(en)Katalog ECTS

Multimedia Object

(en)Pedagog: dr hab. Paula Jaszczyk

(en)Pole (en)Opis
Course type Obiekt multimedialny
Didactic methods

- Wykład,
- Ćwiczenia warsztatowe,
- Ćwiczenia kreacyjne,
- Projekt indywidualny,
- Projekt zespołowy.

Language of lecture polski;
Prerequisites

Zaliczony pierwszy rok studiów licencjackich (I i II semestr).

Final requirements

- Zrealizowanie programu pracowni poprzez stworzenie prac odpowiadających na poruszane w ramach przedmiotu zagadnienia,

- Stworzenie praktycznej pracy licencjackiej w formie zależnej od tematu i charakteru realizacji oraz przygotowanie opracowania w formie opisu dzieła.

The form of passing the course (assesment methods and criteria)

- Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
- Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
- Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
- Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
- Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację pracy artystycznej.
- Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.
- Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie wystawy (forma zależy od tematu
i charakteru pracy), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Teaching goals (program content, subject description)

Podstawowym założeniem Pracowni Obiektu jest budowanie świadomości artystycznej w relacji do aktualnych technologii poprzez tworzenie prac będących symbiozą rozmaitych zjawisk (obraz, obiekt, faktura, kolor, przestrzeń, dźwięk)za pomocą realizacji interaktywnych, techniki mappingu, efektów wizualno-dźwiękowych oraz przekształceń grafiki, rzeźby, fotografii i wideo.

Zagadnienia programowe:

- Zagadnienia z pogranicza relacja obraz – dźwięk:

Dynamika / Artykulacja – zrozumienie podstawowych elementów muzycznych i odnalezienie ich odpowiedników w sztukach plastycznych.
Kontrast – zrozumienie zjawiska Ciszy w muzyce (dźwięk / cisza, ruch / bezruch) i odnalezienie jej odpowiednika w sztukach plastycznych.

- Zagadnienia z pogranicza relacji „obiekt i jego forma”:

Obiekty audiowizualne i ich przestrzeń – faktura – dźwięk.
Synchronia / synestezja (jednoczesne występowanie kilku zjawisk).

 

Program nauczania jest skoncentrowany na rozwoju myślenia abstrakcyjnego i kreatywności studenta. Głównym założeniem pracowni jest tworzenie projektów wielowarstwowych – form plastycznych, będących odpowiedzią na jednoczesne występowanie kilku zjawisk.

Studenci, posługując się podstawowymi technikami montażu (przy użyciu programu Adobe Premier Pro), nagrywaniem i podstawową obróbką dźwięku (przy użyciu programu Adobe Audition) oraz korzystając z techniki mappingu (przy użyciu programów Resolume), tworzą projekty interdyscyplinarne.

Projekty indywidualne poprzedzone wnikliwą analizą są realizacjami o charakterze czysto autorskim i mają na celu rozwój zainteresowań studenta, przy jednoczesnym poszukiwaniu najadekwatniejszej formy wypowiedzi artystycznej.

Prace zespołowe mają rozwijać umiejętności szerszego / głębszego postrzegania tego samego zagadnienia, ale także wytwarzać poczucie współodpowiedzialności za powstający projekt.

Compulsory literature used during classes

- Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. Jolanta Mach, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004 (i wyd. wcześniejsze).
- Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku. Studia i materiały, pod red. Teresy Grzybkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2008.
- Gage John, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.
- Gombrich Ernst Hans, Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, red. nauk. Dorota Folga-Januszewska, wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.
- Kandinsky Wassily, O duchowości w sztuce, przeł. Stanisław Fijałkowski, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996.
- Malewicz Kazimierz, Świat bezprzedmiotowy, przeł. Stanisław Fijałkowski, wydawnictwo Słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2006.
- Owidzki Roman, Metodyka kształcenia w zakresie wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych, „Zeszyty Naukowe ASP” 1985.
Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, red. nauk. Iwona Luba, Muzeum Sztuki, Łódź 2016.
- Szerszenowicz Jacek, Inspiracje plastyczne w muzyce, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź 2008, 2012.

 

Additional literature recommended for the student's self learning (en)-brak-
Learning outcomes
SkillsKnowledgeSocial competences

- K_U01. Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

- K_U02. Podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.

- K_U04. Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

- K_U05. Posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.

- K_U06. Jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych) oraz posiada umiejętność współpracy z zespołem twórczo - produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych.

- K_W01 Podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.

- K_W03. Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku.

- K_W09. Elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego.

- K_W11 Podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym;

- K_K01. Podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji.

- K_K02. Funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych.

- K_K06. Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy.

- K_K14. Wykorzystywania podstawowej wiedzy na temat praw autorskich i pochodnych oraz na temat dotyczące ochrony własności intelektualnej.

- K_K15. Podjęcia studiów drugiego stopnia.

Description of the requirements for the studio, workshop or teaching aids

- Komputer z oprogramowaniem potrzebnym do realizacji projektów multimedialnych
i audiowizualnych,

- Rzutnik multimedialny,
- Głośniki bezprzewodowe.

The weekly number of hours of classes or lectures, the number of ECTS points assigned to the subject and information on the form and completion of the subject are included in the study program and Course Cataloque (information is displayed in Akademus system)


(en)Lista studiów

(en)studia status (en)Czas<br>[h] ECTS (en)forma pass
Media Art s.3 (en)d 45 4 exercise 45h
exercise [exam]
Media Art s.5 (en)d 45 6 exercise 45h
exercise [exam]
Media Art s.5 (en)d 45 12 exercise 45h
exercise [exam]


(en)Semestr 2019/20-WS (en)(Z-zimowy,L-letni)
(en)Kod kursu: #38.9400