(en)Katalog ECTS

Documentary Video

(en)Pedagog: dr hab. Tomas Rafa

(en)Pole (en)Opis
Course type Uzupełniający: przedmiot do wyboru
Didactic methods

1. Wykład
2. Ćwiczenie kreacyjne
3. Projekt indywidualny

Language of lecture polski;
Prerequisites

Ukończone studia I stopnia

Final requirements

Zaliczony pozytywnie I i II semestr studiów II stopnia w zakresie przedmiotu Dokument wideo

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1. Ocena unikalności projektu
2. Ocena wagi społecznej projektu
3. Ocena zgodności założeń z rezultatem pracy

1. Prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 40%
2. Przeglądy okresowe – 30%
3. Końcowa prezentacja projektu – 30%

Teaching goals (program content, subject description)

Nauczanie w pracowni ma na celu rozwój artystyczny z wykorzystaniem zainteresowań społecznych i z myślą o podejmowaniu problemów rzeczywistości. Rozwój ten łączy się z pogłębioną znajomością technik rejestracji materiałów wideo, rejestracji dźwięku a także umiejętności pracy z ludźmi. Celem ostatecznym jest ukształtowanie osobowości artystycznej zaangażowanej społecznie.

Treści programowe nauczania (treść zajęć).
1. Zasady zbierania materiału wideo
2. Zasady zbierania materiału dźwiękowego
3. Zastosowanie obrazu wideo w komunikacji społecznej
4. Budowanie świadomości procesów społecznych
5. Pomóc w formułowaniu własnego podejścia do spraw społecznych
6. Wyrabiane sprawności w kontaktach oraz pracy z ludźmi

Compulsory literature used during classes

1. filmy dokumentalne Bogdana Dziworskiego
2. Magnum Revolution: 65 Years of Fighting for Freedom (2012)
3. Kurt Lancaster: „Video Journalism for the Web: A Practical Introduction to Documentary”, 2012, ISBN 1136506489

Additional literature recommended for the student's self learning

Artur Żmijewski: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62467-16-7

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

(absolwent potrafi):

Umiejętności (absolwent potrafi):
1. [K_U01] umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych; P7S_UW
2. [K_U08] w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów; P7S_UW
3. [K_U12] inicjować i realizować zespołowe projekty artystyczne, przeprowadzane z zachowaniem wysokich wartości estetycznych i kulturotwórczych; P7S_UO, P7S_UK
4. [K_U18] wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej; P7S_UW, P7S_UU

(absolwent zna i rozumie):

1. [K_W02] kompleksowe zagadnienia z zakresu techniki i technologii działań fotograficznych i wideo oraz technik animacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania współczesnych narzędzi warsztatowych opartych na nowych technologiach; P7S_WG
2. [K_W05] wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego; P7S_WG
3. [K_W12] dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych; P7S_WK
4. [K_W15] fundamentalne reguły i standardy dotyczące historycznych i obowiązujących obecnie wzorców niezależności i swobody wypowiedzi artystycznej; P7S_WK

(absolwent jest gotów do):

1. [K_K02] samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia; P7S_KO
2. [K_K04] definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne; P7S_KK
3. [K_K06] świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych; P7S_KO, P7S_KR
4. [K_K10] podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych; P7S_KK
5. [K_K11] wykorzystywania mechanizmów społecznych do wspierania swoich działań artystycznych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku sztuki; P7S_KK

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

1. kamera wideo
2. rzutnik, telewizor, głośniki
3. komputer

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.1 (en)d 45 2 exercise 45h
exercise [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9354