(en)Katalog ECTS

Philosophical science about human being

(en)Pedagog: mgr Tadeusz Walentowicz

(en)Pole (en)Opis
Course type (en)-brak-
Didactic methods

wykład

Language of lecture polski;
Prerequisites

Wpisanie na IV rok studiów

Final requirements

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach i napisanie pisemnej pracy na temat książki wybranej z listy dostarczonej przez wykładowcę

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Rekonstrukcja argumentacji przedstawionej w wybranej z listy książki.

2. Obecność na wykładach

3. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej w ASP w Warszawie.

Teaching goals (program content, subject description)

Zagadnienia omawiane:

 

Wykład wstępny. Zasady formalne. Czym jest filozoficzna nauka o człowieku? Człowiek w ujęciu fizycznym i kulturowym. Różne sposoby uprawiania tej dyscypliny naukowej i podstawowe informacje o jej historii. Jedność gatunku ludzkiego a zróżnicowanie kulturowe. Od przypadkowych rozważań do badań naukowych.
Przestrzeń i jej przemiany w życiu ludzkich społeczeństw.
Czas i jego przemiany w życiu ludzkich społeczeństw.
Mit jako pierwotna forma świadomości zbiorowej. Formy, funkcje i trwałość myślenia mitycznego. Mit wobec wiedzy naukowej.
Magia jako pierwotna forma oddziaływania ludzi na przyrodę i na innych ludzi. Magia a religia i magia a nauka.
Religia, jej zróżnicowanie, formy przejawiania się, rytuały i instytucje społeczne.
Ciało człowieka: czym jest w różnych kulturach i jak może być wykorzystywane.
Ludzkie emocje i ich opanowywanie.
Ludzka seksualność. Kulturowe uwarunkowania objawiania się seksualności.
Ludzka śmierć. Jej kulturotwórcze znaczenie i przypisywane jej sensy. Trup, pochówek, żałoba, zapomnienie.
Bohater i jego społeczna funkcja. Od bohatera mitycznego do współczesnego celebryty.
Zmienne techniki ludzkiego komunikowania się jako podstawa rozwoju społeczeństw i kształtowania się kultury.
Typy więzi społecznych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym.
Typy ludzkich kultur w ujęciu geograficznym.
Różne teorie przemian ludzkiej kultury

Compulsory literature used during classes

W trakcie wykładów omówione zostaną fragmenty następujących pozycji:

 

Obowiązkowa:

Ewa Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Rozdziały 1, 2, 3

Additional literature recommended for the student's self learning

Czas w kulturze, wybrał, opracował, wstępem opatrzył Andrzej Zajączkowski

Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy

Armstrong Karen, Krótka historia mitu

Armstrong Karen, Spór o Boga. Czym naprawdę jest religia?

James George Frazer, Złota gałąź

Mircea Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów

Norbert Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu

Thomas Louis-Vincent, Trup. Od biologii do antropologii

Margaret Mead, Mężczyźni i kobiety

Historia ciała, tomy 1 – 3, redakcja Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello

Jared Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw

Jared Diamond, Dlaczego lubimy seks? Ewolucja ludzkiej seksualności

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii

Lévi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna I i II

McLuhan Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

1.      posługiwania się podstawową terminologią nauk społecznych i filozofii w zakresie określonym przez program zajęć;

2.      przytoczenia poglądów kilku wybitnych filozofów i antropologów;

3.      samodzielnego pogłębiania zdobytej wiedzy.

1.      znajomości podstawowych pojęć z zakresu filozofii i antropologii odnoszących się do badań człowieka w ujęciu społecznym;

2.      znajomości idei i argumentów wybranych autorów na podstawie samodzielnej lektury ich pism;

3.      historyczności różnych ludzkich praktyk i elementów życia społecznego. 

 

1.      otwarcia na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

2.      większej dbałości o precyzję językową/pojęciową;

3.      przedstawienia własnego stanowiska w wybranych kwestiach dotyczących ludzkiej kultury;

4.      samodzielnego wyszukiwania i wartościowania informacji dotyczących problemów ideologii, polityki, nauki, religii i kultury.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Tablica i kreda/marker

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)czas[h] ECTS (en)forma pass
Painting / painting s.7 (en)d 30 6 30h
[pass with grade]
Media Art s.1 (en)d 30 6 30h
[pass with grade]
Stage Design / projektowanie scenograficzne s.1 (en)d 30 6 30h
[pass with grade]
Graphic Arts s.7 (en)d 30 6 lecture (choice) 30h
lecture (choice) [pass with grade]
Design / Collection design s.7 (en)d 30 6 30h
[pass with grade]
Design / product and visual communication design s.7 (en)d 30 6 30h
[pass with grade]
Sculpture / rzeźba s.7 (en)d 30 6 30h
[pass with grade]
Interior Design s.1 (en)d 30 6 lecture (choice) 30h
lecture (choice) [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9332