(en)Katalog ECTS

Profession: artist. Designing individual practices

(en)Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zalecane jest uczestnictwo w wykładzie Jana S. Wojciechowskiego "Ustroje kultury i role artystów w Polsce 1918-2018" 

Wymagania końcowe

praca semestralna- projekt.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

udział w zajęciach, realizacja kolejnych zadań, praca semestralna.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Konwersatorium uzupełnia wykład na temat ustrojów kultury i polityk kulturalnych w Polsce. Ma ono na celu radykalnie zindywidualizować optykę oglądu rzeczywistości społecznej i organizacyjnej (zwłaszcza ekonomicznej) będącej środowiskiem praktyk zawodowych artystów i projektantów. Każdy uczestnik konwersatorium traktowany jest jako indywidualny podmiot twórczy, dysponujący niezależna świadomością artystyczną i własnym warsztatem plastycznym. W toku rozpoznawania tych indywidualnych walorów, budowane jest wspólnie instrumentarium dodatkowej, społecznej komunikacji (tekst) oraz rozpoznawane są konkretne warunki organizacyjne (instytucje) i ekonomiczne, umożliwiające publiczną prezentacje twórczości każdego uczestnika konwersatorium z osobna. 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

konwersatorium nie ma charakteru studiów literaturowych, oparte jest na interpretacji twórczości

studentów - uczestników zajęć. Literatura jest pochodną tych interpretacji.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta (en)-brak-
Opis przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
(en)-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.5 (en)o 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8235