(en)Katalog ECTS

Dylematy rozwoju współczesnych miast

(en)Pedagog: dr Karolina Thel

(en)Pole (en)Opis
Course type Obowiązkowe konwersatorium, zajęcia do wyboru
Didactic methods

Konwersatorium

Language of lecture polski;
Prerequisites

Brak

Final requirements

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz terminowe złożenie materiałów przygotowanych w ramach pracy grupowej zgodnie z ustalonymi wytycznymi (prezentacja, raport, film)

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Projekt końcowy – 100 %

 

Forma zaliczenia zależna od wyboru Studenta:

Ocena dst (dst-, dst, dst+) – Koncepcja projektu, desk research, prezentacja

Ocena db (db-, db, db+) – Koncepcja projektu, desk research, prezentacja i raport

Ocena bdb (bdb-, bdb, bdb+) – Koncepcja projektu, desk research, prezentacja i raport
oraz ok. 2-minutowy film

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć:
Zapoznanie studentów z wybraną literaturą i sposobami badania procesów rozwojowych miast, trening kompetencji w zakresie prowadzenia argumentacji i stosowania fachowej terminologii we wskazanym obszarze, kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji projektu dotyczącego przestrzeni miejskiej.
Studenci pracując w grupach będą mieli za zadanie realizację projektu dotyczącego wybranego dylematu rozwoju miast. Do realizacji projektu samodzielnie dobierać będą literaturę oraz wykorzystywać różne źródła danych.

Treści programowe:

1. Zdefiniowanie głównych wyzwań rozwojowych w oparciu o Krajową Politykę Miejską 2023
2. Wyznaczenie kluczowych dylematów związanych z rozwojem współczesnych miast
3. Zaplanowanie pracy w grupie – podział zadań, zdefiniowanie problemów badawczych
4. Wprowadzenie do metodologii badań
5. Realizacja projektu badawczego (praca w grupach, definiowanie celów grupowych, podział zadań, wybór metod, prezentacja wyników)
6. Ewaluacja procesu badawczego

Compulsory literature used during classes

K. P., A.Płoszaj, „Warszawa w międzynarodowych rankingach”, raport, ekspertyza, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/4239/warszawa_w_miedzynarodowych_rankingach_peszat_ploszaj.pdf
B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
O ekonomicznych stratach i i nadmiernych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, raport FRDL, 2013, http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/zalaczniki_artykuly/Raport%20Ekonomiczny%2029.10.2013%20calosc.pdf
P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, 2012, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2012/10/Miasto-w-dzialaniu.pdf

Additional literature recommended for the student's self learning

A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Gehl, J. (2009). Życie między budynkami. Kraków: Wydawnictwo RAM
Hall, E. T. (2003). Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA
Łukasik M, Jewdokimow M. (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa 2014, http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/wydawnictwa/socjologia-zamieszkiwania.pdf
+ dodatkowe pozycje przekazane przez Studentów w ramach pracy nad ich tematami badawczymi

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności dotyczą:

1. Analizy tekstu pod kątem założonego problemu.
2. Komentowania publikacji i jej krytycznej oceny.
3. Znajdowania przykładów odnoszących się do koncepcji teoretycznych przedstawianych na zajęciach.
4. Dyskusji, argumentacji wokół tematów związanych z przestrzenią miejską
5. Samodzielnego zdobywania informacji.
6. Pracy w grupie, przyjmując w niej różne role.

Studenci nabywają wiedzę w zakresie:

1. Problematyki i terminologii, jakiej dostarczają wskazane lektury
2. Metod wykonywania typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w obszarze badań zjawisk i obiektów w przestrzeni publicznej
3. Podstawowych pojęć i teorii z zakresu studiów miejskich.

Kształtowane są kompetencje społeczne dotyczące:

1. Krytycznego spojrzenia na siebie – swoją wiedzę, umiejętności i postawy oraz w tym kontekście obrony własnego, niezależnego, świadomego sądu.
2. Świadomego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania związane z przestrzenią publiczna – jej analizowaniem, poprawą jakości itd.
3. Porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.
4. Odpowiedzialnego uczestnictwa w projektach.
5. Efektywnego sterowania pracą własną i zespołu, krytycznej oceny jej poziomu merytorycznego
6. Myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

komputer, rzutnik

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.1 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]
History of Art / kultura miejsca s.3 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]
Media Art s.3 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 2 conv.lecture (choice) 30h
conv.lecture (choice) [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.8890