(en)Katalog ECTS

Warsaw in action

(en)Pedagog: dr Karolina Thel

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowy, do wyboru
Didactic methods

Konwersatorium prowadzone we współpracy z UM Warszawa

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz terminowe złożenie materiałów oraz prac na wystawę końcową

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Terminowe przekazanie materiałów i prac na wystawę końcową. Zaliczenie odbywa się w ramach pracy grupowej. Materiały powinny być dostarczone w formie elektronicznej (na adres mailowy: karolina.thel@asp.waw.pl) oraz papierowej.

Materiały:

- prezentacja

- raport z desk research (ok. 10 tron)

 

Prace na wystawę końcową:

- formuła uzgodniona wspólnie podczas zajęć

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

1. Partycypacja społeczna
2. Budżet obywatelski
3. Współpraca samorządu z trzecim sektorem
4. Miejsca Aktywności Lokalnej
5. Komunikacja z mieszkańcami i sposoby wspierania inicjatyw lokalnych.
6. Analiza porównawcza wybranych miast w kontekście problematyki zajęć.
7. Przygotowanie koncepcji wystawy

Cel zajęć:
Zajęcia mają na celu zaprezentować studentom problematykę współpracy międzysektorowej ukierunkowanej na realizację celów rozwojowych Warszawy, w szczególności w obszarze kultury i partycypacji społecznej. Zajęcia odbywają się w we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Warszawy.

 

Zajęcia rozpoczynają się 4.11, odbywają się w poniedziałki (poza dniami wolnymi od zajęć) w godzinach 15.30-18.30 (łącznie odbędzie się 8 zajęć). Planowane są zajęcia terenowe, o lokalizacji których studenci uprzedzani będą z wyprzedzeniem.

Compulsory literature used during classes

Planowanie rozwoju lokalnego z udziałem społeczności. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu "Decydujmy razem", Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy, http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/decydujmy_razem_/planowanie_rozwoju_lokalnego_poradnik.html

Partycypacja publiczna krok po kroku - antologia tekstów, wybór i opracowanie: Oktawiusz Chrzanowski,Wydawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/decydujmy_razem_/partycypacja_publiczna_krok_po_kroku_antologia.html

Krajowa Polityka Miejska 2023, https://www.miir.gov.pl/media/11579/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf

Additional literature recommended for the student's self learning

M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju,
M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2010
Trzy kroki ku zmianom na lepsze w kulturze, oprac. zbior., Warszawa 2009, www.kongreskultury.pl/library/File/Trzy%20kroki%20ku%20zmianom%20na%20lepsze%20w%20polskiej%20kulturze.pdf
Kultura miejska w Polsce z perspektywy badań jakościowych, red. W. Bursza, Warszawa 2010

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

1. Analizy tekstu i znajdywania przykładów pod kątem założonego problemu.
2. Generowania i selekcji pomysłów badawczych
3. Dyskusji, argumentacji wokół tematów związanych ze społecznymi aspektami konstruowania przestrzeni miejskiej
4. Samodzielnego zdobywania i krytycznej oceny informacji.

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Problematyki i terminologii, jakiej dostarczają wskazane lektury
2. Metod wykonywania typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w obszarze badań zjawisk społecznych w przestrzeni publicznej

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1. Wrażliwego na kwestie społeczne spojrzenia na otaczającą przestrzeń
2. Świadomego i kreatywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania związane z przestrzenią publiczną i społeczeństwem obywatelskim
3. Odpowiedzialnego etycznego uczestnictwa w projektach.
4. Efektywnego sterowania pracą własną i zespołu, krytycznej oceny jej poziomu merytorycznego

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

komputer, rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Interior Design s.1 (en)o 30 - seminar 30h
seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8887