(en)Katalog ECTS

Photography in Relation to Intermedia

(en)Pedagog: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP

(en)Pole (en)Opis
Course type Kształcenie teoretyczne - obowiązkowy
Didactic methods

Wykład (monograficzny, konwersatoryjny) – zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści, prelekcji o charakterze autorskim, prezentacji multimedialnej obejmującej systematyczny kurs danego przedmiotu.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony I rok studiów II stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Final requirements

Umiejętność przeprowadzania analizy dzieł wykorzystujących medium fotografii w projektach o charakterze intermedialnym. Pozytywne zaliczenie po III semestrze, egzamin pisemny po IV semestrze studiów II stopnia.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

1.Ocena aktywności na zajęciach – udział w zajęciach, udział w dyskusji.
2.Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania, dotyczących specjalizacji.
3.Ocena umiejętności formułowania zagadnień w postaci eseju.
4.Ocena wiedzy – egzamin pisemny.

Teaching goals (program content, subject description)

Wypracowanie narzędzi pojęciowych służących do budowania interdyscyplinarnego dyskursu poprzez:
ukazanie specyfiki fotograficznego medium,
zapoznanie z najważniejszymi realizacjami wykorzystującymi fotografię w projektach intermedialnych,
ukazanie roli, jaką odgrywają w sztuce współczesnej wynalazcy i twórcy fotografii,
ukazanie fotografii jako składowej ważnych realizacji multimedialnych,
ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy fotografią a sztuką współczesną,
opisanie i pokazanie inspiracji prowadzących do współczesnych realizacji z udziałem fotografii,
pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej we współczesnych praktykach artystycznych z udziałem fotografii.

Compulsory literature used during classes

Chmielecki K., Estetyka intermedialności, Kraków, 2008
Flusser V., Ku filozofii fotografii, Katowice, 2004
Guzek Ł., Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce, Warszawa – Toruń, 2017
Higgins D., Nowoczesność od czasów postmodernizmu oraz inne eseje, Gdańsk 2000
Kluszczyński R., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1999.
Manovich L., język nowych mediów, Warszawa 2006
Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, Kraków-Warszawa 2016
Sobota A., Nowe horyzonty w nowych mediach. Zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981, Wrocław 2017
Wójtowicz E., Net Art, Kraków, 2008
Wójtowicz E., Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016
Zawojski P., Cyberkultura sztuki, nauki i technologii, Katowice, 2010
Zawojski P., Teoria i estetyka fotografii cyfrowej, Warszawa, 2017

Additional literature recommended for the student's self learning

Bakke M. Bio-fransfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2015
Bruszewski W., Fenomeny percepcji, Łódź, 2010
Ferenc T., Makowski K (red.)., Przestrzenie fotografii, Łódź 2005
Ferenc T., Olechnicki K., Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, Toruń 2008
Hopfinger M., Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, Warszawa 1997
Kępińska A., Dziamski G., Wojnecki S., (red.) Fotografia realność medium, Poznań bez daty wydania.
Kępińska A., Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003
Kluszczyński R., Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999
Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001
Krajewski P., Kutlubasis- Krajewska V., (red.) Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna, Wrocław 2005
Olechnicki M., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu, Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, Warszawa 2009
Ostrowicki M., (red.) Estetyka wirtualności, Kraków 2005
Rouillé A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Universitas Kraków 2007
Sobota A., Konceptualność fotografii, Bielsko Biała 2004
Zawojski P., Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji, Katowice 2016

Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

Umiejętności (absolwent potrafi):

K_U06 W sposób świadomy i odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła oraz zindywidualizowanej refleksji na jego temat.

K_U17  Wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji.

K_U18 Wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej.

K_U20 Formułować własne opinie i wyciągać trafne wnioski w wypowiedziach ustnych, a także w rozbudowanych pracach pisemnych.

K_U21 Werbalizować własne preferencje estetyczne w kontekście dorobku historii sztuki i teorii kultury.

K_U22  Podejmować w oparciu o wiedzę i doświadczenie dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności.

K_U24  W sposób świadomy i odpowiedzialny organizować i przeprowadzać publiczne wystąpienia dotyczące twórczości własnej, jak też i prezentujące dokonania innych artystów zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą.

K_U25  Tworzyć rozszerzone prezentacje w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalności, jak i szeroko rozumianej problematyki z obszaru sztuki.

Wiedza (absolwent zna i rozumie):

K_W07 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiowania oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy.

K_W08 Problematykę dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.

K_W09 Historyczny kontekst sztuki i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia, w tym dzieje sztuki polskiej z akcentem na historię sztuki mediów oraz dotyczącą teorii kultury i sztuki współczesnej.

K_W11 Szczegółowe zasady dotyczące specyfiki warsztatu naukowego i docierania do źródeł i informacji.

K_W12 Dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych.

K_W14 Zasady swobodnego korzystania z różnorodnych klasycznych i współczesnych środków wyrazu plastycznego w obrębie mediów oraz posiada umiejętność samodzielnego poszerzania, definiowania i kreatywnego korzystania ze źródeł własnych inspiracji artystycznych.

K_W15  Fundamentalne reguły i standardy dotyczące historycznych i obowiązujących obecnie wzorców niezależności i swobody wypowiedzi artystycznej.

K_W16 W szerokim zakresie problematykę dotyczącą stanu wiedzy w studiowanej dziedzinie oraz potrafi kreatywnie ją kształtować i wykorzystywać do rozwoju własnej osobowości artystycznej.

Kompetencje społeczne (absolwent jest gotów do):

K_K04 Definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne.

K_K06 Świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych.

K_K09 Krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych.

K_K10 Podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych.

K_K13 Komunikowania się w obrębie własnej społeczności, wykazując przy tym umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności.

K_K18 Podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

Zaciemniana sala, komputer, projektor

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.3 (en)o 15 2 lecture 15h
lecture [pass with grade]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9380