Katalog ECTS

Sztuka poza sztuką. Na granicach pola sztuki

Pedagog: dr Jakub Szreder

Pole Opis
Typ przedmiotu konwersatorium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do zapoznania się z lekturami, zainteresowania badawcze (związane z pisaniem prac magisterskich i licencjackich) pokrywające się z tematyką konwersatorium

Wymagania końcowe

 

Obecność

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Przygotowanie pracy pisemnej lub referatu

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena słowna

 

 
ocena liczbowa (do średniej)
Opis wymaganych kryteriów

 
Stopień opanowania

wiedzy w %

 
celujący
5,35
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale też wykonał dodatkową pracę w zakresie jej poszerzenia, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium
≥ 96
bardzo dobry
5,0
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium
91-95
bardzo dobry minus
4,65
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z drobnymi nieścisłościami, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium
86-90
dobry plus
4,35
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z drobnymi nieścisłościami, wykazuje pewne problemy w  samodzielnym posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium

 
81-85
dobry
4,0
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, ale nie robi tego płynnie, wykazuje się kompetencją i chęcią do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium

 
71-80
dobry minus
3,65
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów, jest w stanie samodzielnie posługiwać się nią w analizie społecznych aspektów sztuki współczesnej, ale nie robi tego płynnie, wykazuje chęć do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, ale z drobnymi problemami kompetencyjnymi, co wykazał w referacie/eseju podsumowującym (dobór tematu, jego istotność, umiejętność jego teoretycznej analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym) oraz w trakcie dyskusji na konwersatorium
66-70
dostateczny plus
3,35
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, z pominięciem niektórych istotnych aspektów, wykazuje pewne problemy z analizą społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje chęć do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki, ale z pewnymi problemami, co jest widoczne w referacie/eseju podsumowującym (zły dobór tematu czy też nieistotny, problemy z jego teoretyczną analizy i osadzenia w kontekście artystycznym i społecznym), oraz przejawia się mniejszą aktywnością na dyskusjach w trakcie konwersatorium

 

 
61-65
dostateczny
3,0
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z większymi lukami, ma większe problemy z analizą społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje ograniczoną chęć do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki oraz cierpi na braki kompetencyjne

 
56-60
dostateczny-
2,65
student opanował wiedzę z zakresu konwersatorium, ale z bardzo poważnymi lukami, ma większe problemy z analizą społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje ograniczoną chęć do aplikowania nabytej wiedzy w obiegu sztuki oraz cierpi na braki kompetencyjne
51-55
niedostateczny
2,0
 nie opanował wiedzy z zakresu konwersatorium, nie jest w stanie analizować społecznych aspektów sztuki współczesnej, wykazuje brak zainteresowania aplikowaniem nabytej wiedzy w życiu społecznym oraz wykazuje całkowity brak kompetencji
≤ 50
nieklasyfikowany
0
brak obecności na zajęciach (ponad połowa nieusprawiedliwionych zajęć), nie wysłanie pracy w terminie lub brak prezentacji
0%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Opis przedmiotu:

Już w 1971 roku polski teoretyk sztuki konceptualnej Jerzy Ludwiński zauważył, że „bardzo prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, coś, czego nie potrafimy już nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości.” Na konwersatorium prześledzimy linie ujścia, które przecinają estetyczne i organizacyjne konwencje pola sztuki. Zrekonstruujemy historię artystycznej awangardy oraz uważnie przyjrzymy się temu, co dzieje się tu i teraz w różnych środowiskach podtrzymujących sztukę - takich jak ruchy społeczne, towarzystwa psychogeograficzne czy kolektywy miejskich aktywistów. Artyści w nich działający współtworzą możliwe światy sztuki, w których kwitną eksperymenty postartystyczne, na porządku dziennym jest artystyczna użytkologia, zachodzą fuzje między sztuką i innymi dyscyplinami.  W ich efekcie rzadko kiedy powstają konwencjonalne dzieła sztuki, cechują się one rozproszonym autorstwem, tworzone są z myślą o użytkownikach a nie widzach. W trakcie konwersatorium zastanowimy się nad teoretycznym i praktycznym wymiarem tych procesów. Wspólnie będziemy czytać teksty, organizować wizyty studyjne (wystawy, spotkania), przeglądać dokumentację, bazy danych i cyfrowe archiwa.  Część materiałów - filmów i tekstów - będzie w języku angielskim.

