Katalog ECTS

Obiekt multimedialny

Pedagog: dr hab. Paula Jaszczyk

Pole Opis
Typ przedmiotu Obiekt multimedialny
Metody dydaktyczne (forma zajęć)

- Wykład,
- Ćwiczenia warsztatowe,
- Ćwiczenia kreacyjne,
- Projekt indywidualny,
- Projekt zespołowy.

Język wykładowy polski;
Wymagania wstępne

Zaliczony pierwszy rok studiów licencjackich (I i II semestr).

Wymagania końcowe

- Zrealizowanie programu pracowni poprzez stworzenie prac odpowiadających na poruszane w ramach przedmiotu zagadnienia,

- Stworzenie praktycznej pracy licencjackiej w formie zależnej od tematu i charakteru realizacji oraz przygotowanie opracowania w formie opisu dzieła.

Forma i sposób zaliczenia przedmiotu (metody i kryteria oceny)

- Ocena jakości artystycznej prezentowanych prac.
- Systematyczność w pracy i uczestniczenie w przeglądach.
- Samodzielność w obrębie pracy twórczej.
- Ocena umiejętności operowania własnymi środkami wyrazu.
- Ocena skuteczności przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na końcową realizację pracy artystycznej.
- Skala ocen określona w/g obowiązującej na Wydziale Sztuki Mediów skali punktacji.
- Praktyczna praca licencjacka prezentowana w formie wystawy (forma zależy od tematu
i charakteru pracy), do której student zobowiązany jest przygotować opracowanie pisemne w formie opisu dzieła. Praca oceniana jest komisyjnie przez promotora i komisję dyplomową.

Cele dydaktyczne (treści programowe, opis przedmiotu)

Podstawowym założeniem Pracowni Obiektu jest budowanie świadomości artystycznej w relacji do aktualnych technologii poprzez tworzenie prac będących symbiozą rozmaitych zjawisk (obraz, obiekt, faktura, kolor, przestrzeń, dźwięk)za pomocą realizacji interaktywnych, techniki mappingu, efektów wizualno-dźwiękowych oraz przekształceń grafiki, rzeźby, fotografii i wideo.

Zagadnienia programowe:

- Zagadnienia z pogranicza relacja obraz – dźwięk:

Dynamika / Artykulacja – zrozumienie podstawowych elementów muzycznych i odnalezienie ich odpowiedników w sztukach plastycznych.
Kontrast – zrozumienie zjawiska Ciszy w muzyce (dźwięk / cisza, ruch / bezruch) i odnalezienie jej odpowiednika w sztukach plastycznych.

- Zagadnienia z pogranicza relacji „obiekt i jego forma”:

Obiekty audiowizualne i ich przestrzeń – faktura – dźwięk.
Synchronia / synestezja (jednoczesne występowanie kilku zjawisk).

 

Program nauczania jest skoncentrowany na rozwoju myślenia abstrakcyjnego i kreatywności studenta. Głównym założeniem pracowni jest tworzenie projektów wielowarstwowych – form plastycznych, będących odpowiedzią na jednoczesne występowanie kilku zjawisk.

Studenci, posługując się podstawowymi technikami montażu (przy użyciu programu Adobe Premier Pro), nagrywaniem i podstawową obróbką dźwięku (przy użyciu programu Adobe Audition) oraz korzystając z techniki mappingu (przy użyciu programów Resolume), tworzą projekty interdyscyplinarne.

Projekty indywidualne poprzedzone wnikliwą analizą są realizacjami o charakterze czysto autorskim i mają na celu rozwój zainteresowań studenta, przy jednoczesnym poszukiwaniu najadekwatniejszej formy wypowiedzi artystycznej.

Prace zespołowe mają rozwijać umiejętności szerszego / głębszego postrzegania tego samego zagadnienia, ale także wytwarzać poczucie współodpowiedzialności za powstający projekt.

