(en)Katalog ECTS

History of philosophy

(en)Pedagog: dr Piotr Teodorczuk

(en)Pole (en)Opis
Course type przedmiot obowiazkowy, podstawowy, dwusemestrowy, na 2. roku studiów 1. stopnia
Didactic methods

Wykład konwersatoryjny – z użyciem prezentacji multimedialnej, wzbogacony o dyskusję nad poruszanymi zagadnieniami.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Posiadanie podstawowych wiadomości, dotyczące historii kultury i filozofii europejskiej;

Final requirements

Zdanie egzaminu ustnego z programu obu semestrów, semestr pierwszy (zimowy), kończy pisemny sprawdzian.Aktywne uczestniczenie w zajęciach.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Egzamin ustny oceniający stopień opanowania wiedzy z podstawowych zagadnień i problematyki filozofii, szczególnie tych omawianych na wykładach.
Warunkiem zaliczenia jest:
1/ aktywność uczestników na zajęciach;
2/ znajomość treści wykładów oraz analizowanych zagadnień;
3/ pozytywne zdanie sprawdzianu pisemnego (pod koniec semestru zimowego);
4/ na koniec roku egzamin ustny na temat treści rocznych zajęć.
Skala ocen według punktacji przyjętej na wydziale, tj. skala ocen: od 2 (ndst) do 5+ (celująco).

Teaching goals (program content, subject description)

Głównym celem zajęć jest przybliżenie podstawowych idei filozoficznych występujących w kulturze europejskiej oraz poznanie sposobów i metod, jakimi filozofowie usiłowali udzielić odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Ponadto celem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności:
- orientowania się w problematyce filozoficznej;
- operowania pojęciami filozoficznymi;
- rozpoznawania współczesnych nurtów filozofii;
- wydawania własnych sądów i opinii dotyczących współczesnej kultury;
- krytycznego patrzenia na zjawiska występujące w świecie i teorie je opisujące;
- samodzielnego wypowiadania się i formułowania myśli na tematu filozoficzne;
- dalszego samodzielnego kształcenia w tej dziedzinie.


Treści programowe nauczania dla dwóch semestrów (zimowy i letni) :
Wykład wraz z dyskusją nad poruszanymi zagadnieniami.
1. Filozofia jej struktura, zagadnienia, systemy, epoki, ludzie. Przedstawienie programu oraz sprawy organizacyjne dotyczące całorocznych zajęć.
2. Początki filozofii greckiej. Jońska filozofia przyrody.
3. Sokrates i jego epoka.
4. Analiza i dyskusja nad fragmentami Obrony Sokratesa r. I-XVIII (wiele wydań, np.: w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokrates i inne, PWN, Warszawa 1982, s.245-270).
5. Idealizm Platona.
6. Analiza i dyskusja nad fragmentami Państwa Platona, ks. 7, p. 514-521, (wiele wydań, np.: PWN s. 358-370).
7. Filozofia Arystotelesa.
8. Filozofie posokratejskie Grecji i Rzymu.
9. Filozofia i estetyka średniowieczna, od patrystyki do scholastyki, spór o uniwersalia.
10. Filozofia nowożytna. Empiryzm i racjonalizm.
11. Analiza i dyskusja nad fragmentami Medytacji Kartezjusza, Medytacja 2, ( np.: PWN, Warszawa 1958, T.1, , s.30-45).
12. Oświecenie i encyklopedyści.
13. Kant, transcendentalizm, estetyka.
14. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Kant I., Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986, s. 61-64, 231-237.
15. Filozofia niemiecka w okresie romantyzmu (Herder, Goethe, F. Schiller, bracia Schlegel i romantyzm jenajski).
16. Idealizm niemiecki, Hegel, jego filozofia i estetyka.
17. Analiza i dyskusja nad fragmentami Wykładów o estetyce Hegla (PWN, Warszawa 1964, T.1, s. 3-7).
18. Idee filozoficzne XIX. wieku. Schopenhauer, Kierkegaard, pozytywizm, filozofia życia.
19. Filozoficzne podstawy psychoanaliza (Z. Freud, A. Adler, C.G. Jung).
20. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Freud Z. O psychoanalizie, OW Book Serwice, Poznań 1992, wykład I-III, s. 5-54.
21. Fenomenologia (E. Husserl, M. Scheler, M. Heidegger, R. Ingarden).
22. Filozofia i estetyka fenomenologiczna R. Ingardena. Analiza i dyskusja nad fragmentami: O budowie obrazu, w: Ingarden R., Studia z estetyki, T.2. PWN, Warszawa 1958, s. 96-115.
23. Egzystencjalizm (M. Heidegger, K. Jaspers, G. Marcel, J.-P. Sartre).
24. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Heidegger M., Źródło dzieła sztuki w: Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997, s. 7-10, 20-23.
25. Personalizm (J. Maritain, E. Mounier)
26. Filozofia dramatu Józefa Tischnera, związki z fenomenologią, hermeneutyką i filozofią dialogiczną.
27. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Filozofii dramatu Józefa Tischnera (Znak, Kraków 2001, s. 7-21).
28. Postmodernizm (J.- F. Lyotard, G. Deleuze, J. Derrida, J. Baudrillard).
29. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Lyotard J-F., Odpowiedź na pytanie:, co to jest postmodernizm? w: Nycz Ryszard (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Szuszczyński, Kraków 1998, s. 47-61.
30. Filozofia przełomu XX/XXI wieków, a przyszłość filozofii. Podsumowanie rocznego kursu historii filozofii.

