Katalog ECTS

Kultura miejsca

Pedagog: dr Filip Burno, dr hab. Jan Sowa

Pole Opis
Typ przedmiotu Kultura miejsca Zajęcia obowiązkowe dla studentów 2 roku I stopnia WZKW
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno: zajęcia terenowe

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę (od początku listopada): wykład z elementami konwersatorium.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

zdany egzamin wstępny na studia

Wymagania końcowe

Zdanie egzaminu końcowego - składającego się z 2 części (dr Filip Burno - egz. pisemny; dr hab. Jan Sowa - praca pisemna). Wypełnienie kart lektury dla wszystkich lektur obowiązkowych w części dr hab. Jana Sowy według wzoru dostarczonego przez prowadzącego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno: egzamin pisemny.

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę: praca pisemna.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 

Ujęcie historii sztuki i samej sztuki z wykorzystaniem problematyki miejsca i przestrzeni we współczesnej kulturze, a także dorobku antropologii kultury i socjologii, z ukazaniem możliwości jej społecznych zastosowań.

 

 

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno:

 

Zajęcia 1-5

Modernizacja Warszawy w latach 1910-1980 – zajęcia terenowe

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę (od początku listopada): Zrozumieć PRL. Osiągnięcia, porażki i sprzeczności peryferyjnego projektu modernizacyjnego.

Celem zajęć będzie krytyczne przemyślenie doświadczeń Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - okresu w naszej najnowszej historii poddanego szeregowi ideologicznych nadinterpretacji. Spojrzymy na niego w perspektywie teorii systemów-światów jako na próbę wyrwania się obszarów peryferyjnych z zacofania poprzez budowę nowoczesnych struktur społecznych i gospodarczych. Pójdziemy pod prąd obiegowym opiniom na temat PRL, poszukując momentów podmiotowych i sprawczych w kondycji ówczesnego społeczeństwa polskiego. Poświęcimy również uwagę okresowi schyłkowemu w historii i PRL i przejściu do ładu neoliberalnego, które dokonało się w Polsce pod koniec lat 80. i na początku 90. XX wieku.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno:

Anna Dybczyńska-Bułyszko, Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej, Warszawa 2010, s. 81-178;

Grzegorz Mika, Polityka urbanistyczna Warszawy w okresie międzywojennym, w: Chwała miasta, Warszawa 2012, s. 288-295 

Waldemar Baraniewski, Pałac w Warszawie, Warszawa 2014, s. 21-41;

Gabriela Świtek, Za Żelazną Bramą, w: Aporie architektury, Warszawa 2012 

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę:

1. Andrzej Leder, Prześniona rewolucja, tam: Wstęp. Ćwiczenie z logiki historycznej oraz rozdział Rewolucja, Warszawa 2014.

2. Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, tam Wstęp. Ciągłość w dwudziestowiecznym polskim społeczeństwie oraz Rozdział 1. Walka o fabrykę.

3. T. Cibrowski, G. Konat, Między II i III RP. Gospodarka Polski Ludowej, w: J. Majmurek, P. Szumlewicz (red.), PRL bez uprzedzeń, Warszawa 2010.

4. J. Sowa, Inna Rzeczpopspolita jest możliwa, tam: Solidarność - wydarzenie komunistyczne, Warszawa 2015.

5. D. Ost, Klęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tam: Jak liberałowie porzucili świat pracy, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Część prowadzona przez dr. Filipa Burno:

 

Krzysztof Dumała, Centrum Warszawy w dobie zaborów, w:Historyczne centrum Warszawy, Warszawa 1998, s. 107-114

Bohdan Jałowiecki, Marek S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, s. 166-200

 

Marta Leśniakowska, Warszawa: miasto palimpsest, w: Chwała miasta, Warszawa 2012, s. 95-112

Aleksander Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914, Warszawa 2015, s. 78-83

Mikołaj Madurowicz, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Warszawa 2008

Ewa Szafrańska,Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza rozwój przemiany percepcja, Łódz 2016 

Jarosław Trybuś, Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne  Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012

 

 

Część prowadzona przez dr. hab. Jana Sowę:

 

Pozostałe rozdziały z książek wymienionych w literaturze obowiązkowej oraz A. Sosnowska, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947-1994).

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

 

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

 

1.  Wykazania znaczenia kontekstu społecznego, politycznego i ekonomicznego dla interpretacji architektury Warszawy.

 

 

 

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Zjawisk: rozwoju Warszawy od średniowiecza do XX w.

 

 

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1. Docenienia wagi problematyki kultury miejsca i potrzeby zajęcia się nią w praktyce zawodowej.

2. Oceny zasadności umieszczania dzieł architektury i projektów urbanistycznych w kontekstach społecznych.

K_U03 wyszukiwać,analizować, interpretować na fundamentalnym poziomie wytwory sztuki i kultury na tle procesów historycznych – na gruncie wiedzy z historii i teorii sztuki oraz teorii kultury;
K_U06 powiązać dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, chcąc np. wykazać znaczenie kontekstu społecznego dla zjawisk i dzieł sztuki czy określić elementy dziedzictwa kulturowego w swoim najbliższym otoczeniu,
K_U07 sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych oraz je samodzielnie systematyzować.

K_W11 powiązania historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz społecznymi;
K_W13 podstawowe w wybranych, wyspecjalizowanych – w tym dotyczących specjalizacji – zagadnienia humanistyki i nauk społecznych, często wymagające wielodyscyplinowaego, wielopłaszczyznowego oglądu.
K_W15 na poziomie podstawowym rzeczywistość społeczną, zarówno z perspektywy życia społecznego człowieka, grup społecznych, jak i społecznych ram kultury.

K_K02 dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego i artystycznego dla przyszłych pokoleń;
K_K03 zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, jest otwarty na nowe idee;
K_K05 świadomego samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 o 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8290