Katalog ECTS

Rysunek. Pracownia rysunku i form monumentalnych

Pedagog: dr hab. Grzegorz Stachańczyk

Pole Opis
Typ przedmiotu Artystyczny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Ćwiczenia warsztatowo-studyjne z rysunku,

2. Ćwiczenia kreacyjne i kreatywne poza pracownią

3. Konwersatoria (dyskusja dydaktyczny, korekty, dialog, przeglądy)

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

1. Zaliczenie II semestru - dla II roku studiów.

2. Zaliczenie IV semestru  - dla III roku studiów.

3. Zaliczenie VI semestru - dla IV roku studiów.

4. Zaliczenie VIII semestru - dla V roku (aneks artystyczny).

Wymagania końcowe

Przygotowanie zestawu prac rysunkowych z ćwiczeń kursowych w pracowni do przeglądu semestralnego.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena poziomu technicznego i artystycznego rysunków i ćwiczeń kompozycyjnych.

2. Ocena indywidualnego stopnia zaangażowania studenta w realizację programu.

3. Ocena inwencji twórczej, umiejętności samodzielnego doboru środków plastycznych oraz formy realizacji wykonanej pracy zgodnie z przyjętą na Akademii siatką ocen.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniai rysunku studyjnego

- kompozycja

- proporcje

- perspektywa

- anatomia.

2. Wyjaśnienie znaczenia pojęć: faktura, repertuar, barwa, składających się na strukturę i materię rysunku.

3. Zapoznanie z pojęciami: proces i interpretacja.

4. Omówienie konstruowania złożonych form wypowiedzi plastycznej.

5. Omówienie zagadnień dotyczących budowania złożonych kompozycji figuratywnych.

6. Omówienie procesu twórczego od idei do zrealizowanego projektu jako procesu ujawniającego wielość rozwiązań plastycznych.

7. Omówienie problemu: tradycja a nowoczesność.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Białostocki Jan,Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982

Gage John, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków 2010

Luba Iwona, Malarstwo monumentalne II Rzeczypospolitej, BHS,1008, nr 3-4, s.479-512

Postmodernizm. Teksty polskich autorów,pod red. Marii Anny Potockiej, Kraków 2003

Simblet Sarah, Anatomia dla artystów, Warszawa 2003/2004

Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, Kraków 1974

Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2012

Woelfflin Heinrich, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Warszawa 2006

Kowalski Piotr, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa-Wrocław 1996

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Juszczak Władysław, Wędrówka do źródeł, Gdańsk 2009

Giżycki Marcin, Koniec i co dalej? Szkice o postmodernizmie, sztuce współczesnej i końcu wieku., Gdańsk 2001

Anna Filipowicz, Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji, Gdańsk 2013

Belting Hans, Faces. Historia twarzy, Gdańsk 2014

Edward Boniecki, Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1998

Filipiak Izabela, Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

KU_01 wykorzystywać właściwe środki ekspresji w realizacji prac artystycznych, świadomie
rozwijać własną osobowość twórczą, posługiwać się odpowiednimi narzędziami
i materiałami w zależności od techniki wykonywanej pracy.

KW_01 zasady realizacji prac artystycznych zgodnie z ukończoną specjalizacją, różne formy
wypowiedzi artystycznej, złożoność procesu tworzenia dzieła sztuki zgodnie
z własnymi zamierzeniami twórczymi.

KK_01 funkcjonowania jako samodzielny, niezależny artysta, gotów do realizowania własnej
drogi twórczej.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Pracownia wyposażona w sztalugi i deski do rysowania małego i dużego formatu, kubiki, krzesła, podia dwupoziomowe, przenośne reflektory, rzutnik multimedialny, komputer, rekwizyty niezbędne do przygotowania ćwiczeń.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 o 90 3 ćw. 90h
ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 o 90 3 ćw. 90h
ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 o 90 3 ćw. 90h
ćw. [egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.3 o 90 3 ćw. 90h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9189