Katalog ECTS

Ikonografia i ikonologia

Pedagog: dr Ewa Kociszewska

Pole Opis
Typ przedmiotu obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

podstawowa wiedza z zakresu źródeł literackich (mitologie, Biblia itp.) oraz elementarna wiedza z dziejów religii

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

egzamin pisemny

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cele dydaktyczne:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi metodami analizy ikonograficznej oraz interpretacji ikonologicznej. Przedmiotem prezentacji będzie struktura kompozycyjno-formalna i treściowa dzieł sztuki w wybranych epokach, z uwzględnieniem wpływu źródeł pozaartystycznych, tendencji religijnych i tekstów literackich.

 

Treści programowe:

I. Wprowadzenie: Ikonografia i ikonologia
II. Ikonografia chrześcijańska. Przedstawienia chrystologiczne, trynitarne, maryjne, nowotestamentowe. Spory o obrazy
III. Tradycja antyku w sztuce średniowiecznej i nowożytnej. Homer, Wergiliusz, Owidiusz. Mitografia renesansowa.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Biblia (Pismo Święte – przekład Biblii Tysiąclecia) http://biblia.deon.pl
Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1992.
P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987.
M. Morford, R. J. Lenardon, Classical Mythology, Nowy Jork-Oksford, 2003 (liczne wcześniejsze wydania) Dropbox
J. Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

L. Freedman, Classical Myths in Italian Renaissance Painting, Cambridge-Nowy Jork, 2011. [Biblioteka Narodowa]
L. Freedman, The Revival of the Olympian Gods in Renaissance Art, Cambridge-Nowy Jork, 2003. [Biblioteka Narodowa]
Routledge Companion to Medieval Iconography, red. C. Hourihane, Londyn-Nowy Jork, 2017. Dropbox
J. Seznec, The Survival of the Pagan Gods. The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art, Nowy Jork 1953. Dropbox
S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie Nowożytnej, Warszawa 1989.
A. Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przeł. R. Kasperowicz, Gdańsk 2010.

 

 

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8244