(en)Katalog ECTS

Iconography and iconology

(en)Pedagog: dr Ewa Kociszewska

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy
Didactic methods

wykład konwersatoryjny

Language of lecture polski;
Prerequisites

podstawowa wiedza z zakresu źródeł literackich (mitologie, Biblia itp.) oraz elementarna wiedza z dziejów religii

Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

egzamin pisemny

Teaching goals (program content, subject description)

Cele dydaktyczne:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi metodami analizy ikonograficznej oraz interpretacji ikonologicznej. Przedmiotem prezentacji będzie struktura kompozycyjno-formalna i treściowa dzieł sztuki w wybranych epokach, z uwzględnieniem wpływu źródeł pozaartystycznych, tendencji religijnych i tekstów literackich.

 

Treści programowe:

I. Wprowadzenie: Ikonografia i ikonologia
II. Ikonografia chrześcijańska. Przedstawienia chrystologiczne, trynitarne, maryjne, nowotestamentowe. Spory o obrazy
III. Tradycja antyku w sztuce średniowiecznej i nowożytnej. Homer, Wergiliusz, Owidiusz. Mitografia renesansowa.

 

Compulsory literature used during classes

Biblia (Pismo Święte – przekład Biblii Tysiąclecia) http://biblia.deon.pl
Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.

Additional literature recommended for the student's self learning
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)o 30 2 30h
[exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8244