Katalog ECTS

Historia filozofii

Pedagog: dr Piotr Teodorczuk

Pole Opis
Typ przedmiotu przedmiot obowiazkowy, podstawowy, dwusemestrowy, na 2. roku studiów 1. stopnia
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład konwersatoryjny – z użyciem prezentacji multimedialnej, wzbogacony o dyskusję nad poruszanymi zagadnieniami.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Posiadanie podstawowych wiadomości, dotyczące historii kultury i filozofii europejskiej;

Wymagania końcowe

Zdanie egzaminu ustnego z programu obu semestrów, semestr pierwszy (zimowy), kończy pisemny sprawdzian.Aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Egzamin ustny oceniający stopień opanowania wiedzy z podstawowych zagadnień i problematyki filozofii, szczególnie tych omawianych na wykładach.
Warunkiem zaliczenia jest:
1/ aktywność uczestników na zajęciach;
2/ znajomość treści wykładów oraz analizowanych zagadnień;
3/ pozytywne zdanie sprawdzianu pisemnego (pod koniec semestru zimowego);
4/ na koniec roku egzamin ustny na temat treści rocznych zajęć.
Skala ocen według punktacji przyjętej na wydziale, tj. skala ocen: od 2 (ndst) do 5+ (celująco).

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Głównym celem zajęć jest przybliżenie podstawowych idei filozoficznych występujących w kulturze europejskiej oraz poznanie sposobów i metod, jakimi filozofowie usiłowali udzielić odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Ponadto celem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności:
- orientowania się w problematyce filozoficznej;
- operowania pojęciami filozoficznymi;
- rozpoznawania współczesnych nurtów filozofii;
- wydawania własnych sądów i opinii dotyczących współczesnej kultury;
- krytycznego patrzenia na zjawiska występujące w świecie i teorie je opisujące;
- samodzielnego wypowiadania się i formułowania myśli na tematu filozoficzne;
- dalszego samodzielnego kształcenia w tej dziedzinie.


Treści programowe nauczania dla dwóch semestrów (zimowy i letni) :
Wykład wraz z dyskusją nad poruszanymi zagadnieniami.
1. Filozofia jej struktura, zagadnienia, systemy, epoki, ludzie. Przedstawienie programu oraz sprawy organizacyjne dotyczące całorocznych zajęć.
2. Początki filozofii greckiej. Jońska filozofia przyrody.
3. Sokrates i jego epoka.
4. Analiza i dyskusja nad fragmentami Obrony Sokratesa r. I-XVIII (wiele wydań, np.: w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokrates i inne, PWN, Warszawa 1982, s.245-270).
5. Idealizm Platona.
6. Analiza i dyskusja nad fragmentami Państwa Platona, ks. 7, p. 514-521, (wiele wydań, np.: PWN s. 358-370).
7. Filozofia Arystotelesa.
8. Filozofie posokratejskie Grecji i Rzymu.
9. Filozofia i estetyka średniowieczna, od patrystyki do scholastyki, spór o uniwersalia.
10. Filozofia nowożytna. Empiryzm i racjonalizm.
11. Analiza i dyskusja nad fragmentami Medytacji Kartezjusza, Medytacja 2, ( np.: PWN, Warszawa 1958, T.1, , s.30-45).
12. Oświecenie i encyklopedyści.
13. Kant, transcendentalizm, estetyka.
14. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Kant I., Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986, s. 61-64, 231-237.
15. Filozofia niemiecka w okresie romantyzmu (Herder, Goethe, F. Schiller, bracia Schlegel i romantyzm jenajski).
16. Idealizm niemiecki, Hegel, jego filozofia i estetyka.
17. Analiza i dyskusja nad fragmentami Wykładów o estetyce Hegla (PWN, Warszawa 1964, T.1, s. 3-7).
18. Idee filozoficzne XIX. wieku. Schopenhauer, Kierkegaard, pozytywizm, filozofia życia.
19. Filozoficzne podstawy psychoanaliza (Z. Freud, A. Adler, C.G. Jung).
20. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Freud Z. O psychoanalizie, OW Book Serwice, Poznań 1992, wykład I-III, s. 5-54.
21. Fenomenologia (E. Husserl, M. Scheler, M. Heidegger, R. Ingarden).
22. Filozofia i estetyka fenomenologiczna R. Ingardena. Analiza i dyskusja nad fragmentami: O budowie obrazu, w: Ingarden R., Studia z estetyki, T.2. PWN, Warszawa 1958, s. 96-115.
23. Egzystencjalizm (M. Heidegger, K. Jaspers, G. Marcel, J.-P. Sartre).
24. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Heidegger M., Źródło dzieła sztuki w: Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997, s. 7-10, 20-23.
25. Personalizm (J. Maritain, E. Mounier)
26. Filozofia dramatu Józefa Tischnera, związki z fenomenologią, hermeneutyką i filozofią dialogiczną.
27. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Filozofii dramatu Józefa Tischnera (Znak, Kraków 2001, s. 7-21).
28. Postmodernizm (J.- F. Lyotard, G. Deleuze, J. Derrida, J. Baudrillard).
29. Analiza i dyskusja nad fragmentami: Lyotard J-F., Odpowiedź na pytanie:, co to jest postmodernizm? w: Nycz Ryszard (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Szuszczyński, Kraków 1998, s. 47-61.
30. Filozofia przełomu XX/XXI wieków, a przyszłość filozofii. Podsumowanie rocznego kursu historii filozofii.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. Kunzmann P. i inni, Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
2. Tatarkiewicz WŁ., Historia filozofii, PWN Warszawa (wiele wydań).
3. Kuziak i inni, Słownik myśli filozoficznej, Park, Bielsko-Biała 2004.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