Compulsory literature used during classes

1. Kunzmann P. i inni, Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
2. Tatarkiewicz WŁ., Historia filozofii, PWN Warszawa (wiele wydań).
3. Kuziak i inni, Słownik myśli filozoficznej, Park, Bielsko-Biała 2004.

Additional literature recommended for the student's self learning

1. Platon, Obrony Sokratesa, r. I-XVIII w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokrates i inne, PWN, Warszawa 1982, s.245-270.
2. Platon, Państwo, ks. 7, p. 514-521, PWN, wiele wydań s. 358-370.
3. Kartezjusz, Medytacje..., PWN, Warszawa 1958, T.1, s.30-45.
4. Kant I., Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986, s. 61-64, 231-237.
5. Hegel, Wykłady o estetyce, PWN, Warszawa 1964, T.1, s. 3-7.
6. Freud Z. O psychoanalizie, OW Book Serwice, Poznań 1992, wykład I-III, s. 5-54.
7. Ingarden R., O budowie obrazu, w: Ingarden R., Studia z estetyki, T.2. PWN, Warszawa 1958, s. 96-115.
8. Heidegger M., Źródło dzieła sztuki w: Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997, s. 7-10, 20-23.
9. Tischner J., Filozofii dramatu, Znak, Kraków 2001, s. 7-21.
10. Lyotard J-F., Odpowiedź na pytanie:, co to jest postmodernizm? w: Nycz Ryszard (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Szuszczyński, Kraków 1998, s. 47-61.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności – student powinien być zdolny do:
1. poprawnego stosowania poznanej terminologii filozoficznej;
2. słuchania ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych;
3. samodzielnego zdobywania wiedzy;
4. formułowania w mowie i piśmie problemów filozoficznych, stawiania tezy oraz artykułowania własnych poglądów w sprawach społecznych i światopoglądowych;
5. czytania i interpretowania tekstów filozoficznych;

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. historii filozofii europejskiej;
2. głównych kierunków i stanowisk współczesnej filozofii;
3. podstawowej terminologii filozoficznej w języku polskim;
4. idei i argumentów wybranych klasycznych autorów filozoficznych;
5. roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury;
6. ogólnych zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie;

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:
1. rozumienia poglądów i stanowisk filozoficznych innych ludzi;
2. dyskutowania i uzasadniania własnych poglądów;
3. interpretowania tekstów i wypowiedzi filozoficznych odnośnie kultury i sztuki;
4. oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności,
5. rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;
6. otwartości na nowe idee i gotów jest do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
7. uświadomienia sobie znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturowych;
8. uświadomienia sobie znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

sala wykładowa przystosowana do prezentacji multimedialnej z komputerem i projektorem, wyposażona w wygodne, ergonomiczne miejsca do siedzenia dla studentów umożliwiające robienie notatek;

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Design / Collection design s.3 (en)d 30 2 30h
[exam]
Design / product and visual communication design s.3 (en)d 30 2 30h
[exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 (en)o 30 2 30h
[exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 (en)o 30 2 30h
[exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 (en)o 30 2 30h
[exam]
Conservation and Restoration of Works of Art / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.3 (en)o 30 2 30h
[exam]
Interior Design s.3 (en)o 30 2 30h
[exam]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.3 (en)o 30 2 30h
[exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9309