Katalog ECTS

Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018

Pedagog: dr hab. Jan Wojciechowski

Pole Opis
Typ przedmiotu fakultatywny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe

obecność na zajęciach, udział w zajęciach w postaci jednej prezentacji.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

rozmowa końcowa (na ocenę składa się obecność na zajęciach i jedna prezentacja w trakcie zajęć)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W wykładzie przedstawione zostaną zmieniające się (trzy)ustroje kultury jako odrębne narracje światopoglądowe odmienne priorytety  artystyczno/estetyczne i zmieniające się formy organizacji instytucji sztuki i warunki życia artystów. Pojęcie ustroju kultury wiąże się także z pojęciem polityki kulturalnej. Oba mają ten walor, że pozwalają zobaczyć związki pomiędzy sferą preferowanych wartości a  sferą społecznych praktyk organizacyjnych i ekonomicznych a także warunkami życi  pracy artystów. WYKŁAD PROWADZONY BĘDZIE W OPARCIU O LEKTURY ORAZ DOŚWIADCZENIA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA - AKTYWNEGO OD LAT 70. ARTYSTY, KURATORA WYSTAW I KULTUROZNAWCY.

Wykładane będą następujące zagadnienia:

Konteksty społeczno/organizacyjne praktyk artystycznych, "pole sztuki", ustroje kultury, art world

"Kultura dla mas". Polityka kulturalna PRL jako projekt totalny

Między propagandą a cenzurą, proces ideowej, artystyczno/estetycznej erozji polityki kulturalnej PRL

"Masy dla kultury" IIIRP jako projekt polityczno/kulturowy

Od wolnego rynku w kulturze do nowej roli sektora publicznego  i polityki kulturalnej państwa oraz samorządów

IIRP jako retrotopia, elementy przedwojennych polityk kulturalnych w programach kulturalnych Rządu po roku 2015. 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Ministerstwo Kultury i Sztuki w dokumentach 1918-1999. Andrzej Siciński redakcja, Instytut Kultury, Warszawa 1998

Zygmunt Hubner, Polityka i teatr, Warszawa 2009,

Jakub Dąbrowski, Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści sztuka, polityka. Fundacja Kultury Miejsca, Warszawa 2014,

Jakub Banasiak, Prześniona dekada. Próby modernizacji państwowego systemu sztuki 1971-1980 [w:] Awangarda i państwo, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2018, s.2018-311,

Wojciech Włodarczyk, Socrealizm, Sztuka polska w latach 1950 - 1954, Paryż 1986, Kraków 1991,

Dariusz Gawin, Od romantycznego narodu do liberalnego społeczeństwa. W poszukiwaniu nowej tożsamości kulturowej w polityce polskiej po roku 1989

Kazimierz Krzysztofek, Ewolucja założeń i programow polityki kulturalnej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych [w:] Kultura polska w dekadzie przemian. Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 267-295

Bogusława Dobek-Ostrowska, Janina Flis, Beata Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999

Literatura uzupełniająca

Pierre Bourdieu, Reguły sztuki,  Universitas, Kraków 2001

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Grafika s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 30 2 30h
[egz.]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 3 30h
[egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 2 30h
[egz.]
Sztuka Mediów s.1 d 30 2 30h
[egz.]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 2 30h
[egz.]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8282