Katalog ECTS

Tekst w polu sztuki współczesnej. Typologia i sposoby użycia

Pedagog: dr Jakub Banasiak

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

ćwiczenia

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne -brak-
Wymagania końcowe

zaliczenie przedmiotu

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Zaliczenie przedmiotu na podstawie realizowanego przez cały rok akademicki (2 semestry) ćwiczenia.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia podzielone są na dwie części. Część pierwsza obejmuje pracę nad jednym numerem wymyślonego przez studentów magazynu o szeroko rozumianej tematyce kulturalnej. Studenci będą zobowiązani do napisania tekstów w wybranej przez siebie formule, a następnie ich zredagowania i przygotowania do składu. Zajęcia mają przybliżyć pracę nad tekstem zarówno od strony edytorskiej, jak i od strony autora. W semestrze 2, w ramach zajęć w Pracowni Struktur Mentalnych, studenci przygotowują makietę magazynu o sztuce, a następnie przygotują do druku materiały powstałe w trakcie zajęć w semestrze 1.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć
  • bieżące artykuły z prasy codziennej oraz branżowej (m.in. dzienniki i tygodniki opinii (działu kultury/sztuki), „Obieg”, „Magazyn Sztuki”, „Szum”, “Artium Quaestiones”, “Biuletyn Historii Sztuki”, “Ikonotheka”)
  • teksty towarzyszące bieżącym wydarzeniom artystycznym (teksty kuratorskie, wywiady, opisy dzieł i in.)
Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U14 - potrafi wykorzystywać przysposobioną wiedzę do rozstrzygania dylematów rzeczywistych, pojawiających się w pracy zawodowej

K_U15 - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, weryfikować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów

K_U16 - potrafi samodzielnie i skutecznie zdobywać wiedzę i materiały oraz rozwijać swoje umiejętności badawcze korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

K_W07 - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych, wyspecjalizowanych - w tym dotyczących specjalizacji - zagadnieniach humanistyki i nauk społecznych, często wymagających wielodyscyplinowego, wielopłaszczyznowego oglądu

K_K04 - jest otwarty na nowe idee, gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

K_K07 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profesjonalnych przez historyka sztuki ze specjalizacją “kultura miejsca” - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych

K_K09 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa (współdziałania i kreatywnej pracy, przyjmując różne role) w grupach, organizacjach i instytucjach, realizujących działania kulturalne, społeczne, oraz do porozumiewania się z innymi profesjonalistami oraz nie profesjonalistami

K_K10 - ma świadomośc profesjonalizmu i etyki zawodowej

K_K12 - efektywnie steruje własną praca i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania i poziom merytoryczny

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Ekran, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie prezentacji, dostęp do Internetu; tablica, markery ścieralne rózne kolory, gąbka.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 o 30 2 ćw. 30h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8295