardzo dobry
5,0
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium
91-95
bardzo dobry minus
4,65
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z drobnymi nieścisłościami, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium
86-90
dobry plus
4,35
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z drobnymi nieścisłościami, wykazuje pewne problemy w  samodzielnym posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium

 
81-85
dobry
4,0
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, ale nie robi tego płynnie, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium

 
71-80
dobry minus
3,65
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, ale nie robi tego płynnie, wykazuje chęć do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, ale z drobnymi problemami kompetencyjnymi, co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium
66-70
dostateczny plus
3,35
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, z pominięciem niektórych istotnych aspektów, wykazuje pewne problemy z analizą społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje chęć do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, ale z pewnymi problemami, co jest widoczne w referacie/eseju podsumowującym (zły dobór tematu czy też nieistotny, problemy z jego teoretyczną analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym), oraz przejawia się mniejszą aktywnością na dyskusjach w trakcie konwersatorium

 

 
61-65
dostateczny
3,0
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z większymi lukami, ma większe problemy z analizą społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje ograniczoną chęć do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki oraz cierpi na braki kompetencyjne

 
56-60
dostateczny-
2,65
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z bardzo poważnymi lukami, ma większe problemy z analizą społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje ograniczoną chęć do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki oraz cierpi na braki kompetencyjne
51-55
niedostateczny
2,0
 nie opanował wiedzy z zakresu konwersatorium, nie jest w stanie analizować społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje brak zainteresowania aplikowaniem nabytej wiedzy w życiu społecznym oraz wykazuje całkowity brak kompetencji
≤ 50
nieklasyfikowany
0
brak obecności na zajęciach (ponad połowa nieusprawiedliwionych zajęć), nie wysłanie pracy w terminie lub brak prezentacji
0%

Teaching goals (program content, subject description)

Opis przedmiotu:

Już w 1971 roku polski teoretyk sztuki konceptualnej Jerzy Ludwiński zauważył, że „bardzo prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, coś, czego nie potrafimy już nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości.” Na konwersatorium prześledzimy linie ujścia, które przecinają estetyczne i organizacyjne konwencje pola sztuki. Zrekonstruujemy historię artystycznej awangardy oraz uważnie przyjrzymy się temu, co dzieje się tu i teraz w różnych środowiskach podtrzymujących sztukę - takich jak ruchy społeczne, towarzystwa psychogeograficzne czy kolektywy miejskich aktywistów. Artyści w nich działający współtworzą możliwe światy sztuki, w których kwitną eksperymenty postartystyczne, na porządku dziennym jest artystyczna użytkologia, zachodzą fuzje między sztuką i innymi dyscyplinami.  W ich efekcie rzadko kiedy powstają konwencjonalne dzieła sztuki, cechują się one rozproszonym autorstwem, tworzone są z myślą o użytkownikach a nie widzach. W trakcie konwersatorium zastanowimy się nad teoretycznym i praktycznym wymiarem tych procesów. Wspólnie będziemy czytać teksty, organizować wizyty studyjne (wystawy, spotkania), przeglądać dokumentację, bazy danych i cyfrowe archiwa.  Część materiałów - filmów i tekstów - będzie w języku angielskim.

 

Plan spotkań:

 

1. Spotkanie organizacyjne

 

 

 

Blok#1 Na granicach sztuki- siatki teoretyczne i pojęcia-pułapki

 

 

2. Florian Malzacher, Pisuar wraca do ubikacji. Symboliczna i bezpośrednia moc sztuki [w:]

 

Prawda jest Konkretna, Florian Malzacher (red.), Bęc Zmiana, Warszawa 2018

 

Przykłady zebrane w kompendium Prawda jest konkretna

 

 

3. Aktywizm tu i teraz, czyli Rok Antyfaszystowski

prezentacja projektów i przykładów ze strony https://rokantyfaszystowski.org/

 

 

4. Postsztuka i sztuka niemożliwa

 

Jerzy Ludwiński, Sztuka w epoce postartystycznej [w:] Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty, BWA Wrocław, Wrocław 2009

 

Przykłady zebrane na wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej

 

 

 

5. Wartość użytkowa sztuki czyli urynał Duchampa w muzealnej toalecie

 

Tanja Bruguera, Arte Util [w:] Prawda jest Konkretna, red. Florian Malzacher, Bęc Zmiana, Warszawa 2018

 

John Byrne, Social Autonomy and the Use Value of Art [w:] Afterall, 42/2016

 

Przykłady zebrane w Muzeum Arte Util

 

 

6. Możliwe światy sztuki

 

Basekamp Group & Friends, 2013. Plausible artworlds. lulu.com, S.l.

