(en)Katalog ECTS

Drawing space

(en)Pedagog: dr hab. Anna Panek

(en)Pole (en)Opis
Course type Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Didactic methods

Ćwiczenia (projekty kreacyjne, studyjne, warsztatowe),
Konsultacje, dialog i dyskusja dydaktyczna; korekta oraz przeglądy prac,
Zaliczenia semestralne w formie przeglądów semestralnych.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Posiadanie dyplomu licencjackiego oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia.
Znajomość technik rysunkowych.

Final requirements

Zaliczenie zadań semestralnych.
Udział w przeglądach i dyskusjach.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w zajęciach.
2. Samodzielność myślenia objawiająca się w rozumieniu problemów.
3. Umiejętność stosowania własnych środków wyrazu.
4. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego..
6. Ocena poziomu publicznej prezentacji.
7. Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów.

Teaching goals (program content, subject description)

Zajęcia mają na celu rozwijanie i pogłębianie wiedzy o sztuce pod kątem odkrywania nowych możliwości i znaczeń rysunku. Student rozwija zdolności manualne, wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość. Pracuje nad stworzeniem własnej, zindywidualizowanej formy wypowiedzi, odpowiadającej wymogom współczesności. Program  bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości i samoświadomości.

 

Compulsory literature used during classes

Wasyl Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna, Państwowy Instytut Wydawnicz, Warszawa 1986
Maria Rzepińska - Historia koloru, Arkady, Warszawa 2015
Juhani Pallasmaa, Myśląca Dłoń, Istytut Architektury, Kraków 2015
Oskar Hansen - Ku formie otwartej

Additional literature recommended for the student's self learning

Anda Rottenberg, PRZE -CIĄG Teksty o sztuce polskiej lat 80
Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945 - 2005
Władysław Strzemiński, Teoria widzenia
Sigmund Freud, Kultura jako źródło cierpień, Aletheia, Warszawa 2013
Adolf von Hildebrand, Problemy formy w sztukach plastycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Wawszawa 2012

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

K_U01-samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

K_U03
w sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła. P6S_UW P6S_UO

K_U04
dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów. P6S_UW

K_W02-podstawy teorii, technik i technologii rysunku, malarstwa, grafiki w zakresie wiedzy ogólnoplastycznej; P6S_WG

K_W05-wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki; P6S_WG

K_W09- elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego; P6S_WG
K_W10- rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania; P6S_WG

K_K01- podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;

K_K09- swobodnego wypowiadania się (w formie ustnej i pisemnej) na różnorodne tematy mające związek z historią sztuki i teorią kultury;

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Przestrzeń studyjna, sztalugi, monitor i komputer, stoły i krzesła.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.1 (en)d 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9350