Literatura obowiązkowa wykorzystywana podczas zajęć

- Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, przeł. Jolanta Mach, wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004 (i wyd. wcześniejsze).
- Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku. Studia i materiały, pod red. Teresy Grzybkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2008.
- Gage John, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.
- Gombrich Ernst Hans, Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, red. nauk. Dorota Folga-Januszewska, wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.
- Kandinsky Wassily, O duchowości w sztuce, przeł. Stanisław Fijałkowski, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996.
- Malewicz Kazimierz, Świat bezprzedmiotowy, przeł. Stanisław Fijałkowski, wydawnictwo Słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2006.
- Owidzki Roman, Metodyka kształcenia w zakresie wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych, „Zeszyty Naukowe ASP” 1985.
Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, red. nauk. Iwona Luba, Muzeum Sztuki, Łódź 2016.
- Szerszenowicz Jacek, Inspiracje plastyczne w muzyce, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź 2008, 2012.

 

Literatura uzupełniająca rekomendowana do samodzielnej pracy studenta -brak-
Opis przedmiotowych efektów uczenia się w zakresie:
UmiejętnościWiedzaKompetencje

- K_U01. Samodzielnie projektuje i realizuje prace artystyczne w zakresie sztuk plastycznych w zakresie multimediów i intermediów, w oparciu o indywidualne, twórcze motywacje i inspiracje.

- K_U02. Podejmuje i realizuje zadania z zakresu działań w przestrzeni wirtualnej, działań przestrzennych, działań z zakresu obrazu statycznego i ruchomego, komunikacji wizualnej, obrazowania dla mediów i działań interaktywnych.

- K_U04. Dobiera właściwą technikę realizacji do osiągnięcia zaplanowanych wcześniej celów i efektów.

- K_U05. Posługuje się podstawowym warsztatem artysty z zakresu sztuki mediów, także przy realizacji zadań wynikających z dyscyplinarnych i interdyscyplinarnych projektów artystycznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i społecznych.

- K_U06. Jest przygotowany do współpracy z zespołem przy realizacji grupowych projektów artystycznych (praca w galerii, instytucjach kultury i sztuki, studiach filmowych i fotograficznych, w firmach postprodukcyjnych oraz przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych) oraz posiada umiejętność współpracy z zespołem twórczo - produkcyjnym przy realizacji zespołowych projektów artystycznych.

- K_W01 Podstawy teorii, techniki i technologii fotografii, wideo, animacji, dźwięku, intermediów, multimediów, środowisk 3D, niezbędnych do rozwiązywania ogólnych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną artystyczną.

- K_W03. Elementarne pojęcia z zakresu technologii analogowych i cyfrowych technik fotograficznych i wideo, technik animacji i multimediów oraz zagadnień związanych z obróbką dźwięku.

- K_W09. Elementarne zagadnienia dotyczące sztuki współczesnej i problemów współczesnej kultury artystycznej wraz ze zrozumieniem jej kontekstu społecznego i filozoficznego.

- K_W11 Podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych sztukom plastycznym;

- K_K01. Podejmowania nowych zadań i działań twórczych oraz kulturotwórczych kierując się zasadami etyki, także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji.

- K_K02. Funkcjonowania jako samodzielny artysta multimedialny i intermedialny, będąc przy tym zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie wykonywanych zadań twórczych.

- K_K06. Podejmowania samodzielnych, niezależnych prac, wykazując się przy tym umiejętnością zbierania informacji, rozwijaniem idei oraz formułowaniem krytycznej argumentacji, wewnętrzną motywacją i organizacją własnego warsztatu pracy.

- K_K14. Wykorzystywania podstawowej wiedzy na temat praw autorskich i pochodnych oraz na temat dotyczące ochrony własności intelektualnej.

- K_K15. Podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis wymagań dotyczących pracowni, warsztatu lub pomocy dydaktycznych

- Komputer z oprogramowaniem potrzebnym do realizacji projektów multimedialnych
i audiowizualnych,

- Rzutnik multimedialny,
- Głośniki bezprzewodowe.

Informacja: tygodniowa liczba godzin ćwiczeń lub wykładów, liczba punktów ECTS przynależna przedmiotowi oraz informacje o formie i zaliczeniu przedmiotu zawarte są w programie studiów.


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Sztuka Mediów s.3 d 45 4 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 6 ćw. 45h
ćw. [egz.]
Sztuka Mediów s.5 d 45 12 ćw. 45h
ćw. [egz.]


Semestr 2019/20-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #38.9400