(en)Katalog ECTS

Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy

(en)Pedagog: dr Karolina Thel

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, do wyboru
Didactic methods

Seminarium

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w seminarium oraz terminowe złożenie materiałów z badań zgodnie z ustalonymi wytycznymi

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Materiały powinny być dostarczone w formie elektronicznej (na adres mailowy: karolina.thel@asp.waw.pl) oraz papierowej.

Forma zaliczenia zależy od wyboru Studenta:

Ocena dostateczna

1. przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego typu konfliktu dotyczącego rozwoju miast na przykładzie 3 miast (Warszawa + 2 inne miasta)

 

Ocena dobra

1. przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego typu konfliktu dotyczącego rozwoju miast na przykładzie 3 miast (Warszawa + 2 inne miasta)
2. napisanie eseju dotyczącego wybranego konfliktu dot. rozwoju Warszawy

 

Ocena bardzo dobra

1. przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego typu konfliktu dotyczącego rozwoju miast na przykładzie 3 miast (Warszawa + 2 inne miasta)

2. napisanie eseju dotyczącego wybranego konfliktu dot. rozwoju Warszawy
3. wywiad + częściowa transkrypcja (w przekazanym formularzu excel)

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

1. Miasto jako przedmiot badań
2. Konceptualizacja badań
3. Wybrane narzędzia badań społecznych
4. Etapy procesu badawczego
5. Definiowanie celów i harmonogram
6. Przygotowanie narzędzi badawczych
8. Analiza materiałów z badań terenowych

Cel zajęć:
Seminarium na celu wprowadzenie studentów w kulisy realizacji badań dotyczących przestrzeni miejskiej, a konkretnie – przejawów konfliktów i współpracy wokół rozwoju miast. Ma też pomóc w budowaniu warsztatu metodologicznego potrzebnego do pisaniu teoretycznej pracy dyplomowej.

Compulsory literature used during classes

A. Grochowska, Konflikty przestrzenne w planowaniu przestrzennym obszarów metropolitalnych na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, http://www.geogr.uni.wroc.pl/data/files/publikacje-rozprawy-naukowe-igrr/rozprawy_38.pdf, s. 13-26
Krajowa Polityka Miejska 2023, https://www.miir.gov.pl/media/11579/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf

Additional literature recommended for the student's self learning

M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju,
M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2010
Trzy kroki ku zmianom na lepsze w kulturze, oprac. zbior., Warszawa 2009, www.kongreskultury.pl/library/File/Trzy%20kroki%20ku%20zmianom%20na%20lepsze%20w%20polskiej%20kulturze.pdf
Kultura miejska w Polsce z perspektywy badań jakościowych, red. W. Bursza, Warszawa 2010

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

1. Analizy tekstu i znajdywania przykładów pod kątem założonego problemu.
2. Generowania i selekcji pomysłów badawczych
3. Dyskusji, argumentacji wokół tematów związanych ze społecznymi aspektami konstruowania przestrzeni miejskiej
4. Samodzielnego zdobywania i krytycznej oceny informacji.

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Problematyki i terminologii, jakiej dostarczają wskazane lektury
2. Metod wykonywania typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w obszarze badań zjawisk społecznych w przestrzeni publicznej

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1. Wrażliwego na kwestie społeczne spojrzenia na otaczającą przestrzeń
2. Świadomego i kreatywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania związane z przestrzenią publiczną i społeczeństwem obywatelskim
3. Odpowiedzialnego etycznego uczestnictwa w projektach.
4. Efektywnego sterowania pracą własną i zespołu, krytycznej oceny jej poziomu merytorycznego

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

komputer, rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.9 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 6 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8797