Katalog ECTS

Przestrzeń rysunku

Pedagog: dr hab. Anna Panek

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający; przedmiot do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Ćwiczenia (projekty kreacyjne, studyjne, warsztatowe),
Konsultacje, dialog i dyskusja dydaktyczna; korekta oraz przeglądy prac,
Zaliczenia semestralne w formie przeglądów semestralnych.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu licencjackiego oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia.
Znajomość technik rysunkowych.

Wymagania końcowe

Zaliczenie zadań semestralnych.
Udział w przeglądach i dyskusjach.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Systematyczność w pracy i uczestniczenie w zajęciach.
2. Samodzielność myślenia objawiająca się w rozumieniu problemów.
3. Umiejętność stosowania własnych środków wyrazu.
4. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego..
6. Ocena poziomu publicznej prezentacji.
7. Skala ocen określana jest wg punktacji obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Zajęcia mają na celu rozwijanie i pogłębianie wiedzy o sztuce pod kątem odkrywania nowych możliwości i znaczeń rysunku. Student rozwija zdolności manualne, wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość. Pracuje nad stworzeniem własnej, zindywidualizowanej formy wypowiedzi, odpowiadającej wymogom współczesności. Program  bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości i samoświadomości.

 

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Wasyl Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna, Państwowy Instytut Wydawnicz, Warszawa 1986
Maria Rzepińska - Historia koloru, Arkady, Warszawa 2015
Juhani Pallasmaa, Myśląca Dłoń, Istytut Architektury, Kraków 2015
Oskar Hansen - Ku formie otwartej

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Anda Rottenberg, PRZE -CIĄG Teksty o sztuce polskiej lat 80
Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945 - 2005
Władysław Strzemiński, Teoria widzenia
Sigmund Freud, Kultura jako źródło cierpień, Aletheia, Warszawa 2013
Adolf von Hildebrand, Problemy formy w sztukach plastycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Wawszawa 2012

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

K_U01-samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

K_U03
w sposób odpowiedzialny realizuje własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła. P6S_UW P6S_UO

K_U04
dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów. P6S_UW

K_W02-podstawy teorii, technik i technologii rysunku, malarstwa, grafiki w zakresie wiedzy ogólnoplastycznej; P6S_WG

K_W05-wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami uprawiania sztuki; P6S_WG

K_W09- elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego; P6S_WG
K_W10- rozwiązania i możliwości służące docieraniu do niezbędnych informacji (książki, Internet), posiada umiejętność ich właściwego analizowania i interpretowania; P6S_WG

K_K01- podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;

K_K09- swobodnego wypowiadania się (w formie ustnej i pisemnej) na różnorodne tematy mające związek z historią sztuki i teorią kultury;

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Przestrzeń studyjna, sztalugi, monitor i komputer, stoły i krzesła.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 d 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9350