Katalog ECTS

Fotografia społeczna

Pedagog: dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP

Pole Opis
Typ przedmiotu Pracownia specjalnościowa (kierunkowa), do wyboru Kształcenie kierunkowe
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład.
Ćwiczenia kreacyjne.
Projekt indywidualny.
Seminarium.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu licencjackiego oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia.

Własny sprzęt fotograficzny klasy lustrzanki amatorskiej, z obiektywem szerokokątnym, własny komputer z oprogramowaniem graficznym.

Wymagania końcowe

Zdany egzamin zamykający proces edukacji po IV semestrze.
W wypadku pracy magisterskiej: opracowanie w złożonej formie medialnej, jednego projektu o tematyce społecznej, i jego prezentacja publiczna.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

Kryteria oceny:

Ocena zgodności założeń z rezultatem pracy.
Ocena unikalności projektu.
Ocena wagi społecznej projektu.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Treści programowe nauczania

Zasady zbierania materiału fotograficznego.
Zasady zbierania materiału dźwiękowego.
Zasady zbierania materiału video.
Zastosowanie obrazu w komunikacji społecznej.
Metody przekazu społecznego w przestrzeni i czasie.
Budowanie świadomości procesów społecznych.
Wspomaganie w formułowaniu własnego punktu widzenia na sprawy społeczne.
Sprawność w kontaktach oraz pracy z ludźmi.

 

Zagadnienia programowe.

Organizacja pracy przy gromadzeniu materiałów.
Rozwijanie projektów.
Kontrola przekazu na wszystkich etapach pracy, od zebrania do opracowania materiałów.
Budowanie zainteresowania i zaangażowania społecznego.
Nawiązywanie kontaktów z partnerami społecznymi.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Scott Walden Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury.
Frąckowiak Maciej Kruche medium Rozmowy o fotografii, pix.house, Poznań 2017
Daniel Kahneman Myślenie szybkie i wolne
Jack Goody Człowiek, pismo, śmierć.
James Watson Media Communication.
David Levi Strauss Between The Eyes.
Wszelakie źródła informacji dotyczące rozwoju spraw społecznych.

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Aktualne wydawnictwa z dziedziny nauk humanistycznych, n.p. książki Yuval Noah Harari, Reza Aslan, etc.

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

[K_U01] umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych; P7S_UW
[K_U08] w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów; P7S_UW
[K_U12] inicjować i realizować zespołowe projekty artystyczne, przeprowadzane z zachowaniem wysokich wartości estetycznych i kulturotwórczych; P7S_UO, P7S_UK
[K_U18] wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej; P7S_UW, P7S_UU

[K_W02] kompleksowe zagadnienia z zakresu techniki i technologii działań fotograficznych i wideo oraz technik animacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania współczesnych narzędzi warsztatowych opartych na nowych technologiach; P7S_WG

2. [K_W05] wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego; P7S_WG

3. [K_W12] dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych; P7S_WK

4. [K_W15] fundamentalne reguły i standardy dotyczące historycznych i obowiązujących obecnie wzorców niezależności i swobody wypowiedzi artystycznej; P7S_WK

[K_K02] samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia; P7S_KO
[K_K04] definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne; P7S_KK
[K_K06] świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych; P7S_KO, P7S_KR
[K_K10] podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych; P7S_KK
[K_K11] wykorzystywania mechanizmów społecznych do wspierania swoich działań artystycznych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku sztuki; P7S_KK

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych -brak-
Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 d 60 4 ćw. 60h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 60 6 ćw. 60h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.3 d 60 12 ćw. 60h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9340