Katalog ECTS

Władza i pamięć

Pedagog: dr Marcin Zgliński, dr Maria Rudzka

Pole Opis
Typ przedmiotu konwersatorium
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Konwersatorium z programem o charakterze autorskim zakładające czynny udział studentów z czasie zajęć i wykonywanie zadań praktycznych/w terenie związanych z tematyką zajęć.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony III rok

Wymagania końcowe

Uzyskanie zaliczenia na podstawie obecności, aktywnego udziału w zajęciach i wykonania zadań

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

1. Obecność

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Wykonywanie zadań

4. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej w Międzywydziałowej Katedrze Historii i Teorii Sztuki.

 

-    obecność 30%

-   aktywność na zajęciach 30%

-  wykonywanie zadań 40%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

 

1. Wprowadzenie (organizacja zajęć, warunki zaliczenia, lektury). Historia a pamięć prywatna.

2. Formy upamiętnienia tematów trudnych i kontrowersyjnych.

3. Upamiętnienie I wojny światowej – pamięć narodów, rodzin i jednostek.

4. Co i dlaczego chciała upamiętniać II Rzeczpospolita? 

5. Walka o pamięć - cmentarz Orląt lwowskich, Góra św. Anny, mauzoleum na Rossie, Mauzoleum w Tannenbergu

6. „Historia na cokole czy historia cokołu” – materiał filmowy z IPN (panel dyskusyjny dotyczący pomników Armii Czerwonej w Polsce). Dyskusja na temat obejrzanego materiału.

7. Pałac Kultury, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, Nowa Huta  w oczach kilku pokoleń.

8. Socrealizm. Manipulacja pamięcią. Pokaz filmu „Podaj cegłę”.

9. Upamiętnienie w przestrzeni miejskiej. Spotkanie z Tadeuszem Rudzkim, radnym osiedla Saska Kępa, cz. 1

10. Upamiętnienie w przestrzeni miejskiej. Spotkanie z Tadeuszem Rudzkim, radnym osiedla Saska Kępa, cz. 2.

11. Dźwięk jako element pamięci. Spacery akustyczne Jaśminy Wójcik (Kazimierz Dolny, Ursus) – spotkanie z artystką

12. Rola fotografii w kontekście upamiętnienia.

13. Pamięć prywatna. Pokaz filmu „Pogoda domu niechaj będzie z tobą” oraz fragmentów „Panien z Wilka”.

14. Prezentacja historii rodzin uczestników konwersatorium.

15. Pamięć firmy – spotkanie z ostatnia przedstawicielką firmy Bracia Łopieńscy.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Maria Delaperrière, Miejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania

przeszłości w literaturze współczesnej, „Ruch Literacki”, R. LIV, 2013, z. 1 (316), s. 49-61.

Grzegorz Gauden, Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, Warszawa 2018.

Aleksandra Melbechowska-Luty, Posągi i ludzie. Rzeźba polska dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2005

Stanisław S. Nicieja, Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław 1990.

Pierre Nora, Między pamięcią a historią: Les Lieux de Mémoire, Tytuł roboczy: Archiwum, nr 2, 2009 (Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi)

Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. Magdalena Saryusz-Wolska, 2009

Pomnik Smoleński, Orońsko 2012

Paul Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2007

Paul Ricoeur, Nadużycia pamięci naturalnej: pamięć powstrzymywana, pamięć manipulowana, pamięć narzucona", „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” , nr 1-2, 2003: 41-54.

Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, 4, s. 11-20.

Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944. Katalog wystawy [wybrane fragmenty], Warszawa 2012

Tygodnik Powszechny,  nr 32/2014, dodatek Wojna naszych pradziadków

Vergangenheit die nicht vergehen will, red. Anna Markowska, Sopot 2015 [eseje w języku polskim dotyczące Mauzoleum w Tannenbergu]

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Student powinien być zdolny do:

1. krytycznej analizy powiązań między władzą a formami upamiętnienia

2. dostrzegania różnorodnych form upamiętniania w przestrzeni publicznej

3. rozpoznania form upamiętniania charakterystycznych dla danej epoki historycznej

4. umiejętność załatwiania formalności związanych z upamiętnianiem w przestrzeni publicznej

Student powinien osiągnąć wiedzę w następującym zakresie:

1. Świadomości możliwości kształtowania pamięci przez władze

2. Znajomości podstawowych form upamiętniania w przestrzeni publicznej

2. Świadomości możliwości manipulacji pamięcią poprzez wykorzystanie różnorodnych form plastycznych

 

Student powinien być zdolny do:

1. twórczego i krytycznego postrzegania i analizowania różnorodnych przejawów upamiętniania w przestrzeni publicznej

2. zaproponowania odpowiednich form upamiętniania w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza swoim najbliższym otoczeniu

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Zaciemniona sala, rzutnik multimedialny, komputer z odpowiednim oprogramowaniem

(możliwość wyświetlania filmów), głośniki

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Grafika s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.1 d 30 3 Konw 30h
Konw [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9286