Katalog ECTS

Fotografia wobec intermedialności

Pedagog: dr hab. Zbigniew Tomaszczuk, prof ASP

Pole Opis
Typ przedmiotu Kształcenie teoretyczne - obowiązkowy
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

Wykład (monograficzny, konwersatoryjny) – zajęcia zbiorowe oparte na słowie w formie prezentacji treści, prelekcji o charakterze autorskim, prezentacji multimedialnej obejmującej systematyczny kurs danego przedmiotu.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony I rok studiów II stopnia na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Wymagania końcowe

Umiejętność przeprowadzania analizy dzieł wykorzystujących medium fotografii w projektach o charakterze intermedialnym. Pozytywne zaliczenie po III semestrze, egzamin pisemny po IV semestrze studiów II stopnia.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

1.Ocena aktywności na zajęciach – udział w zajęciach, udział w dyskusji.
2.Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania, dotyczących specjalizacji.
3.Ocena umiejętności formułowania zagadnień w postaci eseju.
4.Ocena wiedzy – egzamin pisemny.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Wypracowanie narzędzi pojęciowych służących do budowania interdyscyplinarnego dyskursu poprzez:
ukazanie specyfiki fotograficznego medium,
zapoznanie z najważniejszymi realizacjami wykorzystującymi fotografię w projektach intermedialnych,
ukazanie roli, jaką odgrywają w sztuce współczesnej wynalazcy i twórcy fotografii,
ukazanie fotografii jako składowej ważnych realizacji multimedialnych,
ukazanie wzajemnych relacji pomiędzy fotografią a sztuką współczesną,
opisanie i pokazanie inspiracji prowadzących do współczesnych realizacji z udziałem fotografii,
pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej we współczesnych praktykach artystycznych z udziałem fotografii.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

Chmielecki K., Estetyka intermedialności, Kraków, 2008
Flusser V., Ku filozofii fotografii, Katowice, 2004
Guzek Ł., Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce, Warszawa – Toruń, 2017
Higgins D., Nowoczesność od czasów postmodernizmu oraz inne eseje, Gdańsk 2000
Kluszczyński R., Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1999.
Manovich L., język nowych mediów, Warszawa 2006
Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, Kraków-Warszawa 2016
Sobota A., Nowe horyzonty w nowych mediach. Zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981, Wrocław 2017
Wójtowicz E., Net Art, Kraków, 2008
Wójtowicz E., Sztuka w kulturze postmedialnej, Gdańsk 2016
Zawojski P., Cyberkultura sztuki, nauki i technologii, Katowice, 2010
Zawojski P., Teoria i estetyka fotografii cyfrowej, Warszawa, 2017

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta

Bakke M. Bio-fransfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2015
Bruszewski W., Fenomeny percepcji, Łódź, 2010
Ferenc T., Makowski K (red.)., Przestrzenie fotografii, Łódź 2005
Ferenc T., Olechnicki K., Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, Toruń 2008
Hopfinger M., Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, Warszawa 1997
Kępińska A., Dziamski G., Wojnecki S., (red.) Fotografia realność medium, Poznań bez daty wydania.
Kępińska A., Sztuka w kulturze płynności, Poznań 2003
Kluszczyński R., Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999
Kluszczyński R., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001
Krajewski P., Kutlubasis- Krajewska V., (red.) Od monumentu do marketu. Sztuka wideo i przestrzeń publiczna, Wrocław 2005
Olechnicki M., Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu, Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej, Warszawa 2009
Ostrowicki M., (red.) Estetyka wirtualności, Kraków 2005
Rouillé A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Universitas Kraków 2007
Sobota A., Konceptualność fotografii, Bielsko Biała 2004
Zawojski P., Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji, Katowice 2016

Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

Umiejętności (absolwent potrafi):

K_U06 W sposób świadomy i odpowiedzialny realizować własne koncepcje artystyczne wykazując się przy tym umiejętnością zastosowania nabytej na kursie teoretycznym wiedzy dotyczącej elementów dzieła oraz zindywidualizowanej refleksji na jego temat.

