(en)Katalog ECTS

Philosophy of culture and history of anthropology

(en)Pedagog: dr Katarzyna Kasia

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny / fakultatywny
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

zapoznanie słuchaczy z antropologią kultury: po pierwsze w ujęciu historycznym (prezentacja najważniejszych nurtów rozwoju tej dziedziny), po drugie w odniesieniu do problemów aktualnie przed nią stojących.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w %: obecność na zajęciach, egzamin ustny, egzamin pisemny, test sprawdzający, referat, praca pisemna, prezentacja podczas zajęć, sprawdzian śródsemestralny, …):

wykład:
• obecność na zajęciach (warunek dopuszczenia do egzaminu) - 15%
• egzamin pisemny - 85%

 

szczegółowe kryteria oceny dostępne są w dziekanacie WZKW

Teaching goals (program content, subject description)

1. Antropologia kultury: próba definicji i określenia zakresu materiału
2. Różne rozumienia pojęcia „kultura”
⁃ Główne nurty rozwoju antropologii kultury:
⁃ ewolucjonizm (Frazer, Taylor)
⁃ dyfuzjonizm
⁃ funkcjonalizm (Durkheim, Malinowski, Radcliffe-Brown)
⁃ strukturalizm - od De Saussure'a do Lévi-Straussa
⁃ poststrukturalizm (Derrida, Lacan, Althusser, Bourdieu, Foucault)
⁃ antropologia społeczna: F. Boas i jego uczniowie (M. Mead, R. Benedict)
⁃ socjobiologia Wilsona
3. Dystans czy identyfikacja: dylemat badacza
4. „Ja” w kulturze – kulturowe podstawy osobowości
5. Rola mitu w kulturze (Frazer, Freud, Jung, Eliade, Campbell)
6. „My” w kulturze – podstawy antropologii społecznej
7. Kulturowe zakazy i nakazy. Pojęcie „tabu”
8. Antropologia ciała
9. Narodziny, życie, śmierć
10. Dorastanie, wychowanie, tradycja
11. Zwrot ikoniczny i antropologia wizualna
12. Antropologia kultury w czasach globalizacji: wielokulturowość (ksenofobia i ideofobia)

Compulsory literature used during classes

Z. Bauman, Ponowoczesne przygody ciała, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, pod. red. A. Chałupnik, M. Szpakowska, J. Jaworska, J. Kowalska - Leder, I. Kurz, Warszawa 2008,
• R. Benedict, Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2008, s. 78-99, 348 – 378,
• M. Eliade, Mity, sny i misteria, tłum. K. Kocjan, Warszawa 1994, s. 13- 45,
• M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, pod. red. A. Chałupnik, M. Szpakowska, J. Jaworska, J. Kowalska - Leder, I. Kurz, Warszawa 2008,
• G. Frazer, Złota gałąź, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1962, s. 37-69,
• E. Fromm, Płeć i charakter, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, pod. red. A. Chałupnik, M. Szpakowska, J. Jaworska, J. Kowalska - Leder, I. Kurz, Warszawa 2008,
• A. Kępiński, Twarz, ręka, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2005.
• A. Kłoskowska, Socjologia kultury, r. Integracja kultury [s. 75 – 102], Warszawa 1981,
• C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, tłum. A. Steinsberg, r. W poszukiwaniu mocy [s. 32 - 40], Warszawa 1960,
• C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 1970, s. 5-52,
• M. Mauss, Sposoby posługiwania się ciałem, tłum. M. Król, [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2005,
• M. Mead, Trzy studia. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, tłum. E. Życieńska, Warszawa 1986, s. 279-318,
• A. Paluch, Malinowski, Warszawa 1983, s. 31-81.
• N. Wolf, Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, pod. red. A. Chałupnik, M. Szpakowska, J. Jaworska, J. Kowalska - Leder, I. Kurz, Warszawa 2008.

Additional literature recommended for the student's self learning

• G. J. Frazer, Złota gałąź, tłum. H. Rzeczkowski, Warszawa 1962.
• B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Warszawa 1967.
• A. Paluch, Malinowski, Warszawa 1983.
• C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 1970.
• C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, tłum. A. Steinberg, Warszawa 1960.
• A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981.
• W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Warszawa 1998.
• J. Campbell, Potęga mitu, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1994.
• J. Campbell, Mityczny obraz, tłum. A. Przybysławski, T. Sieczkowski, Warszawa 2004.
• M. Eliade, Obrazy i symbole. szkice o symbolizmie magiczno religijnym, tłum. M. i P. Rodakowie, Warszawa 1998.
• R. Girard, Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Łódź 1987.
• G. Jung, Archetypy i symbole, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1976.
• R. Benedict, Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2008.
• M. Mead, Trzy studia. Psychologiczne studium młodzieży w społeczeństwie pierwotnym napisane na użytek cywilizacji zachodniej, tłum. E. Życieńska, Warszawa 1986.
• F. Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971.
• A. Barnard, Antropologia, przeł. S. Szymański, Warszawa 2000.
• J. Gajda, Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.
• Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, pod red. M. Szpakowskiej, Warszawa 2008.
• Antropologia doświadczenia, pod red. V.W. Turnera, E.M. Burnera, tłum. E. Klekot, A. Szurek, Kraków 2011.
• Rethinking Visual Anthropology, pod red. M. Banks, H. Morphy, Yale 1997.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

