(en)Katalog ECTS

Entrepreneurship study

(en)Pedagog: mgr Magdalena Sołtys

(en)Pole (en)Opis
Course type

fakultatywny 

Didactic methods

konwersatorium 

Language of lecture polski;
Prerequisites

przebieg studiów pomyślnie zakończony 6. semestrem

Final requirements

praca zaliczeniowa; na ostatnie zajęcia studenci przygotowują prezentację oferty dotyczącej ich „dzieła” – na piśmie i do wygłoszenia; możliwe są dwie nieuzasadnione nieobecności – w ten sposób student spełnia warunek dopuszczenia do zaliczenia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

poziom wiedzy i namysłu zaprezentowany w pracy zaliczeniowej; skala ocen obowiązująca w ASP w Warszawie: od 2 (ndst) do 5+ (celująco)

Teaching goals (program content, subject description)

Cel zajęć: Celem Studium jest przekazanie podstawowej wiedzy umożliwiającej i ułatwiającej wejście absolwenta Akademii Sztuk Pięknych na rynek pracy. 

MODUŁ PRAWNY:

1)      Przedmiot i podmiot prawa autorskiego

a) Utwór

* definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

* przedmiot prawa autorskiego a ontologia dzieła sztuki (happening, performance, scenariusz, dokumentacja, itp.)

b) Twórca a podmiot prawa autorskiego

*domniemanie autorstwa

* współautorstwo

* utwór pracowniczy

2)     Osobiste i majątkowe prawa autorskie

* analiza wybranych praw osobistych autorskich

* co to są majątkowe prawa autorskie?

* przeniesienie praw i licencja

* pola eksploatacji

* własność egzemplarza dzieła a podmiot praw majątkowych autorskich do dzieła

* czas trwania autorskich praw majątkowych

* droit de suit

3)     Przywłaszczenie w sztuce

* Utwór w pełni samoistny, inspirowany, opracowanie

* Zezwolenie autora utworu macierzystego na rozpowszechnianie opracowania

* przykłady opracowań i inspiracji w sztuce, problematyka appropriation art

4)     Dozwolony użytek chronionych utworów

a)     Dozwolony użytek prywatny chronionych utworów:

* czy możemy ściągać pliki z internetu

* czy możemy kserować książki w bibliotece

b)     Dozwolony użytek publiczny:

* co to jest cytat?

* prawo panoramy

 

 MODUŁ EKONOMICZNO – FINANSOWY:

1)     Źródła finansowania kultury

Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z możliwościami finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury ze środków publicznych: krajowych i europejskich. Dodatkowo, na zajęciach przedstawione zostaną możliwości pozyskiwania wsparcia/finansowania z sektora biznesowego czy trzeciego sektora.

2)   Zarządzanie projektami

Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z przygotowaniem projektu z zakresu kultury (dofinansowanego ze źródeł krajowych i / lub zagranicznych), jak również z jego realizacją i rozliczeniem. Ponadto, przedstawione zostaną zasady związane z zarządzeniem projektem.

 

ASPEKTY PODATKOWE

Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z aspektami podatkowymi, tj. sposobami rozliczania się w kontekście pracy artysty. 

 

 MODUŁ ZAWODOWY i POLITYKA KULTURALNA: 

1)  O sztuce w perspektywie artysty, krytyka sztuki, animatora i antropologa kultury.

2)   Ustroje kultury od PRL'u do III RP.

3) Retrotopia czy awangardowy projekt? Ideowe kulisy polityki kulturalnej Zjednoczonej Prawicy.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WZÓR PRZEMYSŁOWY.

Wzornictwo wobec wyzwań współczesnej cywilizacji, współpraca z przedsiębiorcami.

 

WYZWANIA PROMOCYJNE:

1)   Autoprezentacja 

2)   Prezentacja oferty

 

 

Compulsory literature used during classes

P. Łada, Sztuka a prawo autorskie. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014

 

Additional literature recommended for the student's self learning

_

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności– student powinien być zdolny do:

 

1.             Skutecznego zastosowania pozyskanej wiedzy w praktycznych sytuacjach zawodowych.

2.             Sprawnego posługiwania się zapoznaną terminologią fachową.

3.             Przygotowania autoprezentacji z poszanowaniem swojej wartości oraz oczekiwań społecznych i rynku pracy.

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1.     Zaprezentowanej zróżnicowanej problematyki dotyczącej sposobów/procedur radzenia sobie na rynku pracy.

2.     Zaprezentowanej terminologii.

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1.     Podjęcia odpowiedzialności za własną pracę; samodzielnego i nieskrępowanego kreowania swojej ścieżki życiowej i artystycznej.

2.     Śmiałości na rynku pracy – powinien wykazywać się postawą otwartości oraz inicjatywą.

3.     Krytycznego spojrzenia na siebie – swoją wiedzę, umiejętności i postawy.

4.     Stałego samodoskonalenia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:

·      Skuteczne zaciemnienie.

·      Nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękiem.

·      Ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów).

·       Rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości.

·      Komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Interior Design s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.3 (en)o 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.11 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.11 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Interior Design s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.3 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9284