(en)Katalog ECTS

Latin language

(en)Pedagog: mgr Dorota Sutkowska

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

ćwiczenia z elementami wykładu zagadnień gramatycznych, ćwiczenia indywidualne i w grupach, samodzielna praca studentów, dyskusja nad przekładami

Language of lecture polski;
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Aktywny udział w zajęciach i przygotowanie do zajęć 20%

Sprawdzian zaliczeniowy (I semestr)/egzamin (II semestr) 80%

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności tłumaczenia ze słownikiem prostych tekstów łacińskich, zwłaszcza inskrypcji, i poznanie gramatyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym takie tłumaczenia.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć – rozpisana na poszczególne zajęcia):

Rodzina indoeuropejska, historia łaciny.

Alfabet, wymowa, akcent.

Terminologia gramatyczna, części mowy, hasło czasownikowe w słowniku, tematy czasownika, podział czasowników na cztery koniugacje.

Indicativus praesentis, imperfecti, futuri primi activi, imperativus praesentis activi, infinitivus praesentis activi czasowników regularnych czterech koniugacji i czasownika „esse”.

Ogólne zasady deklinacyjne, odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II.

Budowa zdania pojedynczego.

Ważniejsze przyimki.

Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotny, pytajne.

Złożenia z czasownikiem „esse”.

Indicativus praesentis, imperfecti, futuri primi passivi, infinitivus praesentis passivi, imperativus praesentis passivi; użycie strony biernej.

Rzeczowniki i przymiotniki deklinacji III; participium praesentis activi.

Zaimki wskazujące, względne, nieokreślone, przymiotniki zaimkowe.

Odmiana rzeczowników deklinacji IV i V.

Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri exacti activi i passivi, supinum, participium perfecti passivi.

Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Compulsory literature used during classes

Materiały przygotowane dla studentów przez wykładowcę;

Kazimierz Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski lub                   

Józef Korpanty, Słownik łacińsko-polski lub

Jerzy Mańkowski, Praktyczny słownik łacińsko-polski (III wydanie, rozszerzone).

 

Additional literature recommended for the student's self learning

Literatura uzupełniająca:      

Alfred Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski;

Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych;

Lidia Winniczuk, Łacina bez pomocy Orbiliusza;

Jan Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego;

Janusz Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków;

Rzymskie epitafia, zaklęcia i wróżby, opr. Lidia Storoni Mazzolani;

Czesław Jędraszko, Łacina na co dzień.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności

(po zaliczeniu zajęć student potrafi):

Sprawnie przeczytać i właściwie zaakcentować tekst łaciński;K_U23
Posługiwać się słownikiem;K_U23
Tłumaczyć ze słownikiem proste teksty i zdania;K_U23
Rozpoznawać ważne łacińskie cytaty, przysłowia, zwroty, skróty.K_U23

Wiedza

(po zaliczeniu zajęć student wie i rozumie):

Jak stosować w praktyce zagadnienia dotyczące fleksji i  składni wyszczególnione w punkcie „Treści kształcenia”;K_W06, K_W07
Jak wymawiać i akcentować w łacinie K_W06, K_W07

Kompetencje społeczne

(po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do):

Dostrzeżenia potrzeby doskonalenia własnego warsztatu zawodowego;K_K13
Lepszego postrzegania związków między dyscyplinami humanistycznymi;K_K04
Docenienia wagi języków klasycznych i tradycji antycznej w kulturze europejskiej, w tym polskiej;K_K02
Podejmowania nowych wyzwań;K_K07
Odnalezienia się w pracy zespołowej.K_K09

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

tablica, flamastry

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)o 30 1 workshop 30h
workshop [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8248