5. K_U 06 potrafi powiązać dzieła i zjawiska sztuki oraz kultury z szerszym kontekstem historycznym, kulturowym, społecznym, ideologicznym, chcąc np. wykazać znaczenie kontekstu społecznego dla zjawisk i dzieł sztuki czy określić elementy dziedzictwa kulturowego w swoim najbliższym otoczeniu
6. K U 07 potrafi sprawnie poruszać się w zaprezentowanej problematyce i zasobie wiadomości wybranych nauk humanistycznych i społecznych, oraz je samodzielnie systematyzować.
7. K U 08 potrafi stosować na bazowym poziomie aparat werbalny i pojęciowy wybranych, uzupełniających historię sztuki, nauk humanistycznych i społecznych.
8. K U 09 potrafi samodzielnie czytać i analizować lektury z wybranych, uzupełniających historię sztuki, nauk humanistycznych i społecznych oraz prowadzić własne poszukiwania bibliograficzne w ich obszarze.
9. K U 10 potrafi samodzielnie wnioskować, posługując się na podstawowym poziomie prześledzonymi konstrukcjami myślowymi wybranych nauk humanistycznych i społecznych.
10. K U 11 potrafi samodzielnie rozpoznawać i rozróżniać podstawowe fakty i zjawiska społeczne, klasyfikować rzeczywistość społeczną.
11. K U 12 potrafi postrzegać fakty i zjawiska społeczne i kulturowe (w tym artystyczne), także zjawiska świata życia codziennego problemowo, analitycznie, strukturalnie - na poziomie podstawowym.
12. K U 18 potrafi artykułować (także własne) poglądy w sprawach zawodowych, społecznych, światopoglądowych, także przekonująco argumentować i dyskutować na tematy podejmowane na zajęciach.
13. K U20 potrafi swobodnie posługiwać się zsyntetyzowaną wiedzą, włączając w nią zindywidualizowane konkluzje i problemy.

1. K_W 07 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych, wyspecjalizowanych- w tym dotyczących specjalizacji- zagadnieniach humanistyki i nauk społecznych, często wymagających wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu.
2. K_W 09 - zna podstawową literaturę w języku polskim z wybranych dyscyplin i zagadnień humanistyki, przede wszystkim z kanonu historii i teorii sztuki, teorii kultury oraz filozofii; nazwiska czołowych historyków, teoretyków sztuki oraz kultury, filozofów, i ich piśmienniczy wkład w dzieje dyscyplin.
3. K_W 13 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu problematyki, zasadniczych pojęć i terminów, idei, koncepcji, teorii, podstaw analitycznych, metodologicznych, paradygmatów badań wybranych, odpowiadających specjalizacji, nauk społecznych, (zarysowanych w perspektywie historycznej i współczesnej).
4. K_W 14 ma ogólną, elementarną wiedzę na temat rzeczywistości społecznej, jej elementów, struktury, mechanizmów, fenomenów, uwarunkowań - życia społecznego człowieka, grup społecznych i społeczeństw oraz społecznych ram kultury

1. K K04 jest otwarty na nowe idee, gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.
2. K K05 myśli bez skrępowania własnymi uwarunkowaniami i widzi rzeczy w innym kontekście niż tylko własny, posiada świadomość różnic kulturowych, jest otwarty na inne kultury - unika dyskryminacji, unika postawy etnocentryzmu, także dba o kontekstowe postrzeganie różnic.
3. K K06 ma świadomość samopoznania w nowych aspektach jako istota społeczna i jako uczestnik kultury oraz posiadania nowych kryteriów krytycznego podejścia do rzeczywistości.
4. K K ll jest przygotowany do bardziej aktywnego niż dotychczas uczestnictwa w życiu społecznym, w społeczeństwie demokratycznym, w większym stopniu do uczestniczenia w komunikacji społecznej i życiu publicznym, także, pełniejszego niż dotychczas, kreatywnego uczestnictwa w kulturze - ma rozbudowaną świadomości wspólnego dobra i odpowiedzialności

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.7 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Media Art s.3 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
Media Art s.1 (en)d 30 2 lecture 30h
lecture [exam]
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)o 30 2 lecture 30h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8294