(en)Katalog ECTS

Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku

(en)Pedagog: dr Paweł Ignaczak

(en)Pole (en)Opis
Course type konwersatorium
Didactic methods

konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ogólna znajomość historii i historii sztuki XIX i XX w.

Final requirements (en)-brak-
The form of passing the course (assesment methods and criteria)

·       obecność i aktywność na zajęciach (w oparciu o lektury) – 40%

·       przygotowanie i wygłoszenie referatu – 30%

·       opracowanie pisemne referatu (z uwzględnieniem dyskusji na zajęciach) – 30%

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia mają na celu omówienie wybranych zagadnień kolekcjonerstwa prywatnego i instytucjonalnego na ziemiach polskich od końca XVIII wieku. Zajęcia przybiorą formę ćwiczeń konwersatoryjnych, na których omawiane będą funkcje kolekcji i związane z tym profilowanie zbiorów; artystyczne, polityczne i społeczne role kolekcji i ambicje kolekcjonerów. Referaty studentów, omawiające wybrane przykłady kolekcji lub zagadnień z nimi związanych, będą punktem wyjścia do dyskusji, których celem będzie omówienie wpływu historii polskich kolekcji na dzisiejsza sytuację muzeów, kolekcjonerów, rynku sztuki w Polsce.

Compulsory literature used during classes

E. Manikowska, Sztuka – ceremoniał – informacja. Studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta, Warszawa, 2007

Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta, Warszawa 2011

A. Sołtys, Kolekcja dla króla czy marketing? Prawda i legenda o królewskiej kolekcji obrazów w Dulwich, w: Oświeceniowa republika władców. Rezydencje, kolekcje, mecenat, t. 2, red. Andrzej Pieńkos, Warszawa 2017, s. 229–257

Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna : praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Warszawa 2014

Jerzy Miziołek, Muzeum Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego i rola Stanisława Kostki Potockiego w jego utworzeniu, [w:] Winckelmann Potocki. Mistrzowie i uczniowie… T. 1, red. P. Jaskanis, M. Kuntze, Warszawa 2016, s. 243-253

Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2006

Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. Kamila Kłudkiewicz, Michał Mencfel, NIMOZ, Warszawa 2014

K. Gieszczyńska-Nowacka, Kolekcjoner i artyści. Edward Rastawiecki wobec współczesnego środowiska artystycznego, [w:] Nowoczesność kolekcji, Toruń 2010, s. 23 i nn

Zbiory poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań 1982

Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce, T. De Rosset i in. (red.), Warszawa 2018

M. Palica, Od Delacroix do van Gogha Żydowskie kolekcje sztuki w dawnym Wrocławiu, Wrocław 2010

Z. Żygulski jun., Muzeum Czartoryskich, historia i zbiory, Kraków 1998

Tomasz de Rosset, Kolekcja Andrzeja Mniszcha: od wołyńskich chrząszczy do obrazów Fransa Halsa, Toruń 2003

Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Feliks "Manggha" Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2015

Agnieszka Łuczak, Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Warszawa – Poznań 2011

D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria Lanckorońskich. Obrazy z daru profesor Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1998

Donatorce w hołdzie : katalog wystawy odnowionych obrazów i rodzinnych pamiątek z daru Karoliny Lanckorońskiej, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 1998

Józef Grabski, Opus sacrum — Ze zbiorów Barbary Piaseckiej Johnson, Kraków 1990

J. Guze, Mistrzowie Rysunku. Dzieła z kolekcji Barbary Piaseckiej-Johnson, Warszawa 2010

J. Miliszkiewicz, M. Morka, Kolekcja Porczyńskich - genialne oszustwo ?, Warszawa 1997

M. Morka, Kompromitacja Kościoła i państwa : kolekcja im. Jana Pawła II, Warszawa 1999

Additional literature recommended for the student's self learning

http://muzeumpamieci.umk.pl

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż, Wenecja. XVI-XVIII wiek, Lublin 2001 (i inne wyd.)

Grzegorz P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2010

Kolekcja dla króla. Obrazy dawnych mistrzów ze zbiorów Dulwich Picture Gallery w Londynie, Warszawa 1992

T. Mańkowski, Mecenat artystyczny Stanisława Augusta, Warszawa 1976

D. Juszczak. H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach, Warszawa 2015

Z. Żygulski jun., Dzieje zbiorów puławskich (Świątynia Sybilli i Domek Gotycki), „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”, 1962, t. 7, s. 5-265

J. Wałek, (red.), Otwieram świątynię pamięci. Zbiory Czartoryskich a narodziny idei muzeum w Polsce, Łódź 2015

Voise, Kilka uwag o galerii Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, „Biuletyn Historii Sztuki 1972, s. 151-160

Voise, T. Gowacka-Pocheć, Galeria malarstwa Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 1974

A. Dobrzycka, Atanazy Raczyński, w: Myśl o sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa 1972, Warszawa 1976, s. 235-252.

Galeria Atanazego Raczyńskiego, P. Michałowski (red.), Poznań 2005

Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia, Poznań 2016

Stulecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu, Poznań 2004

K. Gieszczyńska-Nowacka, Galeria Ciecierskich i jej twórca, „Studia Muzealne” 2015, s. 216-248

D. Kacprzak, Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880-1939, Warszawa 2015

A i J Friedrich, Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów z „Ziemi Obiecanej” Reymonta, w: Dom – spotkanie przestrzeni pryatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku, red. Z. Opacki, S. Płaza Opacka, Gdańsk 2008

Inga Głuszek (red.), Życie sztuką. Gołuchów Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2018

T. Jakimowicz, Od kolekcji „curiosités artistiques” ku muzeum. Zbieractwo artystyczne Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, „Studia muzealne” t. 13 (1982), s. 15-73

Kamila Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Poznań 2016

Tomasz F. de Rosset, Obrazy z Wiśniowca w kolekcji Andrzej Mniszcha, “Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 25, Toruń 1994, s. 141-168

Manggha. Wystawa kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1989

Galeria rogalińska Edwarda Raczyńskiego, kat. wyst. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1998

Monika Kuhnke, Włodzimierz Kalicki, Uprowadzenie Madonny. Sztuka zagrabiona, Warszawa 2014

Agnieszka Woźniak-Wieczorek, Problematyka restytucji na przykładzie rozproszenia Kolekcji Gołuchowskiej, „Santander Art&Culture Law Review”, 2015, s. 248 i nn

Joanna Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory, Kraków 2010

Ewa Winnicka, Milionerka. Zagadka Barbary Piaseckiej-Johnson, Warszawa 2016

Kolekcja im. Jana Pawła II, katalog zbiorów, Warszawa 1987 i wyd. nast.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences
(en)-brak-
Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.5 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8888