1. Platon, Obrony Sokratesa, r. I-XVIII w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokrates i inne, PWN, Warszawa 1982, s.245-270.
2. Platon, Państwo, ks. 7, p. 514-521, PWN, wiele wydań s. 358-370.
3. Kartezjusz, Medytacje..., PWN, Warszawa 1958, T.1, s.30-45.
4. Kant I., Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986, s. 61-64, 231-237.
5. Hegel, Wykłady o estetyce, PWN, Warszawa 1964, T.1, s. 3-7.
6. Freud Z. O psychoanalizie, OW Book Serwice, Poznań 1992, wykład I-III, s. 5-54.
7. Ingarden R., O budowie obrazu, w: Ingarden R., Studia z estetyki, T.2. PWN, Warszawa 1958, s. 96-115.
8. Heidegger M., Źródło dzieła sztuki w: Drogi lasu, Aletheia, Warszawa 1997, s. 7-10, 20-23.
9. Tischner J., Filozofii dramatu, Znak, Kraków 2001, s. 7-21.
10. Lyotard J-F., Odpowiedź na pytanie:, co to jest postmodernizm? w: Nycz Ryszard (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wyd. Baran i Szuszczyński, Kraków 1998, s. 47-61.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności – student powinien być zdolny do:
1. poprawnego stosowania poznanej terminologii filozoficznej;
2. słuchania ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych;
3. samodzielnego zdobywania wiedzy;
4. formułowania w mowie i piśmie problemów filozoficznych, stawiania tezy oraz artykułowania własnych poglądów w sprawach społecznych i światopoglądowych;
5. czytania i interpretowania tekstów filozoficznych;

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:
1. historii filozofii europejskiej;
2. głównych kierunków i stanowisk współczesnej filozofii;
3. podstawowej terminologii filozoficznej w języku polskim;
4. idei i argumentów wybranych klasycznych autorów filozoficznych;
5. roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury;
6. ogólnych zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie;

Kompetencje społeczne – student powinien być zdolny do:
1. rozumienia poglądów i stanowisk filozoficznych innych ludzi;
2. dyskutowania i uzasadniania własnych poglądów;
3. interpretowania tekstów i wypowiedzi filozoficznych odnośnie kultury i sztuki;
4. oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności,
5. rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;
6. otwartości na nowe idee i gotów jest do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
7. uświadomienia sobie znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturowych;
8. uświadomienia sobie znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

sala wykładowa przystosowana do prezentacji multimedialnej z komputerem i projektorem, wyposażona w wygodne, ergonomiczne miejsca do siedzenia dla studentów umożliwiające robienie notatek;

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.3 d 30 2 30h
[egz.]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.3 d 30 2 30h
[egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury s.3 o 30 2 30h
[egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej s.3 o 30 2 30h
[egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej s.3 o 30 2 30h
[egz.]
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki / konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej s.3 o 30 2 30h
[egz.]
Architektura Wnętrz s.3 o 30 2 30h
[egz.]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.3 o 30 2 30h
[egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9309