(en)Katalog ECTS

Drawing. Drawing and monumental forms workroom

(en)Pedagog: dr hab. Grzegorz Stachańczyk

(en)Pole (en)Opis
Course type Artystyczny
Didactic methods

1. Ćwiczenia warsztatowo-studyjne z rysunku,

2. Ćwiczenia kreacyjne i kreatywne poza pracownią

3. Konwersatoria (dyskusja dydaktyczny, korekty, dialog, przeglądy)

Language of lecture polski;
Prerequisites

1. Zaliczenie II semestru - dla II roku studiów.

2. Zaliczenie IV semestru  - dla III roku studiów.

3. Zaliczenie VI semestru - dla IV roku studiów.

4. Zaliczenie VIII semestru - dla V roku (aneks artystyczny).

Final requirements

Przygotowanie zestawu prac rysunkowych z ćwiczeń kursowych w pracowni do przeglądu semestralnego.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena poziomu technicznego i artystycznego rysunków i ćwiczeń kompozycyjnych.

2. Ocena indywidualnego stopnia zaangażowania studenta w realizację programu.

3. Ocena inwencji twórczej, umiejętności samodzielnego doboru środków plastycznych oraz formy realizacji wykonanej pracy zgodnie z przyjętą na Akademii siatką ocen.

Teaching goals (program content, subject description)

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniai rysunku studyjnego

- kompozycja

- proporcje

- perspektywa

- anatomia.

2. Wyjaśnienie znaczenia pojęć: faktura, repertuar, barwa, składających się na strukturę i materię rysunku.

3. Zapoznanie z pojęciami: proces i interpretacja.

4. Omówienie konstruowania złożonych form wypowiedzi plastycznej.

5. Omówienie zagadnień dotyczących budowania złożonych kompozycji figuratywnych.

6. Omówienie procesu twórczego od idei do zrealizowanego projektu jako procesu ujawniającego wielość rozwiązań plastycznych.

7. Omówienie problemu: tradycja a nowoczesność.

Compulsory literature used during classes

Białostocki Jan,Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982

Gage John, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków 2010

Luba Iwona, Malarstwo monumentalne II Rzeczypospolitej, BHS,1008, nr 3-4, s.479-512

Postmodernizm. Teksty polskich autorów,pod red. Marii Anny Potockiej, Kraków 2003

Simblet Sarah, Anatomia dla artystów, Warszawa 2003/2004

Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, Kraków 1974

Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2012

Woelfflin Heinrich, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Warszawa 2006

Kowalski Piotr, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa-Wrocław 1996

Additional literature recommended for the student's self learning

Juszczak Władysław, Wędrówka do źródeł, Gdańsk 2009

Giżycki Marcin, Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku., Gdańsk 2001

Anna Filipowicz, Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji, Gdańsk 2013

Belting Hans, Faces. Historia twarzy, Gdańsk 2014

Edward Boniecki, Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1998

Filipiak Izabela, Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

KU_01 wykorzystywać właściwe środki ekspresji w realizacji prac artystycznych, świadomie
rozwijać własną osobowość twórczą, posługiwać się odpowiednimi narzędziami
i materiałami w zależności od techniki wykonywanej pracy.

KW_01 zasady realizacji prac artystycznych zgodnie z ukończoną specjalizacją, różne formy
wypowiedzi artystycznej, złożoność procesu tworzenia dzieła sztuki zgodnie
z własnymi zamierzeniami twórczymi.

KK_01 funkcjonowania jako samodzielny, niezależny artysta, gotów do realizowania własnej
drogi twórczej.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Pracownia wyposażona w sztalugi i deski do rysowania małego i dużego formatu, kubiki, krzesła, podia dwupoziomowe, przenośne reflektory, rzutnik multimedialny, komputer, rekwizyty niezbędne do przygotowania ćwiczeń.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 (en)o 90 3 exercise 90h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 (en)o 90 3 exercise 90h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 (en)o 90 3 exercise 90h
exercise [exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.3 (en)o 90 3 exercise 90h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9189