Katalog ECTS

Łacina

Pedagog: mgr Dorota Sutkowska

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia z elementami wykładu zagadnień gramatycznych, ćwiczenia indywidualne i w grupach, samodzielna praca studentów, dyskusja nad przekładami

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Aktywny udział w zajęciach i przygotowanie do zajęć 20%

Sprawdzian zaliczeniowy (I semestr)/egzamin (II semestr) 80%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności tłumaczenia ze słownikiem prostych tekstów łacińskich, zwłaszcza inskrypcji, i poznanie gramatyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym takie tłumaczenia.

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć – rozpisana na poszczególne zajęcia):

Rodzina indoeuropejska, historia łaciny.

Alfabet, wymowa, akcent.

Terminologia gramatyczna, części mowy, hasło czasownikowe w słowniku, tematy czasownika, podział czasowników na cztery koniugacje.

Indicativus praesentis, imperfecti, futuri primi activi, imperativus praesentis activi, infinitivus praesentis activi czasowników regularnych czterech koniugacji i czasownika „esse”.

Ogólne zasady deklinacyjne, odmiana rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II.

Budowa zdania pojedynczego.

Ważniejsze przyimki.

Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotny, pytajne.

Złożenia z czasownikiem „esse”.

Indicativus praesentis, imperfecti, futuri primi passivi, infinitivus praesentis passivi, imperativus praesentis passivi; użycie strony biernej.

Rzeczowniki i przymiotniki deklinacji III; participium praesentis activi.

Zaimki wskazujące, względne, nieokreślone, przymiotniki zaimkowe.

Odmiana rzeczowników deklinacji IV i V.

Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri exacti activi i passivi, supinum, participium perfecti passivi.

Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Materiały przygotowane dla studentów przez wykładowcę;

Kazimierz Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski lub                   

Józef Korpanty, Słownik łacińsko-polski lub

Jerzy Mańkowski, Praktyczny słownik łacińsko-polski (III wydanie, rozszerzone).

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Literatura uzupełniająca:      

Alfred Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski;

Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych;

Lidia Winniczuk, Łacina bez pomocy Orbiliusza;

Jan Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego;

Janusz Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków;

Rzymskie epitafia, zaklęcia i wróżby, opr. Lidia Storoni Mazzolani;

Czesław Jędraszko, Łacina na co dzień.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności

(po zaliczeniu zajęć student potrafi):

Sprawnie przeczytać i właściwie zaakcentować tekst łaciński;K_U23
Posługiwać się słownikiem;K_U23
Tłumaczyć ze słownikiem proste teksty i zdania;K_U23
Rozpoznawać ważne łacińskie cytaty, przysłowia, zwroty, skróty.K_U23

Wiedza

(po zaliczeniu zajęć student wie i rozumie):

Jak stosować w praktyce zagadnienia dotyczące fleksji i  składni wyszczególnione w punkcie „Treści kształcenia”;K_W06, K_W07
Jak wymawiać i akcentować w łacinie K_W06, K_W07

Kompetencje społeczne

(po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do):

Dostrzeżenia potrzeby doskonalenia własnego warsztatu zawodowego;K_K13
Lepszego postrzegania związków między dyscyplinami humanistycznymi;K_K04
Docenienia wagi języków klasycznych i tradycji antycznej w kulturze europejskiej, w tym polskiej;K_K02
Podejmowania nowych wyzwań;K_K07
Odnalezienia się w pracy zespołowej.K_K09

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

tablica, flamastry

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 o 30 1 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8248