(en)Katalog ECTS

Social Photography Studio

(en)Pedagog: dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP

(en)Pole (en)Opis
Course type Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Didactic methods

Wykład.
Ćwiczenia kreacyjne.
Projekt indywidualny.
Seminarium.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Posiadanie dyplomu licencjackiego oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia.

Własny sprzęt fotograficzny klasy lustrzanki amatorskiej, z obiektywem szerokokątnym, własny komputer z oprogramowaniem graficznym.

Final requirements

Zdany egzamin zamykający proces edukacji po IV semestrze.
W wypadku pracy magisterskiej: opracowanie w złożonej formie medialnej, jednego projektu o tematyce społecznej, i jego prezentacja publiczna.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

Kryteria oceny:

Ocena zgodności założeń z rezultatem pracy.
Ocena unikalności projektu.
Ocena wagi społecznej projektu.

Teaching goals (program content, subject description)

Treści programowe nauczania

Zasady zbierania materiału fotograficznego.
Zasady zbierania materiału dźwiękowego.
Zasady zbierania materiału video.
Zastosowanie obrazu w komunikacji społecznej.
Metody przekazu społecznego w przestrzeni i czasie.
Budowanie świadomości procesów społecznych.
Wspomaganie w formułowaniu własnego punktu widzenia na sprawy społeczne.
Sprawność w kontaktach oraz pracy z ludźmi.

 

Zagadnienia programowe.

Organizacja pracy przy gromadzeniu materiałów.
Rozwijanie projektów.
Kontrola przekazu na wszystkich etapach pracy, od zebrania do opracowania materiałów.
Budowanie zainteresowania i zaangażowania społecznego.
Nawiązywanie kontaktów z partnerami społecznymi.

Compulsory literature used during classes

Scott Walden Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury.
Frąckowiak Maciej Kruche medium Rozmowy o fotografii, pix.house, Poznań 2017
Daniel Kahneman Myślenie szybkie i wolne
Jack Goody Człowiek, pismo, śmierć.
James Watson Media Communication.
David Levi Strauss Between The Eyes.
Wszelakie źródła informacji dotyczące rozwoju spraw społecznych.

Additional literature recommended for the student's self learning

Aktualne wydawnictwa z dziedziny nauk humanistycznych, n.p. książki Yuval Noah Harari, Reza Aslan, etc.

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

[K_U01] umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych; P7S_UW
[K_U08] w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów; P7S_UW
[K_U12] inicjować i realizować zespołowe projekty artystyczne, przeprowadzane z zachowaniem wysokich wartości estetycznych i kulturotwórczych; P7S_UO, P7S_UK
[K_U18] wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej; P7S_UW, P7S_UU

[K_W02] kompleksowe zagadnienia z zakresu techniki i technologii działań fotograficznych i wideo oraz technik animacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania współczesnych narzędzi warsztatowych opartych na nowych technologiach; P7S_WG

2. [K_W05] wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego; P7S_WG

3. [K_W12] dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych; P7S_WK

4. [K_W15] fundamentalne reguły i standardy dotyczące historycznych i obowiązujących obecnie wzorców niezależności i swobody wypowiedzi artystycznej; P7S_WK

[K_K02] samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia; P7S_KO
[K_K04] definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne; P7S_KK
[K_K06] świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych; P7S_KO, P7S_KR
[K_K10] podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych; P7S_KK
[K_K11] wykorzystywania mechanizmów społecznych do wspierania swoich działań artystycznych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku sztuki; P7S_KK

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids (en)-brak-
The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.1 (en)d 60 4 exercise 60h
exercise [exam]
Media Art s.3 (en)d 60 6 exercise 60h
exercise [exam]
Media Art s.3 (en)d 60 12 exercise 60h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9340