(en)Katalog ECTS

Visual culture systems and the roles of artists in Poland 1918-2018

(en)Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

(en)Pole (en)Opis
Course type fakultatywny
Didactic methods

wykład konwersatoryjny

Language of lecture polski;
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements

obecność na zajęciach, udział w zajęciach w postaci jednej prezentacji.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

rozmowa końcowa (na ocenę składa się obecność na zajęciach i jedna prezentacja w trakcie zajęć)

Teaching goals (program content, subject description)

W wykładzie przedstawione zostaną zmieniające się (trzy)ustroje kultury jako odrębne narracje światopoglądowe odmienne priorytety  artystyczno/estetyczne i zmieniające się formy organizacji instytucji sztuki i warunki życia artystów. Pojęcie ustroju kultury wiąże się także z pojęciem polityki kulturalnej. Oba mają ten walor, że pozwalają zobaczyć związki pomiędzy sferą preferowanych wartości a  sferą społecznych praktyk organizacyjnych i ekonomicznych a także warunkami życi  pracy artystów. WYKŁAD PROWADZONY BĘDZIE W OPARCIU O LEKTURY ORAZ DOŚWIADCZENIA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA - AKTYWNEGO OD LAT 70. ARTYSTY, KURATORA WYSTAW I KULTUROZNAWCY.

Wykładane będą następujące zagadnienia:

Konteksty społeczno/organizacyjne praktyk artystycznych, "pole sztuki", ustroje kultury, art world

"Kultura dla mas". Polityka kulturalna PRL jako projekt totalny

Między propagandą a cenzurą, proces ideowej, artystyczno/estetycznej erozji polityki kulturalnej PRL

"Masy dla kultury" IIIRP jako projekt polityczno/kulturowy

Od wolnego rynku w kulturze do nowej roli sektora publicznego  i polityki kulturalnej państwa oraz samorządów

IIRP jako retrotopia, elementy przedwojennych polityk kulturalnych w programach kulturalnych Rządu po roku 2015. 

Compulsory literature used during classes

Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1999. Andrzej Siciński redakcja, Instytut Kultury, Warszawa 1998

Zygmunt Hubner, Polityka i teatr, Warszawa 2009,

Jakub Dąbrowski, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści sztuka, polityka. Fundacja Kultury Miejsca, Warszawa 2014,

Jakub Banasiak, Prześniona dekada. Próby modernizacji państwowego systemu sztuki 1971-1980 [w:] Awangarda i państwo, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2018, s.2018-311,

Wojciech Włodarczyk, Socrealizm, Sztuka polska w latach 1950 - 1954, Paryż 1986, Kraków 1991,

Dariusz Gawin, Od romantycznego narodu do liberalnego społeczeństwa. W poszukiwaniu nowej tożsamości kulturowej w polityce polskiej po roku 1989

Kazimierz Krzysztofek, Ewolucja założeń i programow polityki kulturalnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [w:] Kultura polska w dekadzie przemian. Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 267-295

Bogusława Dobek-Ostrowska, Janina Flis, Beata Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999

Literatura uzupełniająca

Pierre Bourdieu, Reguły sztuki,  Universitas, Kraków 2001

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]
Media Art s.3 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]
Media Art s.1 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8282