Katalog ECTS

Chemia konserwacji starych druków - chemia włókien roślinnych

Pedagog: dr Elżbieta Jeżewska

Pole Opis
Typ przedmiotu uzupełniający
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykłady.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

brak

Wymagania końcowe

Egzamin pisemny z zakresu podanego w treściach kształcenia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Ocena udziału w dyskusji, ocena poziomu wiedzy dotyczącej treści programowych przedmiotu, ocena z pisemnego egzaminu (wg skali ocen umieszczonej w Regulaminie studiów).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej:

· budowy submikroskopowej włókien roślinnych,

· budowy chemicznej najważniejszych składników strukturalnych włókien roślinnych,

· właściwości składników strukturalnych włókien roślinnych, w szczególności właściwości chemicznych i fizycznych celulozy,

· oceny parametrów powietrza otaczającego obiekt zabytkowy,

· najważniejszych owadów uszkadzających zbiory papierowe.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

S. Prosiński, Chemia drewna, Warszawa 1984. (biblioteka WKiRDS)

 

 

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

J. Surmiński, Budowa i morfologia surowców i mas włóknistych, Wydwanictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2000. (biblioteka WKiRDS)

J. Surmiński, Zarys chemii drewna, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2006. (biblioteka WKiRDS)

P. Kozakiewicz, M. Matejak, Klimat a drewno zabytkowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002. (biblioteka WKiRDS)

A.B. Strzelczyk, J. Karbowska-Berent, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004. (biblioteka WKiRDS)

A.Krajewski, Owady niszczące zabytkowe książki: chrząszcze drążące starodruki i rękopisy, Ochrona Zabytków 53/2 (209), 2000, s. 182 - 190. (biblioteka WKiRDS)

A. Krajewski, Owady niszczące zabytkowy papier. Gatunki ogryzające stare książki i dawne rękopisy, Ochrona Zabytków 53/3 (210), 2000 s. 281 – 290. (biblioteka WKiRDS)

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Absolwent zna i rozumie:

KW_02 problematykę chemii ogólnej, budowę chemiczną i fizyczną materialnej struktury różnych dzieł sztuki, związki chemiczne stosowane w konserwacji dawniej i obecnie.

KW_03 metody analityczne wykorzystywane w badaniach dzieł sztuki w tym metody nieniszczące, zasady bhp oraz zagrożenie dla zdrowia substancji stosowanych
w konserwacji.

KW_08  zasady bezpiecznego eksponowania, przechowywania, transportowania dzieł sztuki
i zabytków oraz zasady prewencji konserwatorskiej.

Absolwent jest gotów do:

KK_03 wypowiadania się w formie słownej i pisemnej na tematy związane ze sztuką, wystąpień publicznych, dyskusji, przygotowania prezentacji z zakresu ochrony i konserwacji dzieł sztuki.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Sala umożliwiająca przeprowadzenie wykładów z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 o 15 1 w. 15h
w. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9216