Katalog ECTS

Instytucjonalne praktyki współczesności. Muzea, archiwa, galerie

Pedagog: dr hab. Waldemar Baraniewski, dr Jakub Banasiak

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium z elementami ćwiczeń i praktyk terenowych

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie

Wymagania końcowe

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność w trakcie zajęć oraz przygotowanie samodzielnego projektu końcowego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1.  Aktywność i zaangażowanie w dyskusję

2.  Samodzielna wypowiedź na temat omawianych problemów

3. Innowacyjność w wyborze tematu i prezentacji projektu końcowego

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Studenci powinni uzyskać orientację w historii, zasobach i celach instytucji życia artystycznego, funkcjonujących w obszarze współczesnej sztuki: muzeach, galeriach, ośrodkach dokumentacji i bibliotekach. Powinni uzyskać wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, organizacji i funkcjonowania muzeów oraz rynku sztuki.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

Zajęcia odbywają się w instytucjach kluczowych dla współczesnego życia artystycznego, przede wszystkich galeriach (publicznych i prywatnych), muzeach oraz szeroko pojętych archiwach. Podczas kolejnych wizyt studenci zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji i ich historią (zarys). Nacisk zostanie położony na praktyczną stronę omawianego zagadnienia. Lista instytucji może ulec zmianie ze względu na bieżące wydarzenia (np. pokazy kolekcji, istotne wystawy itp.).Istotna część zajęć dotyczy  zagadnień ochrony dóbr kultury ze szczególnym uwzględnieniem muzealnictwa. Jako uzupełnienie wymagane jest od studentów bezpośrednie zaznajomienie się z funkcjonowaniem wskazanych przez wykładowcę wybranych instytucji kultury.

 

Zajęcia uwzględniają dostępność danej instytucji w danym czasie. Wybór spośród poniższych instytucji ujętych w czterech głównych blokach (a 20h) :

 

1.      Wprowadzenie. Historia badań nad sztuką współczesną.

 

Instytucje – kolekcje (wybrane):

 

·         Muzeum Sztuki Nowoczesnej

·         Muzeum Sztuki w Łodzi

·         Kolekcje muzealne – Muzea Narodowe

·         Zachęta

·         CSW

·         Program Znaki Czasu

 

2.  Instytucje – archiwa, dokumentacje (wybrane):

·         Instytut Sztuki PAN:

◦         (1) Pracownia Dokumentacji Sztuki Współczesnej

◦         (2) Słownik Artystów Plastyków

◦         (3) Zbiory specjalne

·         Muzeum ASP

·         Instytut Awangardy

 

 

3. Galerie, rynek (wybrane):

·         Galeria Foksal

·         Galeria Fundacji Galerii Foksal

·         Galeria Raster

·         Galeria Stereo

·         Galeria Dawid Radziszewski

·         Fundacja Arton

·         Fundacja Archeologia Fotografii

·         Piktogram

·         Monopol

·         Warsaw Gallery Weekend

·         ING Bank Śląski (kolekcja – ekspozycja stała)

·         AGRA ART

·         Rempex (Warszawskie Targi Sztuki)

·         Fundacja Bęc Zmiana

·         NINA

·         Park Rzeźby

 

4. Dziedzictwo kulturowe i ochrona wartości kulturowych.

 

Ochrona zabytków nieruchomych. Zasady prawne. Zasady etyki zawodowej

 Problem reprywatyzacji Ochrona dziedzictwa niematerialnego. Ochrona krajobrazu (także rezerwatów i pomników przyrody)

Historia kolekcjonerstwa (także współczesnego) i muzealnictwa

Zbiory muzealne. Gromadzenie, konserwacja i opracowywanie. Digitalizacja zbiorów (zajęcia w muzeum i w pracowniach konserwatorskich)

Wystawiennictwo, muzeum wirtualne

Skanseny etnograficzne, archeologiczne, miejsca wydarzeń historycznych i właściwe im sposoby funkcjonowania i promocji

Zarządzanie instytucją kultury

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, archiwum zakładowe i domowe

Muzea prywatne, izby pamięci, tablice, pomniki, cmentarze

Rynek antykwaryczny

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1.      Polskie Życie Artystyczne w latach 1944-1960, Warszawa 2012

2.      M. Lachowski, Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006

3.      Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005

4.      Kolekcja 04 CSW Zamek Ujazdowski 2001-2005, red. M. Goździewski, A. Mazur, M. Wawrzyńczak, Warszawa 2005

5.      Kolekcja Toruńska. Zbiory Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, red. A. Markowska, Toruń 2012

6.      Piotrowski P., Muzeum krytyczne, Poznań 2011

7.      Raster. Macie swoich krytyków, red. J. Banasiak, Warszawa 2009

8.      witryna Szukajwarchiwach.pl

9.      Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego, red. R.A. Prinke, Poznań 1997 
J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009

10.  S. Czopek, Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów 2000
Konwencja UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego z 17 października 2003 r.: http://www.nid.pl/idm,1268,ochrona-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego.html

11.  G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Warszawa 2006
K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI-XVIII wiek, Warszawa 1996

12.  H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010.

13.  H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989

14.  J. Święch, R. Tubaja, Muzea etnograficzne typu skansenowskiego w Polsce: założenia merytoryczne a realizacja, [w:] Skanseny po latach: założenia a realizacja, Nowy Sącz 1996

15.  L. Turos, Muzeum – swoista instytucja edukacyjna, Warszawa 1999

16.  W.  Włodarczyk, Muzea sztuki – charakter kryzysu [w:] Muzeum – przestrzeń otwarta? Wystąpienia uczestników szóstego sympozjum problemowego Kongresu Kultury Polskiej, 23-25. 09. 2009, Warszawa 2010, s. 61-70

17.  K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010

18.  System ochrony zabytków w Polsce, red. B. Szmygin, Lublin-Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

- rozpoznawania i klasyfikacji dzieł i twórców sztuki współczesnej

- samodzielnej analizy tekstów z dziedziny sztuki

- wyszukiwania, analizowania, oceniania i selekcjonowania faktów i zjawisk w zakresie sztuk plastycznych i w praktyce kuratorskiej

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

- prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji związanych z działalnością artystyczną.

 

- podstawowej infrastruktury instytucjonalnej dla sztuki, muzealnictwa i ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego

 

- metod diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług zorientowanych na odbiorców sztuki, media, działania promocyjne

Kompetencje  – student powinien być zdolny do:

 

- aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w życiu społecznym

 

- dbałości o zachowanie dziedzictwa artystycznego dla przyszłych pokoleń

 

- podejmowania działań w zakresie działalności badawczej, organizacyjnej i kuratorskiej

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8245