 

omówienie przykładów z książki

 

 

7. Ucieczkologia i użytkologia

 

Fragmenty z Towards a lexicon of usership Stephena Wrighta (Van Abbemuseum, Eindhoven 2013)

 

Stephen Wright, Ucieczkologia, [w:] Prawda jest Konkretna, red. Florian Malzacher, Bęc Zmiana, Warszawa 2018

 

 

8. Farma w Beludżystanie - czyli o sztuce poza sztuką

 

Rasheed Araeen, Return to Baluchistan [w:] Art beyond art, Third Text Publications, London 2010.

 

 

9. Granice sztuki a pułapki na żyrafy

 

Alfred Gell, Vogel's Net : Traps as Artworks and Artworks as Traps, [w:] Journal for material culture, 15 / 1996

 

 

10. Realizm zawodowy

 

Julia Bryan Wilson, Occupational Realism [w:] The Drama Review 56:4/2012

 

Manifesty i prace Mierle Laderman Ukieles

 

Blok#2 Na granicach sztuki - praktyczne poszukiwania

 

Zajęcia 11 - 15 będą poświęcone praktycznym poszukiwaniom przykładów sztuki poza sztuką - referatom, wycieczkom, prezentacjom i badaniom uczestniczącym - przygotowanym przez zespoły studentów i studentek

 

Compulsory literature used during classes

W opisie zajęć

Additional literature recommended for the student's self learning

W opisie zajęć

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U03 analizować, interpretować na zaawansowanym poziomie fenomeny artystyczne i kulturowe na tle procesów historycznych, na podstawie dopasowanej do zagadnień współczesności i nowoczesności wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki oraz teorii kultury, a także wiedzy z wybranych nauk społecznych, stosując oryginalne, nowatorskie podejścia i osiągnięcia tych nauk.
K_U06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk humanistycznych i społecznych - przypisanych specjalizacji kultura miejsca i problematyce sztuki najnowszej - samodzielnie systematyzować, selekcjonować, syntetyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym.
K_U05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, a także analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym powiązania i zależności między dziełami i ich kontekstami; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie - na potrzeby specjalizacji kultura miejsca i problematyki sztuki najnowszej; przy czym używa narzędzi „negocjowanych" w ramach dynamicznie uprawianej nauki.
K_U09 swobodnie posługując się zsyntetyzowaną, rozszerzoną wiedzą z wybranych nauk humanistycznych i społecznych sprawnie wnioskować, na zaawansowanym poziomie analizować fakty i zjawiska społeczne, kulturowe i artystyczne, problematyzować zagadnienia; zajmować wobec nich własne stanowisko, znajdując się w nietypowych sytuacjach profesjonalnych i odmiennych sytuacjach kulturowych

K_W08 zagadnienia humanistyki i nauk społecznych, związane z problematyką specjalizacji kultura miejsca oraz sztuki najnowszej.
K_W09 w stopniu zaawansowanym społeczne, kulturowe, ideologiczne i historyczne usytuowanie, oddziaływanie i uwarunkowania sztuki, społeczną charakterystykę sztuki nowoczesnej i najnowszej.
K_W13 zna pochodzące z obszaru historii sztuki oraz innych nauk humanistycznych i społecznych metody opisu, analizy, wartościowania, problematyzowania oraz interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych doby współczesnej, będące aktualną propozycją w tym zakresie.
K_W15 w pogłębionym stopniu mechanizmy infrastrukturalne sztuki i kultury, w tym ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o rzeczywistości kulturalnej, instytucjach kultury, instytucjach sztuki, i innych, w których znajduje się miejsce na projekty kulturalne i artystyczne

K_K03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony.
K_K05 reprezentowania wrażliwości na wartości estetyczne i artystyczne, warsztatowe i przestrzenne, przy całej ich współczesnej złożoności, w tym zinternalizowane w praktyce
K_K10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala wykładowa, laptop, rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8233