K_U17  Wskazać źródła swoich inspiracji służących do realizacji własnych koncepcji artystycznych, opartych na zróżnicowanej stylistyce i wykonanych z wykorzystaniem niezależnego projektowania, myślenia, twórczej wyobraźni, wiedzy i intuicji.

K_U18 Wykazać głębokie zrozumienie wzajemnych relacji – zachodzących w dziele artystycznym – pomiędzy rodzajem zastosowanej ekspresji a niesionym przez nie komunikatem oraz potrafi je odnieść do wybranych problemów z dziedziny kultury artystycznej.

K_U20 Formułować własne opinie i wyciągać trafne wnioski w wypowiedziach ustnych, a także w rozbudowanych pracach pisemnych.

K_U21 Werbalizować własne preferencje estetyczne w kontekście dorobku historii sztuki i teorii kultury.

K_U22  Podejmować w oparciu o wiedzę i doświadczenie dialog dotyczący reprezentowanej dziedziny, dyscypliny lub specjalności.

K_U24  W sposób świadomy i odpowiedzialny organizować i przeprowadzać publiczne wystąpienia dotyczące twórczości własnej, jak też i prezentujące dokonania innych artystów zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą.

K_U25  Tworzyć rozszerzone prezentacje w formie słownej i pisemnej (także o charakterze multimedialnym) na tematy dotyczące zarówno własnej specjalności, jak i szeroko rozumianej problematyki z obszaru sztuki.

Wiedza (absolwent zna i rozumie):

K_W07 Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami studiowania oraz posiada zdolność do integrowania nabytej wiedzy.

K_W08 Problematykę dotyczącą obszarów sztuki i kultury, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.

K_W09 Historyczny kontekst sztuki i jej związki z innymi dziedzinami współczesnego życia, w tym dzieje sztuki polskiej z akcentem na historię sztuki mediów oraz dotyczącą teorii kultury i sztuki współczesnej.

K_W11 Szczegółowe zasady dotyczące specyfiki warsztatu naukowego i docierania do źródeł i informacji.

K_W12 Dogłębnie trendy rozwojowe z zakresu dyscyplin pokrewnych sztuce oraz dysponuje wiedzą pozwalającą na realizację zadań indywidualnych i zespołowych.

K_W14 Zasady swobodnego korzystania z różnorodnych klasycznych i współczesnych środków wyrazu plastycznego w obrębie mediów oraz posiada umiejętność samodzielnego poszerzania, definiowania i kreatywnego korzystania ze źródeł własnych inspiracji artystycznych.

K_W15  Fundamentalne reguły i standardy dotyczące historycznych i obowiązujących obecnie wzorców niezależności i swobody wypowiedzi artystycznej.

K_W16 W szerokim zakresie problematykę dotyczącą stanu wiedzy w studiowanej dziedzinie oraz potrafi kreatywnie ją kształtować i wykorzystywać do rozwoju własnej osobowości artystycznej.

Kompetencje społeczne (absolwent jest gotów do):

K_K04 Definiowania i wyrażania własnych sądów na tematy artystyczne, kulturowe, społeczne, naukowe i etyczne.

K_K06 Świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności oraz w ramach innych, szeroko pojmowanych działań kulturotwórczych.

K_K09 Krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i dziedzin pokrewnych.

K_K10 Podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i estetycznych aspektów związanych z pracą własną lub innych osób w zakresie projektów i realizacji artystycznych.

K_K13 Komunikowania się w obrębie własnej społeczności, wykazując przy tym umiejętność posługiwania się fachową terminologią z zakresu studiowanej specjalności.

K_K18 Podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

Zaciemniana sala, komputer, projektor

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 o 15 2 w. 15h
w. [zal. z oceną]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9380