(en)Katalog ECTS

The culture of place

(en)Pedagog: dr Filip Burno, dr hab. Jan Sowa

(en)Pole (en)Opis
Course type Kultura miejsca Zajęcia obowiązkowe dla studentów 2 roku I stopnia WZKW
Didactic methods

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno: zajęcia terenowe

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę (od początku listopada): wykład z elementami konwersatorium.

Language of lecture polski;
Prerequisites

zdany egzamin wstępny na studia

Final requirements

Zdanie egzaminu końcowego - składającego się z 2 części (dr Filip Burno - egz. pisemny; dr hab. Jan Sowa - praca pisemna). Wypełnienie kart lektury dla wszystkich lektur obowiązkowych w części dr hab. Jana Sowy według wzoru dostarczonego przez prowadzącego.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno: egzamin pisemny.

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę: praca pisemna.

Teaching goals (program content, subject description)

 

Ujęcie historii sztuki i samej sztuki z wykorzystaniem problematyki miejsca i przestrzeni we współczesnej kulturze, a także dorobku antropologii kultury i socjologii, z ukazaniem możliwości jej społecznych zastosowań.

 

 

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno:

 

Zajęcia 1-5

Modernizacja Warszawy w latach 1910-1980 – zajęcia terenowe

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę (od początku listopada): Zrozumieć PRL. Osiągnięcia, porażki i sprzeczności peryferyjnego projektu modernizacyjnego.

Celem zajęć będzie krytyczne przemyślenie doświadczeń Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - okresu w naszej najnowszej historii poddanego szeregowi ideologicznych nadinterpretacji. Spojrzymy na niego w perspektywie teorii systemów-światów jako na próbę wyrwania się obszarów peryferyjnych z zacofania poprzez budowę nowoczesnych struktur społecznych i gospodarczych. Pójdziemy pod prąd obiegowym opiniom na temat PRL, poszukując momentów podmiotowych i sprawczych w kondycji ówczesnego społeczeństwa polskiego. Poświęcimy również uwagę okresowi schyłkowemu w historii i PRL i przejściu do ładu neoliberalnego, które dokonało się w Polsce pod koniec lat 80. i na początku 90. XX wieku.

Compulsory literature used during classes

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno:

Anna Dybczyńska-Bułyszko, Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej, Warszawa 2010, s. 81-178;

Grzegorz Mika, Polityka urbanistyczna Warszawy w okresie międzywojennym, w: Chwała miasta, Warszawa 2012, s. 288-295 

Waldemar Baraniewski, Pałac w Warszawie, Warszawa 2014, s. 21-41;

Gabriela Świtek, Za Żelazną Bramą, w: Aporie architektury, Warszawa 2012 

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę:

1. Andrzej Leder, Prześniona rewolucja, tam: Wstęp. Ćwiczenie z logiki historycznej oraz rozdział Rewolucja, Warszawa 2014.

2. Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, tam Wstęp. Ciągłość w dwudziestowiecznym polskim społeczeństwie oraz Rozdział 1. Walka o fabrykę.

3. T. Cibrowski, G. Konat, Między II i III RP. Gospodarka Polski Ludowej, w: J. Majmurek, P. Szumlewicz (red.), PRL bez uprzedzeń, Warszawa 2010.

4. J. Sowa, Inna Rzeczpopspolita jest możliwa, tam: Solidarność - wydarzenie komunistyczne, Warszawa 2015.

5. D. Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tam: Jak liberałowie porzucili świat pracy, Warszawa 2007.

Additional literature recommended for the student's self learning

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno:

 

Krzysztof Dumała, Centrum Warszawy w dobie zaborów, w:Historyczne centrum Warszawy, Warszawa 1998, s. 107-114

Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, s. 166-200

 

Marta Leśniakowska, Warszawa: miasto palimpsest, w: Chwała miasta, Warszawa 2012, s. 95-112

Aleksander Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914, Warszawa 2015, s. 78-83

Mikołaj Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Warszawa 2008

Ewa Szafrańska,Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza rozwój przemiany percepcja, Łódz 2016 

Jarosław Trybuś, Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne  Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012

 

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę:

 

Pozostałe rozdziały z książek wymienionych w literaturze obowiązkowej oraz A. Sosnowska, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994).

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

 

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

1.  Wykazania znaczenia kontekstu społecznego, politycznego i ekonomicznego dla interpretacji architektury Warszawy.

 

 

 

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Zjawisk: rozwoju Warszawy od średniowiecza do XX w.

 

 

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1. Docenienia wagi problematyki kultury miejsca i potrzeby zajęcia się nią w praktyce zawodowej.

2. Oceny zasadności umieszczania dzieł architektury i projektów urbanistycznych w kontekstach społecznych.

K_U03 wyszukiwać,analizować, interpretować na fundamentalnym poziomie wytwory sztuki i kultury na tle procesów historycznych – na gruncie wiedzy z historii i teorii sztuki oraz teorii kultury;
K_U06 powiązać dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, chcąc np. wykazać znaczenie kontekstu społecznego dla zjawisk i dzieł sztuki czy określić elementy dziedzictwa kulturowego w swoim najbliższym otoczeniu,
K_U07 sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych oraz je samodzielnie systematyzować.

K_W11 powiązania historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi;
K_W13 podstawowe w wybranych, wyspecjalizowanych – w tym dotyczących specjalizacji – zagadnienia humanistyki i nauk społecznych, często wymagające wielodyscyplinowaego, wielopłaszczyznowego oglądu.
K_W15 na poziomie podstawowym rzeczywistość społeczną, zarówno z perspektywy życia społecznego człowieka, grup społecznych, jak i społecznych ram kultury.

K_K02 dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego i artystycznego dla przyszłych pokoleń;
K_K03 zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, jest otwarty na nowe idee;
K_K05 świadomego samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)o 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8290