Katalog ECTS

Studium przedsiębiorczości

Pedagog: mgr Magdalena Sołtys

Pole Opis
Typ przedmiotu

fakultatywny 

Metody dydaktyczne (forma zajęć)

konwersatorium 

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

przebieg studiów pomyślnie zakończony 6. semestrem

Wymagania końcowe

praca zaliczeniowa; na ostatnie zajęcia studenci przygotowują prezentację oferty dotyczącej ich „dzieła” – na piśmie i do wygłoszenia; możliwe są dwie nieuzasadnione nieobecności – w ten sposób student spełnia warunek dopuszczenia do zaliczenia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

poziom wiedzy i namysłu zaprezentowany w pracy zaliczeniowej; skala ocen obowiązująca w ASP w Warszawie: od 2 (ndst) do 5+ (celująco)

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Cel zajęć: Celem Studium jest przekazanie podstawowej wiedzy umożliwiającej i ułatwiającej wejście absolwenta Akademii Sztuk Pięknych na rynek pracy. 

MODUŁ PRAWNY:

1)      Przedmiot i podmiot prawa autorskiego

a) Utwór

* definicja utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

* przedmiot prawa autorskiego a ontologia dzieła sztuki (happening, performance, scenariusz, dokumentacja, itp.)

b) Twórca a podmiot prawa autorskiego

*domniemanie autorstwa

* współautorstwo

* utwór pracowniczy

2)     Osobiste i majątkowe prawa autorskie

* analiza wybranych praw osobistych autorskich

* co to są majątkowe prawa autorskie?

* przeniesienie praw i licencja

* pola eksploatacji

* własność egzemplarza dzieła a podmiot praw majątkowych autorskich do dzieła

* czas trwania autorskich praw majątkowych

* droit de suit

3)     Przywłaszczenie w sztuce

* Utwór w pełni samoistny, inspirowany, opracowanie

* Zezwolenie autora utworu macierzystego na rozpowszechnianie opracowania

* przykłady opracowań i inspiracji w sztuce, problematyka appropriation art

4)     Dozwolony użytek chronionych utworów

a)     Dozwolony użytek prywatny chronionych utworów:

* czy możemy ściągać pliki z internetu

* czy możemy kserować książki w bibliotece

b)     Dozwolony użytek publiczny:

* co to jest cytat?

* prawo panoramy

 

 MODUŁ EKONOMICZNO – FINANSOWY:

1)     Źródła finansowania kultury

Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z możliwościami finansowania przedsięwzięć z zakresu kultury ze środków publicznych: krajowych i europejskich. Dodatkowo, na zajęciach przedstawione zostaną możliwości pozyskiwania wsparcia/finansowania z sektora biznesowego czy trzeciego sektora.

2)   Zarządzanie projektami

Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z przygotowaniem projektu z zakresu kultury (dofinansowanego ze źródeł krajowych i / lub zagranicznych), jak również z jego realizacją i rozliczeniem. Ponadto, przedstawione zostaną zasady związane z zarządzeniem projektem.

 

ASPEKTY PODATKOWE

Zajęcia obejmować będą zagadnienia związane z aspektami podatkowymi, tj. sposobami rozliczania się w kontekście pracy artysty. 

 

 MODUŁ ZAWODOWY i POLITYKA KULTURALNA: 

1)  O sztuce w perspektywie artysty, krytyka sztuki, animatora i antropologa kultury.

2)   Ustroje kultury od PRL'u do III RP.

3) Retrotopia czy awangardowy projekt? Ideowe kulisy polityki kulturalnej Zjednoczonej Prawicy.

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WZÓR PRZEMYSŁOWY.

Wzornictwo wobec wyzwań współczesnej cywilizacji, współpraca z przedsiębiorcami.

 

WYZWANIA PROMOCYJNE:

1)   Autoprezentacja 

2)   Prezentacja oferty

 

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

P. Łada, Sztuka a prawo autorskie. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2014

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

_

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności– student powinien być zdolny do:

 

1.             Skutecznego zastosowania pozyskanej wiedzy w praktycznych sytuacjach zawodowych.

2.             Sprawnego posługiwania się zapoznaną terminologią fachową.

3.             Przygotowania autoprezentacji z poszanowaniem swojej wartości oraz oczekiwań społecznych i rynku pracy.

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:

 

1.     Zaprezentowanej zróżnicowanej problematyki dotyczącej sposobów/procedur radzenia sobie na rynku pracy.

2.     Zaprezentowanej terminologii.

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:

 

1.     Podjęcia odpowiedzialności za własną pracę; samodzielnego i nieskrępowanego kreowania swojej ścieżki życiowej i artystycznej.

2.     Śmiałości na rynku pracy – powinien wykazywać się postawą otwartości oraz inicjatywą.

3.     Krytycznego spojrzenia na siebie – swoją wiedzę, umiejętności i postawy.

4.     Stałego samodoskonalenia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych:

·      Skuteczne zaciemnienie.

·      Nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękiem.

·      Ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów).

·       Rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości.

·      Komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.3 o 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Rzeźba s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych s.11 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.11 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.11 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.11 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9284