Katalog ECTS

Warszawa w działaniu

Pedagog: dr Karolina Thel

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowy, do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konwersatorium prowadzone we współpracy z UM Warszawa

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz terminowe złożenie materiałów oraz prac na wystawę końcową

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Terminowe przekazanie materiałów i prac na wystawę końcową. Zaliczenie odbywa się w ramach pracy grupowej. Materiały powinny być dostarczone w formie elektronicznej (na adres mailowy: karolina.thel@asp.waw.pl) oraz papierowej.

Materiały:

- prezentacja

- raport z desk research (ok. 10 tron)

 

Prace na wystawę końcową:

- formuła uzgodniona wspólnie podczas zajęć

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania (treść zajęć):

1. Partycypacja społeczna
2. Budżet obywatelski
3. Współpraca samorządu z trzecim sektorem
4. Miejsca Aktywności Lokalnej
5. Komunikacja z mieszkańcami i sposoby wspierania inicjatyw lokalnych.
6. Analiza porównawcza wybranych miast w kontekście problematyki zajęć.
7. Przygotowanie koncepcji wystawy

Cel zajęć:
Zajęcia mają na celu zaprezentować studentom problematykę współpracy międzysektorowej ukierunkowanej na realizację celów rozwojowych Warszawy, w szczególności w obszarze kultury i partycypacji społecznej. Zajęcia odbywają się w we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Warszawy.

 

Zajęcia rozpoczynają się 4.11, odbywają się w poniedziałki (poza dniami wolnymi od zajęć) w godzinach 15.30-18.30 (łącznie odbędzie się 8 zajęć). Planowane są zajęcia terenowe, o lokalizacji których studenci uprzedzani będą z wyprzedzeniem.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Planowanie rozwoju lokalnego z udziałem społeczności. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu "Decydujmy razem", Wydawca: Fundacja Fundusz Współpracy, http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/decydujmy_razem_/planowanie_rozwoju_lokalnego_poradnik.html

Partycypacja publiczna krok po kroku - antologia tekstów, wybór i opracowanie: Oktawiusz Chrzanowski,Wydawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, http://www.decydujmyrazem.pl/publikacje/decydujmy_razem_/partycypacja_publiczna_krok_po_kroku_antologia.html

Krajowa Polityka Miejska 2023, https://www.miir.gov.pl/media/11579/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

M. Śliwa (red.), Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju,
M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2010
Trzy kroki ku zmianom na lepsze w kulturze, oprac. zbior., Warszawa 2009, www.kongreskultury.pl/library/File/Trzy%20kroki%20ku%20zmianom%20na%20lepsze%20w%20polskiej%20kulturze.pdf
Kultura miejska w Polsce z perspektywy badań jakościowych, red. W. Bursza, Warszawa 2010

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:

1. Analizy tekstu i znajdywania przykładów pod kątem założonego problemu.
2. Generowania i selekcji pomysłów badawczych
3. Dyskusji, argumentacji wokół tematów związanych ze społecznymi aspektami konstruowania przestrzeni miejskiej
4. Samodzielnego zdobywania i krytycznej oceny informacji.

 

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

1. Problematyki i terminologii, jakiej dostarczają wskazane lektury
2. Metod wykonywania typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w obszarze badań zjawisk społecznych w przestrzeni publicznej

 

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

1. Wrażliwego na kwestie społeczne spojrzenia na otaczającą przestrzeń
2. Świadomego i kreatywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania związane z przestrzenią publiczną i społeczeństwem obywatelskim
3. Odpowiedzialnego etycznego uczestnictwa w projektach.
4. Efektywnego sterowania pracą własną i zespołu, krytycznej oceny jej poziomu merytorycznego

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 30 - Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Grafika s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8887