Katalog ECTS

Dylematy rozwoju współczesnych miast

Pedagog: dr Karolina Thel

Pole Opis
Typ przedmiotu Obowiązkowe konwersatorium, zajęcia do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konwersatorium

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Brak

Wymagania końcowe

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz terminowe złożenie materiałów przygotowanych w ramach pracy grupowej zgodnie z ustalonymi wytycznymi (prezentacja, raport, film)

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Projekt końcowy – 100 %

 

Forma zaliczenia zależna od wyboru Studenta:

Ocena dst (dst-, dst, dst+) – Koncepcja projektu, desk research, prezentacja

Ocena db (db-, db, db+) – Koncepcja projektu, desk research, prezentacja i raport

Ocena bdb (bdb-, bdb, bdb+) – Koncepcja projektu, desk research, prezentacja i raport
oraz ok. 2-minutowy film

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć:
Zapoznanie studentów z wybraną literaturą i sposobami badania procesów rozwojowych miast, trening kompetencji w zakresie prowadzenia argumentacji i stosowania fachowej terminologii we wskazanym obszarze, kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji projektu dotyczącego przestrzeni miejskiej.
Studenci pracując w grupach będą mieli za zadanie realizację projektu dotyczącego wybranego dylematu rozwoju miast. Do realizacji projektu samodzielnie dobierać będą literaturę oraz wykorzystywać różne źródła danych.

Treści programowe:

1. Zdefiniowanie głównych wyzwań rozwojowych w oparciu o Krajową Politykę Miejską 2023
2. Wyznaczenie kluczowych dylematów związanych z rozwojem współczesnych miast
3. Zaplanowanie pracy w grupie – podział zadań, zdefiniowanie problemów badawczych
4. Wprowadzenie do metodologii badań
5. Realizacja projektu badawczego (praca w grupach, definiowanie celów grupowych, podział zadań, wybór metod, prezentacja wyników)
6. Ewaluacja procesu badawczego

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

K. P., A.Płoszaj, „Warszawa w międzynarodowych rankingach”, raport, ekspertyza, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/4239/warszawa_w_miedzynarodowych_rankingach_peszat_ploszaj.pdf
B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
O ekonomicznych stratach i i nadmiernych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce, raport FRDL, 2013, http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/zalaczniki_artykuly/Raport%20Ekonomiczny%2029.10.2013%20calosc.pdf
P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, 2012, http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2012/10/Miasto-w-dzialaniu.pdf

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Gehl, J. (2009). Życie między budynkami. Kraków: Wydawnictwo RAM
Hall, E. T. (2003). Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA
Łukasik M, Jewdokimow M. (red.), Socjologia zamieszkiwania, Warszawa 2014, http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/wydawnictwa/socjologia-zamieszkiwania.pdf
+ dodatkowe pozycje przekazane przez Studentów w ramach pracy nad ich tematami badawczymi

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności dotyczą:

1. Analizy tekstu pod kątem założonego problemu.
2. Komentowania publikacji i jej krytycznej oceny.
3. Znajdowania przykładów odnoszących się do koncepcji teoretycznych przedstawianych na zajęciach.
4. Dyskusji, argumentacji wokół tematów związanych z przestrzenią miejską
5. Samodzielnego zdobywania informacji.
6. Pracy w grupie, przyjmując w niej różne role.

Studenci nabywają wiedzę w zakresie:

1. Problematyki i terminologii, jakiej dostarczają wskazane lektury
2. Metod wykonywania typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w obszarze badań zjawisk i obiektów w przestrzeni publicznej
3. Podstawowych pojęć i teorii z zakresu studiów miejskich.

Kształtowane są kompetencje społeczne dotyczące:

1. Krytycznego spojrzenia na siebie – swoją wiedzę, umiejętności i postawy oraz w tym kontekście obrony własnego, niezależnego, świadomego sądu.
2. Świadomego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania związane z przestrzenią publiczna – jej analizowaniem, poprawą jakości itd.
3. Porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.
4. Odpowiedzialnego uczestnictwa w projektach.
5. Efektywnego sterowania pracą własną i zespołu, krytycznej oceny jej poziomu merytorycznego
6. Myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

komputer, rzutnik

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 2 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.7 d 30 2 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 2 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.1 d 30 2 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 2 30h
[zal. z oceną]
Historia Sztuki / kultura miejsca s.3 d 30 2 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 2 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.3 d 30 2 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.1 d 30 2 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.8890