Katalog ECTS

Dokument wideo

Pedagog: dr hab. Tomas Rafa

Pole Opis
Typ przedmiotu Uzupełniający: przedmiot do wyboru
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

1. Wykład
2. Ćwiczenie kreacyjne
3. Projekt indywidualny

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Ukończone studia I stopnia

Wymagania końcowe

Zaliczony pozytywnie I i II semestr studiów II stopnia w zakresie przedmiotu Dokument wideo

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1. Ocena unikalności projektu
2. Ocena wagi społecznej projektu
3. Ocena zgodności założeń z rezultatem pracy

1. Prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 40%
2. Przeglądy okresowe – 30%
3. Końcowa prezentacja projektu – 30%

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Nauczanie w pracowni ma na celu rozwój artystyczny z wykorzystaniem zainteresowań społecznych i z myślą o podejmowaniu problemów rzeczywistości. Rozwój ten łączy się z pogłębioną znajomością technik rejestracji materiałów wideo, rejestracji dźwięku a także umiejętności pracy z ludźmi. Celem ostatecznym jest ukształtowanie osobowości artystycznej zaangażowanej społecznie.

Treści programowe nauczania (treść zajęć).
1. Zasady zbierania materiału wideo
2. Zasady zbierania materiału dźwiękowego
3. Zastosowanie obrazu wideo w komunikacji społecznej
4. Budowanie świadomości procesów społecznych
5. Pomóc w formułowaniu własnego podejścia do spraw społecznych
6. Wyrabiane sprawności w kontaktach oraz pracy z ludźmi

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

1. filmy dokumentalne Bogdana Dziworskiego
2. Magnum Revolution: 65 Years of Fighting for Freedom (2012)
3. Kurt Lancaster: „Video Journalism for the Web: A Practical Introduction to Documentary”, 2012, ISBN 1136506489

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Artur Żmijewski: Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62467-16-7

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

(absolwent potrafi):

Umiejętności (absolwent potrafi):
1. [K_U01] umiejętnie kreować własną osobowość twórczą, co znajduje wyraz w realizacji samodzielnych kreacji artystycznych w obrębie specjalności oraz w innych działaniach interdyscyplinarnych; P7S_UW
2. [K_U08] w sposób świadomy i odpowiedzialny dobrać właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej w pracy twórczej celów i efektów; P7S_UW
3. [K_U12] inicjować i realizować zespołowe projekty artystyczne, przeprowadzane z zachowaniem wysokich wartości estetycznych i kulturotwórczych; P7S_UO, P7S_UK
4. [K_U18] wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej; P7S_UW, P7S_UU

(absolwent zna i rozumie):

1. [K_W02] kompleksowe zagadnienia z zakresu techniki i technologii działań fotograficznych i wideo oraz technik animacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania współczesnych narzędzi warsztatowych opartych na nowych technologiach; P7S_WG
2. [K_W05] wzajemne relacje zachodzące pomiędzy praktycznymi a teoretycznymi aspektami kursu kierunkowego oraz potrafi świadomie wykorzystywać tę wiedzę dla własnego, dalszego rozwoju artystycznego; P7S_WG
3. [K_W12] dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych; P7S_WK
4. [K_W15] fundamentalne reguły i standardy dotyczące historycznych i obowiązujących obecnie wzorców niezależności i swobody wypowiedzi artystycznej; P7S_WK

(absolwent jest gotów do):

1. [K_K02] samodzielnego i świadomego podejmowania prac artystycznych, zbierania, analizowania i w konsekwencji wykorzystywania podstawowych i bardziej skomplikowanych informacji w procesie doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych w ciągu całego życia; P7S_KO
2. [K_K04] definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne; P7S_KK
3. [K_K06] świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych; P7S_KO, P7S_KR
4. [K_K10] podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych; P7S_KK
5. [K_K11] wykorzystywania mechanizmów społecznych do wspierania swoich działań artystycznych w kontekście funkcjonowania na współczesnym rynku sztuki; P7S_KK

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

1. kamera wideo
2. rzutnik, telewizor, głośniki
3. komputer

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.1 d 45 2 ćw. 45h
ćw. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9354