Katalog ECTS

Wstęp do socjologii

Pedagog: dr Piotr Płucienniczak

Pole Opis
Typ przedmiotu

obligatoryjny

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

grupowa praca pisemna i prezentacja

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

aktywne uczestnictwo w zajęciach (25%), praca pisemna (75%)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zapoznanie studentów i studentek z problematyką, terminologią i aparatem badawczym socjologii. Wskazanie użyteczności tej dyscypliny naukowej do zrozumienia kontekstów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Zajęcia koncentrują się na strukturach i nierównościach, które warunkują uczestnictwo w życiu społecznym, kulturze i sztuce, decydują o odbiorze i relacji z artefaktami itd.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Społeczeństwo nowoczesne: K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, w: tychże, Dzieła, tom IV, Książka i Wiedza 1962 (2-14).
Czym zajmuje się socjologia I: Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1996 (7-26); A. Giddens, Socjologia, Poznań 1998 (11-33).
Czym zajmuje się socjologia II: P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001 (r. Socjologia jako socjoanaliza i Obiektywizacja podmiotu obiektywizującego); P. Bourdieu, Medytacje pascaliańskie, Warszawa (r. Implikacja i ukryte założenia).
Nierówności klasowe I: H. Domański, Stratyfikacja klasowa w Polsce: 1982-2015 (16-40) oraz M. Lewicki, A. Drozdowska, „Słoiki” i warszawiacy (93-135) w: Klasy w Polsce, red. M. Gdula, M. Sutowski, Warszawa 2017 (16-40).
Nierówności klasowe II: P. Bourdieu, Dystynkcja, Warszawa 2001 (r. Klasy i klasyfikacje); P. Płucienniczak, Książki i klasy, w: G. Jankowicz i in., Literatura polska po 1989 roku, Kraków 2015 (88-111).
Nierówność płci I: P. Bourdieu, Męska dominacja, Warszawa 2004 (r. Obraz w powiększeniu i Anamneza stałych ukrytych).
Nierówność płci II: A. Gromada i in., Marne szanse na awanse, Warszawa 2015 (całość).
Nierówności etniczne: E. Nowicka, Badanie rasizmu, „Studia Migracyjne” 37/2011 (całość); A. Mikulska, Rasizm w Polsce, Warszawa 2010 (całość).
Dynamika społeczeństwa: D. della Porta, M. Diani, Ruchy społeczne, Kraków 2009 (r. Ruchy społeczne a zmiana społeczna); I. Wallerstein, Koniec świata, jaki znamy, Warszawa 2004 (r. Zmiana społeczna?).
Wyobraźnia socjologiczna i utopistyka: Ch. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, PWN 2007 (r. Obietnica); I. Wallerstein, Utopistyka, Trojka 2008 (r. Trudny okres przejściowy).

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

całości lektur, których fragmenty wskazano w planie zajęć

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

po zaliczeniu zajęć student potrafi:

K_U11: samodzielnie rozpoznawać i rozróżniać podstawowe fakty i zjawiska społeczne, klasyfikować rzeczywistość społeczną
K_U12: postrzegać fakty i zjawiska społeczne, także zjawiska świata życia codziennego problemowo, analitycznie, strukturalnie – na poziomie podstawowym
K_U13: łączyć wybrany dorobek socjologii z historią sztuki do rozważań z zakresu problematyki miejsca
K_U14: wykorzystywać przysposobioną wiedzę socjologiczną do rozstrzygania dylematów rzeczywistych, pojawiających się w życiu codziennym i zawodowym

po zaliczeniu zajęć student zna i rozumie:

K_W13: podstawowe zagadnienia socjologii, często wymagające wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu
K_W14: na podstawowym poziomie problematykę, zasadnicze pojęcia i terminy, idee, koncepcje, teorie socjologii
K_W15: na poziomie podstawowym rzeczywistość społeczną, zarówno z perspektywy życia społecznego człowieka, grup społecznych i społeczeństw
K_W16: na poziomie podstawowym nazwiska czołowych myślicieli i badaczy, ich wkład w dzieje socjologii oraz najważniejsze prace

po zaliczeniu zajęć student jest zdolny do:

K-K04: myślenia bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych, jest otwarty na inne kultury - unika dyskryminacji, unika postawy etnocentryzmu, także dba o kontekstowe postrzeganie różnic.
K_K05: ma świadomość samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.
K-K08: aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne i społeczne, oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami, jak i nie-profesjonalistami
K_K09: jest przygotowany do bardziej aktywnego niż dotychczas uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, w większym stopniu do uczestniczenia w komunikacji społecznej i życiu publicznym, także, pełniejszego niż dotychczas, kreatywnego uczestnictwa w kulturze - ma rozbudowaną świadomości wspólnego dobra i odpowiedzialności

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

tablica i flamastry

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 o 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8254