(en)Katalog ECTS

Chemistry in conservation of old prints - chemistry of plant fibers

(en)Pedagog: dr Elżbieta Jeżewska

(en)Pole (en)Opis
Course type uzupełniający
Didactic methods

Wykłady.

Language of lecture polski;
Prerequisites

brak

Final requirements

Egzamin pisemny z zakresu podanego w treściach kształcenia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Ocena udziału w dyskusji, ocena poziomu wiedzy dotyczącej treści programowych przedmiotu, ocena z pisemnego egzaminu (wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów).

Teaching goals (program content, subject description)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej:

· budowy submikroskopowej włókien roślinnych,

· budowy chemicznej najważniejszych składników strukturalnych włókien roślinnych,

· właściwości składników strukturalnych włókien roślinnych, w szczególności właściwości chemicznych i fizycznych celulozy,

· oceny parametrów powietrza otaczającego obiekt zabytkowy,

· najważniejszych owadów uszkadzających zbiory papierowe.

Compulsory literature used during classes

S. Prosiński, Chemia drewna, Warszawa 1984. (biblioteka WKiRDS)

 

 

 

Additional literature recommended for the student's self learning

J. Surmiński, Budowa i morfologia surowców i mas włóknistych, Wydwanictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2000. (biblioteka WKiRDS)

J. Surmiński, Zarys chemii drewna, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006. (biblioteka WKiRDS)

P. Kozakiewicz, M. Matejak, Klimat a drewno zabytkowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002. (biblioteka WKiRDS)

A.B. Strzelczyk, J. Karbowska-Berent, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004. (biblioteka WKiRDS)

A.Krajewski, Owady niszczące zabytkowe książki: chrząszcze drążące starodruki i rękopisy, Ochrona Zabytków 53/2 (209), 2000, s. 182 - 190. (biblioteka WKiRDS)

A. Krajewski, Owady niszczące zabytkowy papier. Gatunki ogryzające stare książki i dawne rękopisy, Ochrona Zabytków 53/3 (210), 2000 s. 281 – 290. (biblioteka WKiRDS)

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Absolwent zna i rozumie:

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.

KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych
w konserwacji.

KW_08  zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

Absolwent jest gotów do:

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Sala umożliwiająca przeprowadzenie wykładów z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 (en)o 15 1 lecture 15h
lecture [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9216