(en)Katalog ECTS

Text in the Field of Art. Typologies and Methods of Use

(en)Pedagog: dr Jakub Banasiak

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

ćwiczenia

Language of lecture polski;
Prerequisites (en)-brak-
Final requirements

zaliczenie przedmiotu

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Zaliczenie przedmiotu na podstawie realizowanego przez cały rok akademicki (2 semestry) ćwiczenia.

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia podzielone są na dwie części. Część pierwsza obejmuje pracę nad jednym numerem wymyślonego przez studentów magazynu o szeroko rozumianej tematyce kulturalnej. Studenci będą zobowiązani do napisania tekstów w wybranej przez siebie formule, a następnie ich zredagowania i przygotowania do składu. Zajęcia mają przybliżyć pracę nad tekstem zarówno od strony edytorskiej, jak i od strony autora. W semestrze 2, w ramach zajęć w Pracowni Struktur Mentalnych, studenci przygotowują makietę magazynu o sztuce, a następnie przygotują do druku materiały powstałe w trakcie zajęć w semestrze 1.

Compulsory literature used during classes
  • bieżące artykuły z prasy codziennej oraz branżowej (m.in. dzienniki i tygodniki opinii (działu kultury/sztuki), „Obieg”, „Magazyn Sztuki”, „Szum”, “Artium Quaestiones”, “Biuletyn Historii Sztuki”, “Ikonotheka”)
  • teksty towarzyszące bieżącym wydarzeniom artystycznym (teksty kuratorskie, wywiady, opisy dzieł i in.)
Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U14 - potrafi wykorzystywać przysposobioną wiedzę do rozstrzygania dylematów rzeczywistych, pojawiających się w pracy zawodowej

K_U15 - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, weryfikować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U16 - potrafi samodzielnie i skutecznie zdobywać wiedzę i materiały oraz rozwijać swoje umiejętności badawcze korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_W07 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych, wyspecjalizowanych - w tym dotyczących specjalizacji - zagadnieniach humanistyki i nauk społecznych, często wymagających wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu

K_K04 - jest otwarty na nowe idee, gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

K_K07 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profesjonalnych przez historyka sztuki ze specjalizacją “kultura miejsca” - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

K_K09 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa (współdziałania i kreatywnej pracy, przyjmując różne role) w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne, oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami oraz nie profesjonalistami

K_K10 - ma świadomośc profesjonalizmu i etyki zawodowej

K_K12 - efektywnie steruje własną praca i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania i poziom merytoryczny

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Ekran, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji, dostęp do Internetu; tablica, markery ścieralne rózne kolory, gąbka.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)o 30 2 exercise 30h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8295