Katalog ECTS

Prawo własności intelektualnej

Pedagog: dr Jakub Dąbrowski

Pole Opis
Typ przedmiotu obligatoryjny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład konwersatoryjny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

zaliczenie egzaminu ustnego 

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

W czasie zajęć student powinien zapoznać się z kluczowymi pojęciami prawa autorskiego i podstawami prawniczego myślenia, tak by ze zrozumieniem potrafił czytać teksty prawne i w najbardziej podstawowym zakresie mógł zastosować ich postanowienia w praktyce; student powinien dotrzeć do wybranych źródeł prawa i potrzebnych w jego pracy tekstów prawniczych; jednocześnie musi być świadom złożoności prawnej problematyki, jej powiązania z innymi dziedzinami i w odpowiednim momencie potrafić podjąć decyzję o skorzystaniu z pomoc prawnika profesjonalisty.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

P. Łada, Sztuka a prawo autorskie, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1) Bieczyński M., Prawne granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych, Warszawa 2011
2) Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 1 i 2, red. W. Szafrański, Poznań 2007
3) Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009
4) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. W. Machała, R.M. Sarbiński,  WKP 2019
5) System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2007
6) E. Nowińska, U. Promińska, Michał du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008

7) R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2013

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U06 powiązać dzieła sztuki z szerszym kontekstem społecznym, zwłaszcza prawnym
K_U14 wykorzystania wiedzę do rozstrzygania podstawowych problemów prawnoautorskich pojawiających się w pracy zawodowej
K_U17 komunikowania się na podstawowym poziomie z prawnikami używając fachowej terminologii

KW_14 posiadać ogólna wiedzę na temat rzeczywistości społecznej w kontekście regulacji prawnoautorskich i prawa i własności przemysłowej
KW_10 znać i rozumieć podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego i własności przemysłowej

K_K01 jest przekonany o konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego i artystycznego
K_K08 jest przygotowany sprostać na poziomie podstawowym prawnoautorskim wymaganiom rzeczywistości przy organizowania życia kulturalnego
K_K13 ma świadomość własnej wiedzy i umiejętności, wie kiedy sięgnąć po poradę u profesjonalnego prawnika

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Rzutnik multimedialny, laptop, internet

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8321