(en)Katalog ECTS

Introduction to sociology

(en)Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

(en)Pole (en)Opis
Course type

obligatoryjny

Didactic methods

wykład konwersatoryjny

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

grupowa praca pisemna i prezentacja

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

aktywne uczestnictwo w zajęciach (25%), praca pisemna (75%)

Teaching goals (program content, subject description)

Zapoznanie studentów i studentek z problematyką, terminologią i aparatem badawczym socjologii. Wskazanie użyteczności tej dyscypliny naukowej do zrozumienia kontekstów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Zajęcia koncentrują się na strukturach i nierównościach, które warunkują uczestnictwo w życiu społecznym, kulturze i sztuce, decydują o odbiorze i relacji z artefaktami itd.

Compulsory literature used during classes

Społeczeństwo nowoczesne: K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, w: tychże, Dzieła, tom IV, Książka i Wiedza 1962 (2-14).
Czym zajmuje się socjologia I: Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996 (7-26); A. Giddens, Socjologia, Poznań 1998 (11-33).
Czym zajmuje się socjologia II: P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001 (r. Socjologia jako socjoanaliza i Obiektywizacja podmiotu obiektywizującego); P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, Warszawa (r. Implikacja i ukryte założenia).
Nierówności klasowe I: H. Domański, Stratyfikacja klasowa w Polsce: 1982-2015 (16-40) oraz M. Lewicki, A. Drozdowska, „Słoiki” i warszawiacy (93-135) w: Klasy w Polsce, red. M. Gdula, M. Sutowski, Warszawa 2017 (16-40).
Nierówności klasowe II: P. Bourdieu, Dystynkcja, Warszawa 2001 (r. Klasy i klasyfikacje); P. Płucienniczak, Książki i klasy, w: G. Jankowicz i in., Literatura polska po 1989 roku, Kraków 2015 (88-111).
Nierówność płci I: P. Bourdieu, Męska dominacja, Warszawa 2004 (r. Obraz w powiększeniu i Anamneza stałych ukrytych).
Nierówność płci II: A. Gromada i in., Marne szanse na awanse, Warszawa 2015 (całość).
Nierówności etniczne: E. Nowicka, Badanie rasizmu, „Studia Migracyjne” 37/2011 (całość); A. Mikulska, Rasizm w Polsce, Warszawa 2010 (całość).
Dynamika społeczeństwa: D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne, Kraków 2009 (r. Ruchy społeczne a zmiana społeczna); I. Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, Warszawa 2004 (r. Zmiana społeczna?).
Wyobraźnia socjologiczna i utopistyka: Ch. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, PWN 2007 (r. Obietnica); I. Wallerstein, Utopistyka, Trojka 2008 (r. Trudny okres przejściowy).

Additional literature recommended for the student's self learning

całości lektur, których fragmenty wskazano w planie zajęć

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U11: samodzielnie rozpoznawać i rozróżniać podstawowe fakty i zjawiska społeczne, klasyfikować rzeczywistość społeczną
K_U12: postrzegać fakty i zjawiska społeczne, także zjawiska świata życia codziennego problemowo, analitycznie, strukturalnie – na poziomie podstawowym
K_U13: łączyć wybrany dorobek socjologii z historią sztuki do rozważań z zakresu problematyki miejsca
K_U14: wykorzystywać przysposobioną wiedzę socjologiczną do rozstrzygania dylematów rzeczywistych, pojawiających się w życiu codziennym i zawodowym

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W13: podstawowe zagadnienia socjologii, często wymagające wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu
K_W14: na podstawowym poziomie problematykę, zasadnicze pojęcia i terminy, idee, koncepcje, teorie socjologii
K_W15: na poziomie podstawowym rzeczywistość społeczną, zarówno z perspektywy życia społecznego człowieka, grup społecznych i społeczeństw
K_W16: na poziomie podstawowym nazwiska czołowych myślicieli i badaczy, ich wkład w dzieje socjologii oraz najważniejsze prace

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K-K04: myślenia bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych, jest otwarty na inne kultury - unika dyskryminacji, unika postawy etnocentryzmu, także dba o kontekstowe postrzeganie różnic.
K_K05: ma świadomość samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.
K-K08: aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne i społeczne, oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie-profesjonalistami
K_K09: jest przygotowany do bardziej aktywnego niż dotychczas uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, w większym stopniu do uczestniczenia w komunikacji społecznej i życiu publicznym, także, pełniejszego niż dotychczas, kreatywnego uczestnictwa w kulturze - ma rozbudowaną świadomości wspólnego dobra i odpowiedzialności

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

tablica i flamastry

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)o 30 2 30h
[pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8254