(en)Katalog ECTS

Władza i pamięć

(en)Pedagog: dr Marcin Zgliński, dr Maria Rudzka

(en)Pole (en)Opis
Course type konwersatorium
Didactic methods

Konwersatorium z programem o charakterze autorskim zakładające czynny udział studentów z czasie zajęć i wykonywanie zadań praktycznych/w terenie związanych z tematyką zajęć.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony III rok

Final requirements

Uzyskanie zaliczenia na podstawie obecności, aktywnego udziału w zajęciach i wykonania zadań

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny:

1. Obecność

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Wykonywanie zadań

4. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki.

 

-    obecność 30%

-   aktywność na zajęciach 30%

-  wykonywanie zadań 40%

Teaching goals (program content, subject description)

 

1. Wprowadzenie (organizacja zajęć, warunki zaliczenia, lektury). Historia a pamięć prywatna.

2. Formy upamiętnienia tematów trudnych i kontrowersyjnych.

3. Upamiętnienie I wojny światowej – pamięć narodów, rodzin i jednostek.

4. Co i dlaczego chciała upamiętniać II Rzeczpospolita? 

5. Walka o pamięć - cmentarz Orląt lwowskich, Góra św. Anny, mauzoleum na Rossie, Mauzoleum w Tannenbergu

6. „Historia na cokole czy historia cokołu” – materiał filmowy z IPN (panel dyskusyjny dotyczący pomników Armii Czerwonej w Polsce). Dyskusja na temat obejrzanego materiału.

7. Pałac Kultury, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, Nowa Huta  w oczach kilku pokoleń.

8. Socrealizm. Manipulacja pamięcią. Pokaz filmu „Podaj cegłę”.

9. Upamiętnienie w przestrzeni miejskiej. Spotkanie z Tadeuszem Rudzkim, radnym osiedla Saska Kępa, cz. 1

10. Upamiętnienie w przestrzeni miejskiej. Spotkanie z Tadeuszem Rudzkim, radnym osiedla Saska Kępa, cz. 2.

11. Dźwięk jako element pamięci. Spacery akustyczne Jaśminy Wójcik (Kazimierz Dolny, Ursus) – spotkanie z artystką

12. Rola fotografii w kontekście upamiętnienia.

13. Pamięć prywatna. Pokaz filmu „Pogoda domu niechaj będzie z tobą” oraz fragmentów „Panien z Wilka”.

14. Prezentacja historii rodzin uczestników konwersatorium.

15. Pamięć firmy – spotkanie z ostatnia przedstawicielką firmy Bracia Łopieńscy.

Compulsory literature used during classes

Maria Delaperrière, Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania

przeszłości w literaturze współczesnej, „Ruch Literacki”, R. LIV, 2013, z. 1 (316), s. 49-61.

Grzegorz Gauden, Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Warszawa 2018.

Aleksandra Melbechowska-Luty, Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2005

Stanisław S. Nicieja, Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław 1990.

Pierre Nora, Między pamięcią a historią: Les Lieux de Mémoire, Tytuł roboczy: Archiwum, nr 2, 2009 (Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi)

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, 2009

Pomnik Smoleński, Orońsko 2012

Paul Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2007

Paul Ricoeur, Nadużycia pamięci naturalnej: pamięć powstrzymywana, pamięć manipulowana, pamięć narzucona", „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” , nr 1-2, 2003: 41-54.

Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, 4, s. 11-20.

Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944. Katalog wystawy [wybrane fragmenty], Warszawa 2012

Tygodnik Powszechny,  nr 32/2014, dodatek Wojna naszych pradziadków

Vergangenheit die nicht vergehen will, red. Anna Markowska, Sopot 2015 [eseje w języku polskim dotyczące Mauzoleum w Tannenbergu]

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Student powinien być zdolny do:

1. krytycznej analizy powiązań między władzą a formami upamiętnienia

2. dostrzegania różnorodnych form upamiętniania w przestrzeni publicznej

3. rozpoznania form upamiętniania charakterystycznych dla danej epoki historycznej

4. umiejętność załatwiania formalności związanych z upamiętnianiem w przestrzeni publicznej

Student powinien osiągnąć wiedzę w następującym zakresie:

1. Świadomości możliwości kształtowania pamięci przez władze

2. Znajomości podstawowych form upamiętniania w przestrzeni publicznej

2. Świadomości możliwości manipulacji pamięcią poprzez wykorzystanie różnorodnych form plastycznych

 

Student powinien być zdolny do:

1. twórczego i krytycznego postrzegania i analizowania różnorodnych przejawów upamiętniania w przestrzeni publicznej

2. zaproponowania odpowiednich form upamiętniania w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza swoim najbliższym otoczeniu

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Zaciemniona sala, rzutnik multimedialny, komputer z odpowiednim oprogramowaniem

(możliwość wyświetlania filmów), głośniki

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]
Interior Design s.1 (en)d 30 3 seminar 30h
seminar [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9286