(en)Katalog ECTS

Institutional Practices of Present Day. Archives, Museums, Art Gallerie

(en)Pedagog: dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Jakub Banasiak

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

konwersatorium z elementami ćwiczeń i praktyk terenowych

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie

Final requirements

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność w trakcie zajęć oraz przygotowanie samodzielnego projektu końcowego.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1.  Aktywność i zaangażowanie w dyskusję

2.  Samodzielna wypowiedź na temat omawianych problemów

3. Innowacyjność w wyborze tematu i prezentacji projektu końcowego

Teaching goals (program content, subject description)

Studenci powinni uzyskać orientację w historii, zasobach i celach instytucji życia artystycznego, funkcjonujących w obszarze współczesnej sztuki: muzeach, galeriach, ośrodkach dokumentacji i bibliotekach. Powinni uzyskać wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, organizacji i funkcjonowania muzeów oraz rynku sztuki.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

Zajęcia odbywają się w instytucjach kluczowych dla współczesnego życia artystycznego, przede wszystkich galeriach (publicznych i prywatnych), muzeach oraz szeroko pojętych archiwach. Podczas kolejnych wizyt studenci zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji i ich historią (zarys). Nacisk zostanie położony na praktyczną stronę omawianego zagadnienia. Lista instytucji może ulec zmianie ze względu na bieżące wydarzenia (np. pokazy kolekcji, istotne wystawy itp.).Istotna część zajęć dotyczy  zagadnień ochrony dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa. Jako uzupełnienie wymagane jest od studentów bezpośrednie zaznajomienie się z funkcjonowaniem wskazanych przez wykładowcę wybranych instytucji kultury.

 

Zajęcia uwzględniają dostępność danej instytucji w danym czasie. Wybór spośród poniższych instytucji ujętych w czterech głównych blokach (a 20h) :

 

1.      Wprowadzenie. Historia badań nad sztuką współczesną.

 

Instytucje – kolekcje (wybrane):

 

·         Muzeum Sztuki Nowoczesnej

·         Muzeum Sztuki w Łodzi

·         Kolekcje muzealne – Muzea Narodowe

·         Zachęta

·         CSW

·         Program Znaki Czasu

 

2.  Instytucje – archiwa, dokumentacje (wybrane):

·         Instytut Sztuki PAN:

◦         (1) Pracownia Dokumentacji Sztuki Współczesnej

◦         (2) Słownik Artystów Plastyków

◦         (3) Zbiory specjalne

·         Muzeum ASP

·         Instytut Awangardy

 

 

3. Galerie, rynek (wybrane):

·         Galeria Foksal

·         Galeria Fundacji Galerii Foksal

·         Galeria Raster

·         Galeria Stereo

·         Galeria Dawid Radziszewski

·         Fundacja Arton

·         Fundacja Archeologia Fotografii

·         Piktogram

·         Monopol

·         Warsaw Gallery Weekend

·         ING Bank Śląski (kolekcja – ekspozycja stała)

·         AGRA ART

·         Rempex (Warszawskie Targi Sztuki)

·         Fundacja Bęc Zmiana

·         NINA

·         Park Rzeźby

 

4. Dziedzictwo kulturowe i ochrona wartości kulturowych.

 

Ochrona zabytków nieruchomych. Zasady prawne. Zasady etyki zawodowej

 Problem reprywatyzacji Ochrona dziedzictwa niematerialnego. Ochrona krajobrazu (także rezerwatów i pomników przyrody)

Historia kolekcjonerstwa (także współczesnego) i muzealnictwa

Zbiory muzealne. Gromadzenie, konserwacja i opracowywanie. Digitalizacja zbiorów (zajęcia w muzeum i w pracowniach konserwatorskich)

Wystawiennictwo, muzeum wirtualne

Skanseny etnograficzne, archeologiczne, miejsca wydarzeń historycznych i właściwe im sposoby funkcjonowania i promocji

Zarządzanie instytucją kultury

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, archiwum zakładowe i domowe

Muzea prywatne, izby pamięci, tablice, pomniki, cmentarze

Rynek antykwaryczny

 

Compulsory literature used during classes

1.      Polskie Życie Artystyczne w latach 1944-1960, Warszawa 2012

2.      M. Lachowski, Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006

3.      Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005

4.      Kolekcja 04 CSW Zamek Ujazdowski 2001-2005, red. M. Goździewski, A. Mazur, M. Wawrzyńczak, Warszawa 2005

5.      Kolekcja Toruńska. Zbiory Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, red. A. Markowska, Toruń 2012

6.      Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011

7.      Raster. Macie swoich krytyków, red. J. Banasiak, Warszawa 2009

8.      witryna Szukajwarchiwach.pl

9.      Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego, red. R.A. Prinke, Poznań 1997 
J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009

10.  S. Czopek, Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego z 17 października 2003 r.: http://www.nid.pl/idm,1268,ochrona-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego.html

11.  G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006
K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek, Warszawa 1996

12.  H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

13.  H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989

14.  J. Święch, R. Tubaja, Muzea etnograficzne typu skansenowskiego w Polsce: założenia merytoryczne a realizacja, [w:] Skanseny po latach: założenia a realizacja, Nowy Sącz 1996

15.  L. Turos, Muzeum – swoista instytucja edukacyjna, Warszawa 1999

16.  W.  Włodarczyk, Muzea sztuki – charakter kryzysu [w:] Muzeum – przestrzeń otwarta? Wystąpienia uczestników szóstego sympozjum problemowego Kongresu Kultury Polskiej, 23-25. 09. 2009, Warszawa 2010, s. 61-70

17.  K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010

18.  System ochrony zabytków w Polsce, red. B. Szmygin, Lublin-Warszawa 2011

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

- rozpoznawania i klasyfikacji dzieł i twórców sztuki współczesnej

- samodzielnej analizy tekstów z dziedziny sztuki

- wyszukiwania, analizowania, oceniania i selekcjonowania faktów i zjawisk w zakresie sztuk plastycznych i w praktyce kuratorskiej

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

- prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji związanych z działalnością artystyczną.

 

- podstawowej infrastruktury instytucjonalnej dla sztuki, muzealnictwa i ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego

 

- metod diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług zorientowanych na odbiorców sztuki, media, działania promocyjne

Kompetencje  – student powinien być zdolny do:

 

- aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym

 

- dbałości o zachowanie dziedzictwa artystycznego dla przyszłych pokoleń

 

- podejmowania działań w zakresie działalności badawczej, organizacyjnej i kuratorskiej

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [pass]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8245