 

Plan spotkań:

 

1. Spotkanie organizacyjne

 

 

 

Blok#1 Na granicach sztuki- siatki teoretyczne i pojęcia-pułapki

 

 

2. Florian Malzacher, Pisuar wraca do ubikacji. Symboliczna i bezpośrednia moc sztuki [w:]

 

Prawda jest Konkretna, Florian Malzacher (red.), Bęc Zmiana, Warszawa 2018

 

Przykłady zebrane w kompendium Prawda jest konkretna

 

 

3. Aktywizm tu i teraz, czyli Rok Antyfaszystowski

prezentacja projektów i przykładów ze strony https://rokantyfaszystowski.org/

 

 

4. Postsztuka i sztuka niemożliwa

 

Jerzy Ludwiński, Sztuka w epoce postartystycznej [w:] Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty, BWA Wrocław, Wrocław 2009

 

Przykłady zebrane na wystawie Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej

 

 

 

5. Wartość użytkowa sztuki czyli urynał Duchampa w muzealnej toalecie

 

Tanja Bruguera, Arte Util [w:] Prawda jest Konkretna, red. Florian Malzacher, Bęc Zmiana, Warszawa 2018

 

John Byrne, Social Autonomy and the Use Value of Art [w:] Afterall, 42/2016

 

Przykłady zebrane w Muzeum Arte Util

 

 

6. Możliwe światy sztuki

 

Basekamp Group & Friends, 2013. Plausible artworlds. lulu.com, S.l.

 

omówienie przykładów z książki

 

 

7. Ucieczkologia i użytkologia

 

Fragmenty z Towards a lexicon of usership Stephena Wrighta (Van Abbemuseum, Eindhoven 2013)

 

Stephen Wright, Ucieczkologia, [w:] Prawda jest Konkretna, red. Florian Malzacher, Bęc Zmiana, Warszawa 2018

 

 

8. Farma w Beludżystanie - czyli o sztuce poza sztuką

 

Rasheed Araeen, Return to Baluchistan [w:] Art beyond art, Third Text Publications, London 2010.

 

 

9. Granice sztuki a pułapki na żyrafy

 

Alfred Gell, Vogel's Net : Traps as Artworks and Artworks as Traps, [w:] Journal for material culture, 15 / 1996

 

 

10. Realizm zawodowy

 

Julia Bryan Wilson, Occupational Realism [w:] The Drama Review 56:4/2012

 

Manifesty i prace Mierle Laderman Ukieles

 

Blok#2 Na granicach sztuki - praktyczne poszukiwania

 

Zajęcia 11 - 15 będą poświęcone praktycznym poszukiwaniom przykładów sztuki poza sztuką - referatom, wycieczkom, prezentacjom i badaniom uczestniczącym - przygotowanym przez zespoły studentów i studentek

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

W opisie zajęć

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

W opisie zajęć

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U03 analizować, interpretować na zaawansowanym poziomie fenomeny artystyczne i kulturowe na tle procesów historycznych, na podstawie dopasowanej do zagadnień współczesności i nowoczesności wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki oraz teorii kultury, a także wiedzy z wybranych nauk społecznych, stosując oryginalne, nowatorskie podejścia i osiągnięcia tych nauk.
K_U06 sprawnie poruszać się po rozległych zasobach wiedzy wybranych nauk humanistycznych i społecznych - przypisanych specjalizacji kultura miejsca i problematyce sztuki najnowszej - samodzielnie systematyzować, selekcjonować, syntetyzować wiedzę na poziomie zaawansowanym.
K_U05 łączyć dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, a także analizować i interpretować na poziomie zaawansowanym powiązania i zależności między dziełami i ich kontekstami; określać w ten sposób ich znaczenia, oddziaływania, rolę i funkcję w kulturze jako całości i w społeczeństwie - na potrzeby specjalizacji kultura miejsca i problematyki sztuki najnowszej; przy czym używa narzędzi „negocjowanych" w ramach dynamicznie uprawianej nauki.
K_U09 swobodnie posługując się zsyntetyzowaną, rozszerzoną wiedzą z wybranych nauk humanistycznych i społecznych sprawnie wnioskować, na zaawansowanym poziomie analizować fakty i zjawiska społeczne, kulturowe i artystyczne, problematyzować zagadnienia; zajmować wobec nich własne stanowisko, znajdując się w nietypowych sytuacjach profesjonalnych i odmiennych sytuacjach kulturowych

K_W08 zagadnienia humanistyki i nauk społecznych, związane z problematyką specjalizacji kultura miejsca oraz sztuki najnowszej.
K_W09 w stopniu zaawansowanym społeczne, kulturowe, ideologiczne i historyczne usytuowanie, oddziaływanie i uwarunkowania sztuki, społeczną charakterystykę sztuki nowoczesnej i najnowszej.
K_W13 zna pochodzące z obszaru historii sztuki oraz innych nauk humanistycznych i społecznych metody opisu, analizy, wartościowania, problematyzowania oraz interpretacji dzieł sztuki i zjawisk artystycznych doby współczesnej, będące aktualną propozycją w tym zakresie.
K_W15 w pogłębionym stopniu mechanizmy infrastrukturalne sztuki i kultury, w tym ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o rzeczywistości kulturalnej, instytucjach kultury, instytucjach sztuki, i innych, w których znajduje się miejsce na projekty kulturalne i artystyczne

K_K03 do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, których zakres jest rozszerzony.
K_K05 reprezentowania wrażliwości na wartości estetyczne i artystyczne, warsztatowe i przestrzenne, przy całej ich współczesnej złożoności, w tym zinternalizowane w praktyce
K_K10 jest wnikliwym obserwatorem, uczestnikiem i twórcą życia kulturalnego – w jego głównym nurcie oraz obrzeżach, alternatywach czy innym obiegu.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala wykładowa, laptop, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8233