Katalog ECTS

Filozoficzna nauka o człowieku

Pedagog: mgr Tadeusz Walentowicz

Pole Opis
Typ przedmiotu -brak-
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

wykład

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Wpisanie na IV rok studiów

Wymagania końcowe

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach i napisanie pisemnej pracy na temat książki wybranej z listy dostarczonej przez wykładowcę

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Rekonstrukcja argumentacji przedstawionej w wybranej z listy książki.

2. Obecność na wykładach

3. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej w ASP w Warszawie.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zagadnienia omawiane:

 

Wykład wstępny. Zasady formalne. Czym jest filozoficzna nauka o człowieku? Człowiek w ujęciu fizycznym i kulturowym. Różne sposoby uprawiania tej dyscypliny naukowej i podstawowe informacje o jej historii. Jedność gatunku ludzkiego a zróżnicowanie kulturowe. Od przypadkowych rozważań do badań naukowych.
Przestrzeń i jej przemiany w życiu ludzkich społeczeństw.
Czas i jego przemiany w życiu ludzkich społeczeństw.
Mit jako pierwotna forma świadomości zbiorowej. Formy, funkcje i trwałość myślenia mitycznego. Mit wobec wiedzy naukowej.
Magia jako pierwotna forma oddziaływania ludzi na przyrodę i na innych ludzi. Magia a religia i magia a nauka.
Religia, jej zróżnicowanie, formy przejawiania się, rytuały i instytucje społeczne.
Ciało człowieka: czym jest w różnych kulturach i jak może być wykorzystywane.
Ludzkie emocje i ich opanowywanie.
Ludzka seksualność. Kulturowe uwarunkowania objawiania się seksualności.
Ludzka śmierć. Jej kulturotwórcze znaczenie i przypisywane jej sensy. Trup, pochówek, żałoba, zapomnienie.
Bohater i jego społeczna funkcja. Od bohatera mitycznego do współczesnego celebryty.
Zmienne techniki ludzkiego komunikowania się jako podstawa rozwoju społeczeństw i kształtowania się kultury.
Typy więzi społecznych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym.
Typy ludzkich kultur w ujęciu geograficznym.
Różne teorie przemian ludzkiej kultury

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

W trakcie wykładów omówione zostaną fragmenty następujących pozycji:

 

Obowiązkowa:

Ewa Nowicka, Świat człowieka – świat kultury, Rozdziały 1, 2, 3

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Czas w kulturze, wybrał, opracował, wstępem opatrzył Andrzej Zajączkowski

Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy

Armstrong Karen, Krótka historia mitu

Armstrong Karen, Spór o Boga. Czym naprawdę jest religia?

James George Frazer, Złota gałąź

Mircea Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów

Norbert Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu

Thomas Louis-Vincent, Trup. Od biologii do antropologii

Margaret Mead, Mężczyźni i kobiety

Historia ciała, tomy 1 – 3, redakcja Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello

Jared Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw

Jared Diamond, Dlaczego lubimy seks? Ewolucja ludzkiej seksualności

Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii

Lévi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna I i II

McLuhan Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

1.      posługiwania się podstawową terminologią nauk społecznych i filozofii w zakresie określonym przez program zajęć;

2.      przytoczenia poglądów kilku wybitnych filozofów i antropologów;

3.      samodzielnego pogłębiania zdobytej wiedzy.

1.      znajomości podstawowych pojęć z zakresu filozofii i antropologii odnoszących się do badań człowieka w ujęciu społecznym;

2.      znajomości idei i argumentów wybranych autorów na podstawie samodzielnej lektury ich pism;

3.      historyczności różnych ludzkich praktyk i elementów życia społecznego. 

 

1.      otwarcia na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

2.      większej dbałości o precyzję językową/pojęciową;

3.      przedstawienia własnego stanowiska w wybranych kwestiach dotyczących ludzkiej kultury;

4.      samodzielnego wyszukiwania i wartościowania informacji dotyczących problemów ideologii, polityki, nauki, religii i kultury.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Tablica i kreda/marker

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / malarstwo s.7 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Sztuka Mediów s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Scenografia / projektowanie scenograficzne s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Grafika s.7 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie ubioru s.7 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Wzornictwo / projektowanie produktu i komunikacji wizualnej s.7 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Rzeźba / rzeźba s.7 d 30 6 30h
[zal. z oceną]
Architektura Wnętrz s.1 d 30 6 30h
[zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9332