(en)Katalog ECTS

Iconography and iconology

(en)Pedagog: dr Ewa Kociszewska

(en)Pole (en)Opis
Course type obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

podstawowa wiedza z zakresu źródeł literackich (mitologie, Biblia itp.) oraz elementarna wiedza z dziejów religii

Wymagania końcowe (en)-brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

egzamin pisemny

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cele dydaktyczne:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi metodami analizy ikonograficznej oraz interpretacji ikonologicznej. Przedmiotem prezentacji będzie struktura kompozycyjno-formalna i treściowa dzieł sztuki w wybranych epokach, z uwzględnieniem wpływu źródeł pozaartystycznych, tendencji religijnych i tekstów literackich.

 

Treści programowe:

I. Wprowadzenie: Ikonografia i ikonologia
II. Ikonografia chrześcijańska. Przedstawienia chrystologiczne, trynitarne, maryjne, nowotestamentowe. Spory o obrazy
III. Tradycja antyku w sztuce średniowiecznej i nowożytnej. Homer, Wergiliusz, Owidiusz. Mitografia renesansowa.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Biblia (Pismo Święte – przekład Biblii Tysiąclecia) http://biblia.deon.pl
Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych (en)-brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)o 30 2 30h
[exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8244