(en)Katalog ECTS

Intelctual Property Law

(en)Pedagog: dr Jakub Dąbrowski

(en)Pole (en)Opis
Course type obligatoryjny
Didactic methods

wykład konwersatoryjny

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

zaliczenie egzaminu ustnego 

Teaching goals (program content, subject description)

W czasie zajęć student powinien zapoznać się z kluczowymi pojęciami prawa autorskiego i podstawami prawniczego myślenia, tak by ze zrozumieniem potrafił czytać teksty prawne i w najbardziej podstawowym zakresie mógł zastosować ich postanowienia w praktyce; student powinien dotrzeć do wybranych źródeł prawa i potrzebnych w jego pracy tekstów prawniczych; jednocześnie musi być świadom złożoności prawnej problematyki, jej powiązania z innymi dziedzinami i w odpowiednim momencie potrafić podjąć decyzję o skorzystaniu z pomoc prawnika profesjonalisty.

Compulsory literature used during classes

P. Łada, Sztuka a prawo autorskie, Warszawa 2014

Additional literature recommended for the student's self learning

1) Bieczyński M., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Warszawa 2011
2) Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 1 i 2, red. W. Szafrański, Poznań 2007
3) Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009
4) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. W. Machała, R.M. Sarbiński,  WKP 2019
5) System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2007
6) E. Nowińska, U. Promińska, Michał du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008

7) R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2013

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U06 powiązać dzieła sztuki z szerszym kontekstem społecznym, zwłaszcza prawnym
K_U14 wykorzystania wiedzę do rozstrzygania podstawowych problemów prawnoautorskich pojawiających się w pracy zawodowej
K_U17 komunikowania się na podstawowym poziomie z prawnikami używając fachowej terminologii

KW_14 posiadać ogólna wiedzę na temat rzeczywistości społecznej w kontekście regulacji prawnoautorskich i prawa i własności przemysłowej
KW_10 znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego i własności przemysłowej

K_K01 jest przekonany o konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego i artystycznego
K_K08 jest przygotowany sprostać na poziomie podstawowym prawnoautorskim wymaganiom rzeczywistości przy organizowania życia kulturalnego
K_K13 ma świadomość własnej wiedzy i umiejętności, wie kiedy sięgnąć po poradę u profesjonalnego prawnika

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Rzutnik multimedialny, laptop, internet

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)o 30 2 30h
[exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8321