Katalog ECTS

Kolekcjonerstwo na ziemiach polskich od końca XVIII do początku XXI wieku

Pedagog: dr Paweł Ignaczak

Pole Opis
Typ przedmiotu konwersatorium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ogólna znajomość historii i historii sztuki XIX i XX w.

Wymagania końcowe -brak-
Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

·       obecność i aktywność na zajęciach (w oparciu o lektury) – 40%

·       przygotowanie i wygłoszenie referatu – 30%

·       opracowanie pisemne referatu (z uwzględnieniem dyskusji na zajęciach) – 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu omówienie wybranych zagadnień kolekcjonerstwa prywatnego i instytucjonalnego na ziemiach polskich od końca XVIII wieku. Zajęcia przybiorą formę ćwiczeń konwersatoryjnych, na których omawiane będą funkcje kolekcji i związane z tym profilowanie zbiorów; artystyczne, polityczne i społeczne role kolekcji i ambicje kolekcjonerów. Referaty studentów, omawiające wybrane przykłady kolekcji lub zagadnień z nimi związanych, będą punktem wyjścia do dyskusji, których celem będzie omówienie wpływu historii polskich kolekcji na dzisiejsza sytuację muzeów, kolekcjonerów, rynku sztuki w Polsce.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

E. Manikowska, Sztuka – ceremoniał – informacja. Studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta, Warszawa, 2007

Rembrandt i inni. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta, Warszawa 2011

A. Sołtys, Kolekcja dla króla czy marketing? Prawda i legenda o królewskiej kolekcji obrazów w Dulwich, w: Oświeceniowa republika władców. Rezydencje, kolekcje, mecenat, t. 2, red. Andrzej Pieńkos, Warszawa 2017, s. 229–257

Hanna Jurkowska, Pamięć sentymentalna : praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i w Puławach Izabeli Czartoryskiej, Warszawa 2014

Jerzy Miziołek, Muzeum Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego i rola Stanisława Kostki Potockiego w jego utworzeniu, [w:] Winckelmann Potocki. Mistrzowie i uczniowie… T. 1, red. P. Jaskanis, M. Kuntze, Warszawa 2016, s. 243-253

Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 2006

Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, red. Kamila Kłudkiewicz, Michał Mencfel, NIMOZ, Warszawa 2014

K. Gieszczyńska-Nowacka, Kolekcjoner i artyści. Edward Rastawiecki wobec współczesnego środowiska artystycznego, [w:] Nowoczesność kolekcji, Toruń 2010, s. 23 i nn

Zbiory poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Poznań 1982

Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce, T. De Rosset i in. (red.), Warszawa 2018

M. Palica, Od Delacroix do van Gogha Żydowskie kolekcje sztuki w dawnym Wrocławiu, Wrocław 2010

Z. Żygulski jun., Muzeum Czartoryskich, historia i zbiory, Kraków 1998

Tomasz de Rosset, Kolekcja Andrzeja Mniszcha: od wołyńskich chrząszczy do obrazów Fransa Halsa, Toruń 2003

Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Feliks "Manggha" Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2015

Agnieszka Łuczak, Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Warszawa – Poznań 2011

D. Juszczak, H. Małachowicz, Galeria Lanckorońskich. Obrazy z daru profesor Karoliny Lanckorońskiej dla Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1998

Donatorce w hołdzie : katalog wystawy odnowionych obrazów i rodzinnych pamiątek z daru Karoliny Lanckorońskiej, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 1998

Józef Grabski, Opus sacrum — Ze zbiorów Barbary Piaseckiej Johnson, Kraków 1990

J. Guze, Mistrzowie Rysunku. Dzieła z kolekcji Barbary Piaseckiej-Johnson, Warszawa 2010

J. Miliszkiewicz, M. Morka, Kolekcja Porczyńskich - genialne oszustwo ?, Warszawa 1997

M. Morka, Kompromitacja Kościoła i państwa : kolekcja im. Jana Pawła II, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

http://muzeumpamieci.umk.pl

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż, Wenecja. XVI-XVIII wiek, Lublin 2001 (i inne wyd.)

Grzegorz P. Bąbiak, Sobie, ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2010

Kolekcja dla króla. Obrazy dawnych mistrzów ze zbiorów Dulwich Picture Gallery w Londynie, Warszawa 1992

T. Mańkowski, Mecenat artystyczny Stanisława Augusta, Warszawa 1976

D. Juszczak. H. Małachowicz, Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach, Warszawa 2015

Z. Żygulski jun., Dzieje zbiorów puławskich (Świątynia Sybilli i Domek Gotycki), „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”, 1962, t. 7, s. 5-265

J. Wałek, (red.), Otwieram świątynię pamięci. Zbiory Czartoryskich a narodziny idei muzeum w Polsce, Łódź 2015

Voise, Kilka uwag o galerii Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, „Biuletyn Historii Sztuki 1972, s. 151-160

Voise, T. Gowacka-Pocheć, Galeria malarstwa Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa 1974

A. Dobrzycka, Atanazy Raczyński, w: Myśl o sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa 1972, Warszawa 1976, s. 235-252.

Galeria Atanazego Raczyńskiego, P. Michałowski (red.), Poznań 2005

Michał Mencfel, Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia, Poznań 2016

Stulecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu, Poznań 2004

K. Gieszczyńska-Nowacka, Galeria Ciecierskich i jej twórca, „Studia Muzealne” 2015, s. 216-248

D. Kacprzak, Kolekcje Ziemi Obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880-1939, Warszawa 2015

A i J Friedrich, Prywatne czy na pokaz? Kilka uwag o wnętrzach domów z „Ziemi Obiecanej” Reymonta, w: Dom – spotkanie przestrzeni pryatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX wieku, red. Z. Opacki, S. Płaza Opacka, Gdańsk 2008

Inga Głuszek (red.), Życie sztuką. Gołuchów Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2018

T. Jakimowicz, Od kolekcji „curiosités artistiques” ku muzeum. Zbieractwo artystyczne Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, „Studia muzealne” t. 13 (1982), s. 15-73

Kamila Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Poznań 2016

Tomasz F. de Rosset, Obrazy z Wiśniowca w kolekcji Andrzej Mniszcha, “Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 25, Toruń 1994, s. 141-168

Manggha. Wystawa kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1989

Galeria rogalińska Edwarda Raczyńskiego, kat. wyst. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1998

Monika Kuhnke, Włodzimierz Kalicki, Uprowadzenie Madonny. Sztuka zagrabiona, Warszawa 2014

Agnieszka Woźniak-Wieczorek, Problematyka restytucji na przykładzie rozproszenia Kolekcji Gołuchowskiej, „Santander Art&Culture Law Review”, 2015, s. 248 i nn

Joanna Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński i jego wiedeńskie zbiory, Kraków 2010

Ewa Winnicka, Milionerka. Zagadka Barbary Piaseckiej-Johnson, Warszawa 2016

Kolekcja im. Jana Pawła II, katalog zbiorów, Warszawa 1987 i wyd. nast.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje
-brak-
Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.5 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8888