Katalog ECTS

Miasto, konflikt, współpraca - projekt badawczy

Pedagog: dr Karolina Thel

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Seminarium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w seminarium oraz terminowe złożenie materiałów z badań zgodnie z ustalonymi wytycznymi

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Materiały powinny być dostarczone w formie elektronicznej (na adres mailowy: karolina.thel@asp.waw.pl) oraz papierowej.

Forma zaliczenia zależy od wyboru Studenta:

Ocena dostateczna

1. przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego typu konfliktu dotyczącego rozwoju miast na przykładzie 3 miast (Warszawa + 2 inne miasta)

 

Ocena dobra

1. przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego typu konfliktu dotyczącego rozwoju miast na przykładzie 3 miast (Warszawa + 2 inne miasta)
2. napisanie eseju dotyczącego wybranego konfliktu dot. rozwoju Warszawy

 

Ocena bardzo dobra

1. przygotowanie prezentacji dotyczącej wybranego typu konfliktu dotyczącego rozwoju miast na przykładzie 3 miast (Warszawa + 2 inne miasta)

2. napisanie eseju dotyczącego wybranego konfliktu dot. rozwoju Warszawy
3. wywiad + częściowa transkrypcja (w przekazanym formularzu excel)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

1. Miasto jako przedmiot badań
2. Konceptualizacja badań
3. Wybrane narzędzia badań społecznych
4. Etapy procesu badawczego
5. Definiowanie celów i harmonogram
6. Przygotowanie narzędzi badawczych
8. Analiza materiałów z badań terenowych

Cel zajęć:
Seminarium na celu wprowadzenie studentów w kulisy realizacji badań dotyczących przestrzeni miejskiej, a konkretnie – przejawów konfliktów i współpracy wokół rozwoju miast. Ma też pomóc w budowaniu warsztatu metodologicznego potrzebnego do pisaniu teoretycznej pracy dyplomowej.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

A. Grochowska, Konflikty przestrzenne w planowaniu przestrzennym obszarów metropolitalnych na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, http://www.geogr.uni.wroc.pl/data/files/publikacje-rozprawy-naukowe-igrr/rozprawy_38.pdf, s. 13-26
Krajowa Polityka Miejska 2023, https://www.miir.gov.pl/media/11579/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju,
M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2010
Trzy kroki ku zmianom na lepsze w kulturze, oprac. zbior., Warszawa 2009, www.kongreskultury.pl/library/File/Trzy%20kroki%20ku%20zmianom%20na%20lepsze%20w%20polskiej%20kulturze.pdf
Kultura miejska w Polsce z perspektywy badań jakościowych, red. W. Bursza, Warszawa 2010

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

1. Analizy tekstu i znajdywania przykładów pod kątem założonego problemu.
2. Generowania i selekcji pomysłów badawczych
3. Dyskusji, argumentacji wokół tematów związanych ze społecznymi aspektami konstruowania przestrzeni miejskiej
4. Samodzielnego zdobywania i krytycznej oceny informacji.

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Problematyki i terminologii, jakiej dostarczają wskazane lektury
2. Metod wykonywania typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w obszarze badań zjawisk społecznych w przestrzeni publicznej

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1. Wrażliwego na kwestie społeczne spojrzenia na otaczającą przestrzeń
2. Świadomego i kreatywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania związane z przestrzenią publiczną i społeczeństwem obywatelskim
3. Odpowiedzialnego etycznego uczestnictwa w projektach.
4. Efektywnego sterowania pracą własną i zespołu, krytycznej oceny jej poziomu merytorycznego

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.9 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba s.3 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8797